Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Yeni yay?n dönemine  girerken 50 diziyle ekranlar aç?l?yormu?. Muhtemelen bu y?l da; birileri seti ona buna k?z?p terk edecek sonra geri dönecek... 

Beren,Tuba, Bergüzar bölüm ba??na yüzmilyonbin kere zam alacaklar

Dizi setlerinde  a?klar ba?layacak Ni?anta??’nda veya Bebek’te yakalan?lacak .

Bu a?klar?n  dizi icab? m? gerçek mi  oldu?unu ancak dizi bittikten sonra anlayabilece?iz.

Buraya yazal?m kayda geçsin.

Dizi dünyas? birbirine a??k olup duracak  , birle?ecek , ayr?lacak.

Bir hukukçu kad?na a??k bir erkek oyuncu olmas? zor , ya da  idealist bir hekime a??k kad?n oyuncu ,   olmayacak. 

?öyle tan?nmam?? , dizi dünyas?n?n d???ndan bir doktor, ya da mimar veya s?radan bir banka memuruna a??k olmayacak bu k?zlar.

Can Ate? ise bu y?l hangi ünlü ile birlikte olacak bilemiyorum henüz kadrolar netle?medi , yeni Hürrem’e a??k olursa gerçekten bomba sürpriz olur.

Bu arada son bölümde  Hürrem’le birlikte Kanuni’de de?i?seydi veya ya?lansayd? Vahide Han?ma  bu kadar yersiz yüklenmeler olmazd? , 

Dizi konular? ve kadrolar? birbirine benzer  oldu?undan gene ‘ yahu ben bu bölümü dün seyretmemi? miydim ‘ hissine kap?lacaks?n?z ama olsun yeni konu bulmak zor , uzun i? yeni bir mevzuya adapte olmak iyisimi  siz elindekilerle yetinin.

Bu senede dizilerde baz? filimlerden apartma konular olacakt?r , yoksa Amerikan sinemas?na ay?p olur . 

Amerikan dizi ve sinema sektörü taklitlerimiz sayesinde asl?n? ya?at?yorlar, evet bizim apartma diziler  Amerikan sinemas?n? ayakta tutuyor.

Televizyon programlar?na gelince  muhtemelen bu y?lda Mehmet Barlas program yapacak ama kar??s?ndaki farkl? biri olacak , Mehmet Bey’le program yapanlar onun kar??s?nda program orta??  de?il misafir olduklar?n?  anlayana kadar gitmi? oluyorlar. 

?ahsen izlerken içim c?zz ediyor , hissediyorum gidici olduklar?n? benimkisi budalaca bir ac?ma duygusu , halbuki kar??s?ndakiler öyle ac?nas? insanlar asla de?iller , ac?nacak halde olan benim bu salakl?kla  , elimde de?il  bu yüzden  Mehmet Bey’in müzik program?n? tercih ediyorum O?uz Haksever sa?lam duruyor ka?lar?n? çat?nca korkar?m ama sa?lam duru?uda insana güven vermiyor de?il.

Güneri Civao?lu ‘?effaf Oda’y? TV 8 de sunacakm??, TV 8 enteresan bir kanal, sanki baz? medya V?P’leri yay?n d??? kalmas?nlar diye kurulmu?, bir geçi? kanal?, Okan Bayülgen, Seda, derken Güneri Civao?lu’da geçerken u?ram?? oldu. Bir ara Oktay Kaynarca , Yavuz Bingöl ve Zara’da vard? galiba . Kendi yaratt??? özgün i?leri tutmuyor kaç?r?yor , ilginç bir yay?nc?l?k anlay??? , halbuki marifet kendi ba?ard??? yenili?i tutmakt?r galiba geçen y?l?n sabah f?rt?nas? Sacit Aslan’?n program?da kald?r?lm??, ?a??rmad?m tutmu?tu demek gidecektir.

Tart??ma Programlar?nda ise muhtemelen  ayn? kanaat önderlerini izleyece?iz, t?pk? dizi kadrolar? gibi ,onlarda  kimler belli.  

Kimin a?a?? yukar? ne laf edece?i belli oldu?u için izleyici aç?s?ndan ayn? insanlardan ayn? sözleri duymak s?k?nt?l? olsada televizyon yönetimleri aç?s?ndan güvenli insanlar ne diyecekleri belli. 

Geçti?imiz yay?n y?l?nda bir siyasi parti ile bir sosyal hareketi birbirine sokmaya beceren medyam?z  , bir futbol  kulübü ile bir siyasi partiyi ve bir sosyal hareketle de futbol kulübünü de birbirine sokmay? ba?arm??t?. Bu y?l bizi ne sürprizler bekliyor bilmiyoruz.

Medyam?z e?er bir dizi  kadrosuyla  futbol kulüplerimizden birini kar?? kar??ya getirirse bu da gerçekten y?l?n hiti olur, illüzyonla gerçe?i kar?? kar??ya getirecek marifette kadrolar görüyorum medyam?zda.

Merkez sa? dü?ünce medyada ço?unlu?u eline geçirince kaç?n?lmaz olarak ortak medya kadrolar? olu?tu , hal böyle olunca  yani bir siyasi hareketle  bir sosyal hareketin medya ekipleri  birbirlerinin kanallar?nda program yapmaya ba?lay?nca  ç?kan tart??malar en çok bu çok kanall? programc?lar? tedirgin ediyor , hemen ya siyasi partinin ya da hareketin sözcülü?üne soyunup  ortalama bulmaya çal???yorlar , her iki taraf baz?lar? için ekmek kap?s? anla??l?r bir durum , birinin gazetesinde yaz?yor , öbürünün televizyon kanal?nda program yap?yor  lakin   geçenlerde bir tanesi hareketin ve partinin ortak hedefleri oldu?unu söyleyerek  iki tarafa hadi öpü?ün bar???n  yapt?  insanlar?n  içine  su serpeyim derken i?i iyice kar??t?rd? , sosyal bir hareketle bir siyasi partinin ortak hedefi ne olabilir sorusu ister istemez akla geliyor, bunu aç?klamay?p s?r?t?nca da    iyilik güzellik en son akla gelen cevap oluyor !  

Haydaaa durup duruken sosyal bir hareketi siyasi partiyle eklemleyiverdi.

Hiç bir ?eyden çekmedi nas?rdan çekti?i kadar hesab? , kendi medyalar?  siyasi partilerin, sosyal hareketlerin  çok çektiren nas?rlar? gibi . 

Partilerin sözcüleri s?n?rl? say?da ama hareketin belkide kendili?inden ya da gönüllü sözcüsü o kadar çok ki buna bir çare bulsalar iyi olacak .

Yeni yay?n döneminde

Fatih Terim  büyük ihtimalle kayd? hayat ?art?yla milli tak?m antrenörü ilan edilecek

bence Ünal Beyin iznine de art?k  gerek yok  kendi istemesi yeter,

Binlerce yeni projelerin ilk etaplar? bitecek reklamlarda izleyece?iz.

Dizi mevzular?nda geçen y?l kad?n intikam ald?ysa  bu y?l erkekte intikam  alacak .

Egemen Ba??? gene her gün bir tv kanal?na ç?k?p uzun uzun konu?up beylik sözlerin efendisi  ünvan?n? koruyacak ve düzenli bir ?ekilde Kemal K?l?çdaro?lu’nu hedef alacak ama K?l?çdaro?lu ona gene cevap vermeyecek , hiç vermedi . 

Say?n k?l?çdaro?lu’nun Egemen Ba???a bu suskunlu?u  sanki , ‘Benimle dala?mak istiyorsan ,  ol genel ba?kan? partinin dü?ünürüz ‘ der gibi.

Seçimler olacak, sonras? kim seçilirse  Barlas bütün ?irinli?iyle yana??ndan gene makas alacak.

Ülkemiz medya yoluyla yepyeni olaylara gebe !

Bu  yazd?klar?m sanmay?n bir nefretin hikayesi, sözlerimde belki biraz sitem, öfke, b?kk?nl?k  var ,medyam?zla , çok isterdim ,  ama  övünmüyorum  , fakat  asla hiç birinden nefret etmiyorum.

Üzülüyorum hepsi bu.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri