Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Cumhurba?kanl??? seçimleri öncesi iktidar?n yanda? kalemlerinin s???nd?klar? en popüler konu iktidar? ve politikalar?n? ele?tirenleri fa?ist olmakla suçlamak!

H?rs?zl?k, yolsuzluk, rü?vet , hukuksuzlu?a   kulaklar? sa??r , ama bu olup bitene duyarl? olanlara  ‘ Biz konu?am?yoruz  ekmek paras? yüzünden , siz söylüyorsunuz  hiç olmazsa  Allah Raz? olsun ‘    demektense  fa?ist olmakla suçluyorlar.

Ak Parti  iktidar?n?  savunurken  ‘ tabela liberal’i  olmay? anlad?k , gülüyoruz  art?k ,  saçmalamak mastar?n? çocuk pornosu çizgi filim ?eklinde olursa zarar etmez noktas?ndan  çeken bile  oldu .

Çocuk vucudu üzerinden istismar? çizgi filimle savunmak liberalizm’in neresine s??ar bir yana edep , insaf yahu !

Sa? iktidar, gazeteler, muhafazakar hareketlerde  böylesi yüzsüzlü?e ,  ‘olsun benim ho?uma giden sözler söyleyen  ahlaks?z ba??m?n tac?d?r‘  dü?üncesi  hakim oldu?undan ,  besledikleri bu tür insanlar ilk f?rsatta e??ek ar?s? gibi onlar? sokunca bize ‘Oh Olsun’ demek dü?üyor da demiyoruz , diyemiyoruz , ahlak meselesi .

Tuhaf olan çeli?ki ?u ;  liberal oldu?unu iddia eden ve  muhafazakar yap?larda yuvalananlar? koruyan  yap?n?n asl?nda liberal , koruduklar?n?n da hiç bir bok olmad??? !

Birde bu tabela liberalleri  iktidarc? olmakla kalmay?p kendileri gibi iktidara ya? çekenler aras?ndan  ‘ antifa?ist  idoller’  ilan ediyorlar ki  sormay?n....filanca artist   ‘ iktidar? ve politikalar?n? göklere ç?karan sözleriyle tarihe geçiyor’  filan gibilerinden  !  Kayda geçiyoruz.

Bu   çok komik  bir hikaye , muktedirleri  liberal dü?ünceye  s??d?rmak  bu yarat?klara  mahsus ,  hadi sa?? , muktedirleri  s??d?rd?n?z bir zahmet soluda araya s?k??t?rayd?n?z .

CHP’yi do?rama fasl?ndan sadece Savc? Bey’le  dosttlar  ! 

Ay?p ay?p din karde?iyiz sonra nas?l yüz yüze bakaca??z. 

?ktidara kar?? gelen kim varsa fa?ist ilan eden kalemlerden biri , iktidara ya? çekme tekni?ini baya?? geli?tirmi?  Cumhurba?kanl??? propoganda toplant?s?nda bulunan  ‘sanatç?’lar? akl?s?ra koruyor  kimden fa?istlerden !  

O toplant? Ba?bakan s?fat?yla de?il Cumhurba?kan? aday? s?fat? ile düzenlenmi? bir toplant? , kald? ki ça??r?lmay?p sitem edenler bile var , istedinde gelmedik mi gibilerden, yani yanda?  ‘artist’  s?k?nt?s? yok , tam aksi toplant?ya davet edilmedi?i için yaz?s?nda sitem edenler bile var  daha önceki toplant?lara ça??r?ld???n?  söyleyip !    

Özetle toplant?ya gitti?i için fa?istler taraf?ndan linç edilmeye kalk?lan ma?dur bir ‘sanatç?’ s?n?f? de?il Haliç’tekiler .

Ayr?ca  hangileri  Say?n Ba?bakan’?n arkas?na dü?üp Gazze kap?s?na dayand? ? O da yok .... 

Ece Erken neyle neyi savunacak  yahu  ?

Sa?a sola fa?ist diye  atmay?n art?k susun yanda? kalemler abartmay?n al?n maa??n?z? oturun a?a??. .

Bu fa?ist suçlamalar?na biraz ???k tutmas? amac?yla  bu gün size Eugenio Merino’dan bahsetmek istiyorum .   

‘Daima Utanmaz’ adl? sergisini  Haziran 12- Temmuz 12 aras?nda New York’da açt?. 

Katalan as?ll? önemli bir ?spanyol sanatç?. ?spanya’da  Diktatör  Franco’unun hat?ralar?n? korumak için   kendine durumdan vazife  ç?karm??  vak?f taraf?ndan  dava edilmi?. Franco   mezar?ndan  yeti?iyor hala , viritük bir durum fa?izm.

Merino , Franco’yu güzelce  Coca Cola buzdolab?na koymu? sergiliyor.  

Yanl?z Franco mu , Kim, Castro vb...kimler var buz dolab?nda dondurulmu? halde. Fa?izm dondurulmu? ama dikkat çözülebilir ....Franco ile ilgili ikinci heykel benim daha ho?uma gitti , istersen ?amar atabiliyorsun  ...o yüzden de dava aç?lm?? ama sanatç?  ifade özgürlü?ü kapsam?nda  iki davay?da kazan?yor. ( Bizde Musa Kart davalar?na hat?rlatma , me?hur Kedi karikatürü , kald? ki Hülya Av?ar Program?na konuk etti?i Say?n Ba?bakan’ ? kediye benzetmi?ti, hakk?nda dava mava aç?lmad? , aç?lmas?nda zaten... demek söylem serbest çizmek yasak ! )Biz dönelim Merino’ya  Coca Cola’n?n ‘Always’ slogan? ile birle?tirdi?i bu buzdolab?nda dondurulmu? fa?istler  serisinde  politik ele?tirilerini popüler kültürün belirleyici  bir slogan?yla  yapm?? .

  1. yy da  insanlar üzerindeki bask?, manipülasyonlara ,  alg? olu?umlar?na

meydan okuyan , büyük oyunlar? sanat?yla popüler kültürden al?p nerelere götürüyor Merino, bir ba?ka slogan? da ?öyle yorumlam?? 

‘ Redocorate your life ‘ yani ‘Hayat?n?z? yeniden dekore edin ‘  slogan?na böyle bir yorum....

Sonra egomanyaklar için yapt??? bu esere ne denir ?  Gölgelere  selam duruyor  korkak  !

Gazze’de  her gün insanlar ölüyor nedir bu döngü , var m? eseriyle anlatan biri  ‘Haliç Özgürlükçüleri’  aras?nda ? 

 Bak?n Merino hem de neleri göze al?p anlat?yor , neler pahas?na ....
Paras?zl?kla bo?u?mas? da bir yana.
Merino  12. yy kurulumu? dünyan?n en eski üniversitelerinden biri olan Madrid Complutense Üniversitesi mezunu , bilinçli bir çocuk öyle cahil cesareti de?il yapt?klar? ba??na gelecekleri bile bile, bizim üniversiteli ‘Haliç Ma?durlar?’ para kusarken  Madrid ne yi?itler ç?kar?yor , size de Say?n Ba?bakan neler dü?üyor k?smet vallahi....
Bak?n dünyan?n halini dinlerle ne güzel anlatm??..... ?stanbul Belediyesi Kültür i?leri belki sergi açt?r?r .......
B?rak?n bu Haliçtekiler  linç ediliyorlar , yok efendim bu fa?izmdir  palavralar?n? sanki Haliç’te devrimciler toplanm?? ... Tek dert nedir  Merino  onu da anlat?yor ....

sevgiyle...

Merino ve bizim sözde ‘antifa?ist’leri kayda geçirdik. Resimli anlatt?k ki anlamalar? kolay olsun malum mankafa çok .

necefugurlu@gmail.com

necef grap2

necef grap3

necef grap5

necef grap 1necef grap4

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri