Yazdır

Aktif .

NECEF U?RURLU - KAYDA GES?N

Karbonmonoksitin bilimsel zelliklerini tatl? bir lm  olarak anlatan Prof. Kural szlerinin yanl?? anla??ld???n? sylerek  ?T A?LES? ve ?rencilerinden zr dilemi?. 

Prof Kural dangalakl?k demiyece?im, ORHAN KURAL  D?NCES?ZL?K  KLAS?KLER? zincirine bylece bir halka daha eklemi? oldu .

 Kural?n ?T Ailesi ve ?rencileri d???nda kalanlar pek umuru de?il anla??lan, as?l ekranlarda seslendi?i izleyiciler, Soma Halk? ve madencilerden zr dilemeliydi.

Kural  son halkay? Kadir elikin Objektif Program?nda ekledi, efendim kendisi Somaya defalarca i?ilere konferansa gitmi? hatta baz?lar?na sigaray? b?rakt?rtm?? !

Bylesi lafa Buyrun Buradan Yak?n denir.

Adamlar?n zerine kll su dkyorlar  bizim tatl? Prof. Sigaray? b?rakt?rmaktan  sz ediyor , bence kendisi d?nmeden konu?may? b?raksa daha iyi eder.

Halen ?T Maden Fakltesi'nde Yer alt? Maden ??letmecili?i Anabilim Dal? Ba?kan? ve Blm Ba?kanl??? yapmakta olan Prof. Kural  Coal isimli kitab?na 22 cumhurba?kan?na nsz yazd?rarak Guiness Rekorlar kitab?na gemi? , d?nn profesr nszlerle Guinesse gemek iin mracaat ediyor, daha ne yazay?m.

Profesrn marifetleri ok, 120 farkl? hava yolu ile 1003 saat uu? yaparak 220 lke gezmi? , 14 gezi kitab?  yazm?? bir tanesi ilgimi di?erlerinden fazla ekti seyahate ?karken nas?l bavul yap?l?r onu  anlat?yor.

Baz? filim ve dizilerde rol alan Prof. Kural ayn? zamanda tarihte kle organizatr olarak bilinen  Benin Cumhuriyetinin Fahri Konsolusu ve Vanuatunun Fahri Konsolos yard?mc?s?. 

Bu eski smrgelerle ili?kisi beni fazla ilgilendirmiyor ama daha saymakla bitmez yan i?lerinden vakit bulup Maden Mhendisli?i ve konunun sorunlar?yla ilgilenmeye vakit bulabiliyor mu ok ilgileniyorum ,dahas? YKn ilgilenmesini ok arzu ediyorum.

TB?TAK 4 ara?t?rmaya nclk ettirmi?, fakat Cumhurba?kanl???n?n 600 sayfal?k ve CHPnin bilhassa Soma ile ilgili ara?t?rmas?na katk?lar? var m? mehulm.

Prof. Kural s?n?fta dikkat ekmek iin her boktan ?kan eli srekli havada ?retmenim ben syliyeyim diye hayk?ran ve insan? sinir eden ocuk zelli?i ta??yor ve bu gnlerde ekranlardan uzak olmas?nda yarar var.

Gelelim Esra Erola.

Esra Erolun  kad?nlar?n ?iddet grd?, k?z ocuklar?n?n kk ya?ta evlendirilerek  bir ba?ka tr ve bence en pespayesi taciz ve ?iddete u?rad??? bir toplumda yapt??? program?n sosyal sorumluluk ta??d???n? d?nebiliriz.

Esra Erol kad?n erkek ili?kilerinde medeni cesaret neriyor program?nda, daha ne yaps?n.

Esra Erol Program?nda  kad?n?n iindeki insan?n erkekle e?it oldu?u ve bu kurallar iinde kurulacak beraberliklerin sa?l?kl? olaca??n? ,  evlili?in d?ne ta??na yap?lmas? gerekti?ini gsteriyor , daha ne gstersin. 

Hakl? bir n var.

Ancak ekran nllerinin unutmamas?  gereken ;  ?hretlerinin Sosyal bir Hukuk devletinde tm konularda  onlara programlar? slubunca nderlik hakk? vermedi?i gere?i.

Soma ;  iinde Hukuk, insan haklar?, siyasi ili?kiler, zelle?tirme, kamunun haklar?, bilim, ilim, teknik , siyasi meseleler olan ve sanki inad?na karma??k hale getirilmi? bir konu, ve hepsinden nemlisi adli bir mesele.

Soma felaketten itibaren  kimsenin rahata kameralarla giri? ?k?? yapamayaca?? bir olay  yeridir.

?? ; insan?n merkez oldu?u ve fakat ayn? zamanda ok ac?kl? insan hikayelerinin tesindedir.

Hukuk devleti gere?ini yapacakt?r, yapmal?d?r.

Nitekim HSYK 28 savc?yla i?e ba?lam??t?r.

Bunu takip etmek Esra Erol dahil btn ayd?nlar?n , medyan?n grevidir .

Ekran ?hretleri her felaketten siyanet mele?i rol ?kartmaya ne yaz?k ki ok merakl?. 

Soma siyanet mele?i istemiyor, hukuk, hak istiyor.

Kald? ki  ne Esra Erol, ne Glben Ergen, ne Seda Sayan, ne Mge Anl? devletin grevlerini slenmek iin ekranlarda olamazlar,byle bir haklar? yok.

Malumunuz ,  siyanet melekleri yapt?klar? i? iin 

para almazlar ve ?hretleri yoktur.

Plazal?, rezidansl?, villal?, siteli siyanet mele?i olu mu ?

En cahili Mslman bile bunu bilir.

Bu nedenle  felaketlerden kendilerine siyanet mele?i promosyonu yapanlar?n yuhalanmas? ok do?ald?r.

Kimse k?zmas?n, medya halk nezdinde  itibar?n? yerle bir ettikten sonra medyada yer alanlar?n i?leri daha da zordur.

 ?tibar Ynetimi ise medyan?n , reklam verenin akl?n? oktan a?m??t?r.

Ekran ?hretlerinin Berna Lainin ok anlaml? ve ak?ll? szlerine kulak vermelerini tavsiye ederim.

Siyanet Mele?inin anlam?n?  bir kere daha kayda geirelim ;

Allah'?n emri ile insanlar? koruyan, muhafaza eden melek. (Osmanl?ca'da yaz?l???: melek-i siynet) 

Sevgiyle Kayda Gesin

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri