Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef- U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Prof. Eser Karaka?’?n  Mehtap TV’de  yay?nlanan  ‘Ak?l Defteri’ program?nda s?kça dile getirdi?i   ‘Ma?dur Muhafazakarl?k ve Ma?dur Kürt’ler ‘ manifestosu bu yaz?da konumuz  gibi görünsede as?l bomba Beyaz TV’de  Kadir Çelik’in  Objektif Program?nda  Gürkan Hacir’in söyledikleri. 

Biz  ana kayna??m?z magazin gündeminide ihmal etmeyelim  gene bir gerçe?i gözümüze magazin soktu...

Bu  ‘Ma?dur  Muhafazakarl?k ‘ bilhassa  kad?nlar aras?nda  epey mesafe alm?? görünüyor habere göre.

Tesettür partisine Asena ça??r?l?ca bir ?a?k?nl?k ald?  ortam? bir ?a?k?nl?k .

Halbuki  ne var bu kadar ?a?acak daha öncede yazd?m,  medyadan bir yak?n?m?n dü?ününde konuk  tesettürlü gazeteciler pistten  inmediler  ne k?v?rtmak ne k?v?rtmak haks?zl?k etmeyelim  ba?? aç?k han?m  gazetecilerde  onlardan eksik kalmad?lar.

Kar??l?kl? bütün gece göbek att?lar.

Kad?n erkek birlikte konuk olunan dü?ün, davetlerde  han?mlar?n ba?lar? örtülü veya örtüsüz pistlerde ?akur ?ukur oynamas? , Arabize oldu?umuzun delili say?l?r m? bilemem, ama ne çifte telli ne folklor ,  Arap Dansözler gibi göbek at?yorlard? yak?nda çantalar?ndan baston  ç?karsa ?a?mam.

Bilmem bu  pistlerde ‘Arabize’ olma  hali Prof. Karaka?’?n  s?kça dile getirdi?i ‘Ben Türk’üm utanç duyuyorum’ kavram?na uyar m? , utanç listesine girer mi .

Karaka?’a senin etnik kökenin nedir diye soran yok ama o daima ‘Türk’ oldu?unu ve utanç duydu?unu deklare etmeyi seviyor.

Cumhuriyet k?zlar? art?k böyle dans ediyorlar ! 

E?leri, veya her kimse kavalyeleri taraf?ndan dansa kald?r?lan yok, can? isteyen f?rl?yor piste ve ba?l?yorlar  raksa.

Tarz meselesidir, olabilir , yüzy?l?m?zda  ba?? aç?k ,  ba?? kapal? kad?nlar bir araya çok ?ükür geldiler   ama heyhat göbek atmak için , bende bundan utanç duyuyorum . 

Etnik kökenim önemli de?il bu topraklar?n kad?n? olarak çok üzülüyorum çünkü  kad?nlar ba?? örtülü veya örtüsüz , bir araya gelirlerse yeri yerinden oynat?rlar diye dü?ünmü?tüm , yan?lm???m  göbek at?yorlar. Hepsi böyle mi , elbette de?ildir.

Ve bu kafayla daha çok kad?n dayak yer, yolda öldürülür , istemedikleri evlilikler yapt?r?l?r, dü?ün dernekle  dedesi ya??ndaki adamlara gelin edilir,  çocuk ya??nda do?ururuken ölür diye dü?ünenlerdenim .

Ho? tarihten beri böyle gelmi? böyle gidiyor  ,raks etmeyen kad?na dizilerde bile   yer yok  bak?n Osmanl?’da bile  akla  Hürrem birde Kösem Sultan’dan ba?kas? gelmiyor , malum ikiside k?v?rd?lar Padi?ah kar??s?nda .

Seneye Kösem dizisi ba?l?yormu?, o bitince muhtemelen sil ba?tan Hürrem’ e yeniden  ba?larlar .

Haydaa bu sefer ba?lar?z tart??maya Hürrem kim olsun, kim k?v?rs?n  diye.

Avrupa fonlar? deste?iyle  Kösem Sultan filmi  çekmi?lerdi yan?lm?yorsam, ( 2010 ?stanbul Avrupa Ba?kenti )  gerekçe ise Osmanl?’n?n soyununun tam sonu gelmi?ken  Kösem’in durumu idare  etmi? oldu?uydu ! 

Tahta ç?kar ç?kmaz 19 erkek karde?ini (muhtemelen de 20 k?z karde?  )  katlettiren  k?ymetli padi?ahlar?n ( lll. Mehmet ) oldu?u Osmanl? Hanedan’? hem yap?yor hem öldürüyor e buna Kösem dayanmaz.

Sonra ek bütçe verilmi?  l.Ahmet’in öpü?me sahnesine k?zan Yusuf Kaplan ve filmin yap?mc?s? Avni Özgürel mahkemelik olmu?lard? , sahi ne oldu sonra  , mahkemenin neticesini takip eden muhabir yok herhalde  yoksa  duyard?k.

Neyse biz konumuza dönelim.

Roksalan ve Anastasia televizyon dizi sektörünün  ?ekilledi?i  ( ?ekillendirmesine hiç itiraz?m yok ,  tekrar ve ayn? bo?luk s?kt? ) Osmanl? Tarihinin iki medar? iftihar? padi?ah haremleri , ba?ka kad?n yok !

Kad?ns?z Osmanl? tarihi desek yerinde olur !

Hürrem , Kösem ve hizmetkarlar? d???nda  ba?ka kad?nlar ya?am?yormuydu acaba  Osmanl?’da diye ?üphelenmeye ba?lad?m .

Mesela  ünlü astronomi bilgini Takiyüddin  , hani  Tophane s?rtlar?nda ilk rasathaneyi kuran adam, onun annesi kimdi, acaba ?  

Takiyüddin’ e annesi çocuklu?unda y?ld?zlar?n masallar?n? anlatm?? olabilir mi ? 

Semaya bakmas?n? o?luna  ö?reten bir anne   Hürrem ve Mahpeyker’in yan?nda bir hiç olabilir mi?

Peki o?lunun rasathanesi , emekleri bir gecede Sokollu’nun emriyle ve Kad?zade Ahmet ?emsettin’in  akl?yla yerle bir edilirken acaba neler hissetti  , göz ya?? dökmü? müdür  

bilemiyoruz, muhayyele s?n?rlar? senaryolar?m?zda burada duruyor.

Hürrem ve Kösem’e fena tak?ld?lar.

Prof. Karaka?’?n sadece Muhafazakar ve Kürt’lerin ma?dur oldu?una tak?ld??? gibi.

Rasathane yerle bir edilirken  Sokollu’nun e?i Esmehan Sultan e?ine k?zm?? ‘ Durdur bu i?i Bayo ‘ demi?  olamaz m? ? 

Gökyüzünün incelenmesinin u?ursuzluk getirece?ini söyleyen  Kad?zade Ahmet ?emsettin’e  annesi ,  ‘ Ne yap?yorsun o?lum , bu Osmanl?’y? bilim, ilimde geri görürür ?emsettin çok ay?p ettin’ demi? olamaz m? ?

Bu kad?nlar?n erkeklerinden ba??ms?z dü?ünme ihtimalleri üzerine ne çat??malar ç?kar?r kalemler, yeter ki özgür dü?ünebilsinler.

Tak?ld?lar Kösem ile Hürrem’e .

Prof.Kara?’?n  ma?duriyet meselesinde  Muhafazakarlar ve Kürt’lere tak?ld??? gibi.

Eski Türk filimlerinde ve ?imdilerde dizilerde tutuyor diye konulan mezarl?k sahnelerine döndü i? , koy bir harem içinde Hürrem veya Kösem olsun , yaz bir ma?duriyet içinde ‘Muhafazkar , ve Kürt’ olsun.

Say?n Prof. Karaka? yak?n arkada??n?z, programda yolda??n?z Prof. Mehmet Altan’?n Babas? k?ymetlimiz Çetin Altan’?n  TBMM’de   ‘ Muhafazakar ve Kürt ‘ oldu?u için mi gözü ç?kar?ld?  , T?P milletvekiliydi, kimin gözünü ç?kard???n?  bir zahmet okuyun, vaktiniz yoksa o?luna sorun . Ve bu ?iddet dilinin ; göz ç?karan?  y?llar sonra  nas?l yok etti?ini ve gözünü ç?karan adam?n da   ?iddete kurban  gitmesinin ard?ndan     Çetin Altan’?n yazm?? oldu?u ve hakk?n? nas?l helal etti?ini  dile getirdi?i masterpiece requiem’ ini   lütfen okuyun kurdu?u bar?? dilinde Mozart’?n Requiem’i yan?nda çok mütevazi kal?yor.

Prof. Karaka?’a göre  sadece  ‘Muhafazakarlar’  ve ‘ Kürtler’  ma?dur.

Bu fikrin neresinden baksak elimizde kal?yor.

Haks?zl??a u?ram?? , k?yg?n olanlar ‘Muhafazakarlar’ ve ‘Kürt’lerle s?n?rl? bu k?ymetli akademisyene göre.

Gezide tek göz kalanlar, ölenler , Sabahattin Ali’den Hikmet K?v?lc?ml?’ya , Naz?m Hikmet’ten  günümüze , Balbay’?, Özkan’? , Soner Yalç?n’?  fikirlerinden dolay? y?llarca hapis yemi? bu  adamlar?n  ba?lar?na  gelen  k?yg?nl?k  Prof. Karaka?’a  göre muhafazakar  veya Kürt olduklar? için herhalde .....

Saniyen iktidarlar hep muhafazakar iktidarlar oldu?u için demek ‘ muhafazkar muhafazakar?n kurdu ‘ oluyor, iktidar olunca kendinden olan?n anas?n? belliyor sonucu ç?k?yor !

Kald? ki bir büyük realite olan Kürt Ma?duriyeti de günümüzde çok karma??k bir halde, örne?in hemen her önemli meselede  ekranlarda fikir beyan eden ve i?i  ‘BKM’ olarak geçen  ve a?z? en güzel Türkçe laf yapan Kürt  Muhsin K?z?lkaya için ma?dur diyebilir miyiz  ? 

Ama  ne var ki romanlar?n? Kürtçe’den Türkçe’ye tercüme etti?i , nur içinde yats?n ,Mehmet Uzun ma?durdu ve ne var ki  as?l yazar çevirmeni  kadar tan?nmad? , konu?ma hakk? olamad? , buna öldükten sonrada devam eden  ma?duriyet diyelim ve  kayda geçelim .

Prof. Karaka?’a göre  ‘Muhafazakarlar ve Kürtler’  ma?dur , bu evdeki hesap çar??ya pek güzel uyuyor  , Prof. Karaka?  Cumhurba?kan? aday? olmaya niyetli herhalde , Muhafazakar ve Kürt oylar?  yeterde artar bile insan? Cumhurba?kan? yapmaya .

E? durumu da bat?ya dönük yüzümüz olur, A?HM yarg?c? Prof .I??l Karaka? , hocam?z sürekli Türk Kadrosundan özür diler durur, utan?r falan filan. 

Çok sinir bozucu bir durum.

??te tam bu s?rada , Kösem gelip, Hürrem gider  , 

ba?? örtülü ve örtüsüz kad?nlar birlikte göbek atarlar  , 

Prof. Karaka? ‘Ma?duriyeti’  Muhafazakarlar ve Kürtler’le donduruken ...

Genç  bir ara?t?rmac? gazeteci   üste para almad???  sesini duyurabildi?i için te?ekkür etti?i Beyaz TV’de akademisyenlerden beklenen ama bulamad???m?z cesaretle   son noktay? koydu. 

kralice-elizabeth
?öyle dedi  Gürkan Hacir ; "Musul 1926 dan beri bir ?ngiliz vilayetidir, ?u an halife 1 milyar Müslüman nüfusu yöneten ?ngiltere Kraliçesidir."  ‘ Halifei ruyizemin’ cilere ve akademisyenlere kapak olsun.

Ve televizyon yöneticilerine.

Umudu kayda geçiriyoruz, hep böyle olmu?tur aram?zdan biri ç?kar ve oyunu ezberi bozar . Ülkemizin  hesaps?z kitaps?z yürekli insanlar?n?  kucaklayal?m ve kayda geçirelim.

Sevgiyle efendim...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri