Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Türkiye  ekranlar?nda kendisinden daha kolay ve çabuk renk, desen de?i?tiren insano?lunu görünce bukalemuncuklar?n dili nas?l tutulmas?n. 

Türkiye  ekranlar?nda insanl?k evrim geçirecek ve bir gün  ekran ahalisi  bukalemun misali  içinde oldu?u kanal?n rengine göre de?i?ecek diye falda ç?ksayd? kim inan?rd? ama oldu olmakta. 

Bir kanalda  8:00 de konu?tuklar?n?n  ayn? gece bir ba?ka kanalda  10:00 da tersini söyleyen   ‘insan bukalemun’ lar var.

Yeni bir varl?k biçimi , renkten renge giriyorlar.  

Adam puantiyeydi   ?imdi çizgili oldu diyorsun, ertesi gün bir ba?ka kanalda ekose , sabah di?erinde toz pembe .

De?i?meyen biz izleyicler , halk?z ,  bunlar? izledikçe tek renge sabitlendik  o da  mor, hatta bunlar? izledikçe mosmor oluyoruz .

Mosmoruz çünkü ‘insan bukalemun’lar  ekranlarda neler anlat?yorlar örnek vereyim 

‘?nsan Bukalemun’ ;

Adalet Bakan?  Ergin’in Cumhuriyet tarihimizin en iyi adalet bakan? oldu?unu söylüyor, hatta Cemil Çiçek de çok be?enirmi? kendisine bizzat söylemi? .... bir bakan di?er bakan? bu kadar be?ensin pek s?k duyulmu? de?ilmi? , peki anlad?k. 

Derken söz  H?rant Dink davas?na  gelince ‘i?in kokusu ç?kt?’ demez mi ... 

Sunucu ‘konu güzellik kraliçesi’   Sar?sülük davas?nda uyuyakalan yarg? heyetini , bizi uyku tutmazken yarg? uyuyor nas?l bir ba?ar? diye sormuyor , içerideki gazeteciler , askerler  umuru de?il diyemem de belki pek  ilgi alan? de?il  çünkü  o s?rada akl? duda??n? ka??na denk etmeye me?gul ve kar??s?ndaki ‘insan bukalemun’  hem bakan? be?eniyor, hem adalet sisteminden kokular geliyor diyebiliyor, kar??s?nda gazeteci, haberci yok, güzellik kraliçesi var, ve güzel duruyor sorusuz, umursamaz kafas?yla. Ama sorsan dünyan?n ‘ilk 500 üniversitesi’ ne giren bir üniversiteden mezun !

Mosmor oluyorum , y?l?n rengi mürdüm mutfak kapa?? için iyide insanda  pek iyi durmuyor.

Aynaya bak?yorum halimi be?enmiyorum , mosmorum.

Medyay? bu hale getiren sermaye elitleri ise  hay?r hasenat gecelerinde espriler yap?yorlar , espriler genellikle para üzerine , hay?rseverlik rekoru k?r?yorlar , ellerde bayraklar hay?r üstüne hay?r yar??? , çocuklara burs temini  için . 

Eliti böyle gecelerde  görünce insan  ülkedeki gelir da??l?m? e?itsizli?i , bunca fukaral?k zengin elitler  hay?r i?lesin diye var sanki , yoksulluk biterse  bunlar?n ba?ka e?lencesi kalmayacak gibi duruyorlar. Ve gece daima Sezen Aksu ?ark?lar?yla bitiyor .

Bu medya düzenini ayakta tutan zengin elitin  paradan ba?ka konu?acak konusu yok, onca parayla  ba?ka e?lenecek  malzeme   bulam?yorlarsa ben zenginler içinde mi üzülece?im yani, bitmiyor çilem fakir için üzül, zengin için üzül helak oldum , mamafii Allah sabr?n? veriyor . 

Tamam paran?n gücünün moral de?erleri , ilkeleri yok sadece ilgi alanlar? , kazanç hesaplar? var diyece?iz geçece?iz lakin bat?yorlar... Batarak zengin olunuyor. 

Bak?n bu da bukalemunluk durumu, zengin , bat?yor fakir olmuyor, vay be bir ba?ka Türk Mucizesi.

E? zamanda  CHP ?stanbul Milletvekili Aykut Erdo?du meclis kürsüsünden Ziraat Bankas? taraf?ndan ?stanbul’da  AVM yap?m? için verilen   ‘Cumhuriyet Tarihinin en yüksek miktardaki bat?k kredi ( 670 trilyon  ) ‘  sinin  bat?r?l?? sürecini  bang?r bang?r anlat?yor .

Gene mosmorum .  Vatanda? için söylüyorum y?l?n  rengi mor.

?stanbul’da AVM s?k?nt?s? var herhalde ki, Ziraat Bankas? bu müthi? mebla??  AVM için raporlardaki uyar?lara ra?men batma riskini  göze alarak AVM yap?m? için veriyor.  

Ziraat Bankas? AVM’ye niye kredi verir birinci soru . 

AVM’de tar?m , ziraat mi yap?lacak ,  bu asl?nda  makul çünkü AVM’lerden ?stanbul’da ekecek biçecek ba?ka yer kalmad? ‘?stanbul çiftçileri’  için  alan yarat?l?yor olabilir....

Ve  y?l?n  bombas? patl?yor, ?stanbul 4. ?dare Mahkemesi’nin Zeytinburnu’ndaki 16:9 isimli gökdelenlerin , hani Camii’nin arkas?ndan z?rt diye zuhur eden ve adeta  arkalar?ndan ‘Ce ee ‘ yapan binalar?n  silüete etki eden katlar?  hakk?nda y?k?m karar? yaz?l?yor ,  bu fazla katlar nas?l tra?lanacak sorusunu gündeme getiriyor. ?BB ne yapacak, Maa?allah ?BB Meclisinde tüm partilerin üyelerinin  oybirli?i ile izin verilmi?  ,  ‘ yoktur asl?nda birbirimizden fark?m?z biz Osmanl? Bankas?y?z ‘  reklam? akla geliyor.

Bina sahibi ben iznimi ald? diyor hakl? olarak , peki tazminat kimin cebinden ç?kacak , ?BB meclis üyelerinden mi bizim cebimizden mi ?

Bukalemun olmu? siyaset ne cevap verecek ?

Gene bize dü?en mosmor olmak bukalemunlar kar??s?nda.

?imdilerde  Atatürk’ün Gizli Vasiyet’i sürüldü piyasaya. Var m?, yok mu , varsa Hilafet meselesiyle mi ilgili, korkar?m yak?nda ortaya bir vasiyet ç?kacak ve vasiyette Atatürk’ün kimi Halife olarak i?aret etti?ini söyleyecekler , post modern Atatürkçüler böyle bukalemunla?t? .  

Zaten Atatürk’ün ya?arken ba??na gelenler,  öldükten sonra ba??na gelenlerin yan?nda ne ki... Etnografya’da y?llarca bekledi?i yetmedi defin için, geçti?imiz y?llarda adam? Çankaya’dan çar?af giydirip kad?n k?l???nda kaç?rtt?lar  bile.

Filimlerini izlese çok mu be?enirdi , ya da k?l???na girmi? yerli yersiz zeybek oynayan türkücüleri  veya  Banka  reklam?ndaki hallerini görse ?stiklal Mahkemelerini yeniden kurdurup bunlar? yarg?lamaz m?yd? ? 

Ve en hazini  emperyal duygularla gaza gelip Atatürk’ü Osmanl? ?mparatorlu?unun ‘darbeci subay?’ haline getirmeleri , trajikomik !  Sanki imparatorluk çok iyi durumda Mustafa Kemal darbeyle ele geçirmi?, vah , vah, vah.

Fakat bunca bukalemunla?t?rma çabalar?na ra?men hala ayakta Atatürk hatta baz? bukalemunlara s???nacaklar? liman olmaya devam ediyor , ne hazin.

?imdi halimiz bu iken Cemaatin televizyonunda yay?nlanan  ve ratinglerde sürpriz yapan ‘Küçük Gelin’ adl? diziye takan takana, ne diyor dizi , k?saca ;  töreyi dine ba?lay?p yanl??lar? kutsalla?t?rmay?n diyor , fena m? diyor ?

Çocuk istismar? , çocuklara  kötü  muamele, el kadar çocuklar?n hamilelikleri, gerdek gecesinden sonra hastanelik olanlar ve hatta hayatlar?n? kaybedenler , dedesi ya??nda olacak hayvanlarla evlendirilenlerin durumu  ortada iken , bu son derece muhataral? konuya el  atm?? bir televizyon , te?ekkür etmek yerine  baz?lar?n? rahats?z eden nedir  bu dizide, dizideki k?l?k k?yafeti bile ele?tiren oldu , buyrun bu temay? sizde i?leyin. 

Bir ya?am koçu tatl?m han?m ‘küçük gelin’ ismini duymak istemiyormu?, yerine ‘Pedofili’ denecekmi?, ma?dur de?il caniyi merkeze alan senaryo istiyor , yay?n ve yaz?m ahlak? dengeler üzerindedir  ve anti - hero merkezli senaryolar  ustal?k ister  ama olabilir buyrun  kanal kanal geziyorsunuz önerin , yap?n yapabiliyorsan?z. Bu arada diziyi izlemeden konu?tuklar? belli çünkü söz konusu ‘Küçük Gelin’ berdel kar??l???  ba?kas?n? seven bir engelli gençle evlendirilmek isteniyor töre gere?i.

Bu tart??malarda  gene mosmor oluyorum.

Laf çocuklardan aç?lm??ken Sevgili  Enver Aysever ROK ailesinin çocuklar?n?  ‘ sosyalistler’ olarak büyütmeye talip olmu? , Enver’in de espri anlay???na olanlar olmu? tamba tumba derken. 

Sosyalistlerin ba??na gelenler yetmedi zengin çocuklar?n?  m? bakt?racaks?n  , kendilerine zor bak?yorlar ,her sosyalist sen mi ? 

Çocuk bakmak istiyorsan sokakta, ah?rlarda, tarlalarda yanl?zl??a, bak?ms?zl??a terk edilmi? çoook çocuk var , ROK ailesinin çocuklar?, anal? babal? büyüsün ‘?stikbal Müemmen’ çocuklar nas?l olsa . 

Enver elbette ?aka yapm?? ve bu ?akay? yaparken Nagehan Alç?’dan izin de alm?? , Kar?? Tiyatro ve Kar?? Show’u yazm?? bir abla   olarak hemde  12 Eylül gölgelerinde kaybolmadan ,  izin al?narak yap?lan esprilerden uzak dur derim , sen bildi?ini söyle mizah?n ahlak? risk almakt?r, izinli ayk?r?l?k olmaz Enver Çocuk.

Güvendi?im da?lara kar ya?d?rma , k?rd?rma bizi Enverim, birde senin yüzünden  mosmor oldum.

Bu gün bukalemun olma halini kayda geçirdik efendim.

Canl?lar?n ,  toplumuzu  etkileyen bu dinamik bukalemunla?ma hali biyologlar?n dikkatine sunulur .  

Olaylar ülkemizde cereyan etmektedir bilim dünyas?na  katk?m?z olsun, bu büyük tabiat olay?n? yabanc?lara kapt?rmayal?m hiç olmazsa.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri