Yazdır

Bu Medyayla nereye kadar?

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Sabahtan ak?ama kadar ekranlarda , meydanlarda  demokrasi isteyen insanlar darbecilikle  suçlan?yorlar.

Suçlayanlar ?nand?r?c? de?iller , kayda geçsin .

Televizyon yay?nc?l??? art?k ayn? siyasi görü?ü payla?anlar?n mahalle kahvesi  sohbetlerine döndü, sabaha kadar muhabbet ediyorlar, politika m? konu?uyorlar din mi belli de?il.

Geçenlerde Mursi yanl?lar?n?n meydanda ki görüntüleri arka fonda , co?tukça co?tular, böyle laubali yay?nc?l?k yak???k ald? m?, içlerinde akl?ba??nda adamlarda vard? dü?ünsünler . Art?k ne söyleseler beyhude.

Bu laubali, çakma yay?nc?l?k  kayda geçsin.  

 Hele aralar?nda konu?maya doymayan ekran gücünü kendi sahi gücü zanneden valilere, siyasetçilere ekranlardan  daha önce de ayar veren bir mahalle delikanl?s? var ki, kontrol edebilene a?k olsun.

Utanç verici.

Garip olan be?enmedikleri Amerikan, ?ngiliz Gazetecileri kelle koltukta M?s?r’da meydanlardan kafalar?ndan kanlar akarken haber verirken bunlarda  fonda M?s?r Meydan? görüntüsü , oturduklar? yerden M?s?r Uzman’l??? , M?s?r Hat?ralar?  Seta üzerinden Müslüman Karde?ler anlat?m? , ve dini ahkam kesiyorlar  ama  oturduklar? yerden. 

 

Medyan?n bu utanç verici hallerini  kayda geçiriyoruz .

 

Bir ara Baradai Suudi Arabistan’a kaçt?  böyle bir duyum ald?k kesinle?mi? de?il tarz? ciddi gazetecilik , yay?nc?l??a yak??mayan dedikodu bile yapt?lar .

 

Dedikoducu televizyon gazetecili?ini  kayda geçiriyoruz, eski medyay? aratmad?lar bunu da kayda geçiriyoruz.

 

Öte yandan Bar?? Yarkada? ‘kovalad?kça kaçan ate? böce?i’ misali bir plastik kur?un yemi? haliyle s???nd??? sokaklardan, dükkanlardan  Halk TV ekranlar?nda  bize Taksim’in göbe?inden son derece objektif  gazetecilik yapt?,ve Halk TV’nin  Makbule Han?m? da ayn? ?ekilde. Onlar? mesleklerine , kamuya sayg?lar?ndan dolay? bas?n tarihi çoktan sayg?yla kaydetti , parayla pulla sat?n al?namayacak bir onurdur.

 

Hala  kanallarda  laf kalmay?nca M?s?r’da olup biteni  28 ?ubat’la  mukayese etmek devreye giriyor , e?er bu do?ruysa Mursi’nin arkas?nda duranlar? samimiyetle sabahlara kadar destekliyorsan?z peki o zaman neden Erbakan’?n arkas?nda durmad?n?z ?

 

Cevap veremiyorlar kayda geçiriyoruz.

 

Bir belediye  ba?kan?n?n olanca kabaday?l??? ile bir kanalda program sunucusunun adeta yerine geçip sunucuyu ‘yaa cevap veremiyorsun’ diye sorgulad??? elinde abuk sabuk resimlerle ipe sapa gelmez konu?malar yapabildi?i ve sunucunun kalk?p gitmek yerine resmen güllabicilik yapt??? medya daha ne kadar bu ?ekilde devam edecek sorusunu da kayda geçiriyoruz. 

 

Anayasas?nda kad?nlar? , Hristiyanlar? Cumhurba?kanl???ndan men eden, kad?nlara 2. s?n?f muamelesi yapan bir demokrasiyi  ‘seçimlere kadar’ olsun savunmak hangi demokrat anlay??a s??ar ?

?ahin Alpay’a  ‘Albay’ ‘Godo?’ demekle demokrat olunur mu ?

 

Ay?plar? kayda geçiriyoruz .

 

Dünya art?k kad?nlar?n haklar?n?  teslim etmeden dönmüyor, demokrasi onlars?z kurulmuyor  

ne yaz?k ki bunu göremiyorlar ve en endi?e verici olan? ba?örtülü siyasetçi kad?nlar çok kötü bir s?nav verdiler.

Hala kullan?ld?klar? gerçe?ini görmüyor olamazlar, ba? kald?rmak yerine tamah ettikleri nedir ?

Bu soruyu kayda geçiriyoruz.

 

Bu ülkede kad?nlar siyasi görü?leri sebebiyle i?kenceler gördüler , ve bu i?kencelerin bir bölümü o yi?it kad?nlar taraf?ndan  tüm ayr?nt?lar?yla aç?kland?. Kaç? ba? örtülüydü , kaç? ba?? aç?k birde böyle bak?n meseleye , çok ac? hikayeler ç?kacakt?r ortaya. 

 

Bursa’da y?llar önce bir otel odas?nda bu konuyu konu?tu?umuz geceyi hat?rlay?n Sibel, Ay?e.  Ay?e Önal’?n anlatt?klar? kar??s?nda deh?ete dü?mü? ve korkmu?tunuz.

 

M?s?r’da kad?nlara sokaklarda , meydanlarda reva görülen  taciz , tecavüz dosyalar? bir bir dünya televizyonlar?nda kendi a??zlar?ndan, belgelerle, raporlarla aç?klan?yor, bu tür olaylar? saklaman?n anlam? yok, e?er bu meseleyle mücadele etmek istiyorsak elbette anlatacaklar, delilleri sunacaklar ki gerçekler ortaya ç?kacak  failler yakalanacak .

Utanç duymas? gereken bunlar? yapanlarken ;  kad?n? geçirdi?i travmay? öne sürüp susturmak içinde daha büyük yaralar açar. 

Dünya sa?l?k te?kilatlar?, örgütler  söylüyor sadece ben de?il.  

Üç tane kad?n gazetecinin sen konu?tun, bana anlatt?, sana anlatmad? tarz?nda kay?kç? kavgas?yla ört bas edilecek konular m? bunlar ?

?nsan sonunda , bunlar asl?nda hepsi ayn? ba??n üzümleri ,  ba? örtülü, ba?örtüsü fark etmiyor, yaz?klar olsun.

Art?k sadece kendine demokrat, kendine ma?duriyet k?r?p sarma ve iktidar? devam ettirme  çabas?ndas?n?z , ne gazeteci, ne kad?n.  Para hiçli?inde kayboldunuz   kayda geçsin.

 

Çünkü   ‘beyan esast?r, kad?n do?ru söylüyor . Ne resmi, ne  delili ‘ diyen , kad?nlar?n hukukunu savunmayan ve onlar? koruyormu? gibi yapan erkek dünyas?na teslim oldunuz . Bu maço dile  sus diyemeyen kad?n,  gazeteci olmu? , olmam?? , ba?örtüsü  takm??, takmam?? ne fark eder .

 

Art?k yoksunuz kayda geçsin .

 

Ve ?imdi sokakta ellerinde  palalarla insanlara , kad?nlara sald?ran meczuplar?n  polis taraf?ndan adeta korunmalar?n? , bir kad?na palan?n tersiyle hücum etti?i yetmiyormu? gibi s?rt?na tekmeyi yap??t?ran kabul edilemez zihniyet kar??s?nda t?rsm?? oturuyorsunuz, yaz?klar olsun. 

Bu vicdans?zl??? kapatacak örtü  daha ahlak, inanç  dünyas?nda dokunmad? kayda geçsin.

 

Ba?örtülü  din karde?lerimle , ?manda bir ibadette ayr? dü?tü?üm çok anlar? anlayabildim, ama ?imdi imanda ayr? dü?tü?üm ac?s?yla k?vran?yorum , sizlerin k?l?na zarar gelse can?m yand?, ama ?imdi beni öyle bir öldürdünüz ki, hortla??m sizin pe?inizde, kayda geçsin.

 

Bir yumurta yiyince hayati tehlikem var diye yeri gö?ü inleten ana ak?m medyan?n y?llard?r  k?ymetlisi , kanal kanal gezen  kanalist Bakan Ba??? neredesin, ABD Büyükelçisine laf m? yeti?tiriyorsun hala ?

 

Gene efendi adamm?? Büyükelçi Riccardone, sana  Jefferson’un ?u sözleriyle cevap verebilirdi ; ‘?nsanlar hükümetten korktuklar? zaman tiranl?k var demektir. Hükümet halktan korktu?u zamanda , özgürlük var demektir’.

 

Ne çileli bir demokrasimiz varm?? , ?imdi ö?rencilerin ö?retmenlerini gammazlamalar? isteniyor,  ö?renciler bu ay?pla ömür boyu nas?l ba?a ç?kabilirler ?

Ö?retmen elbette  yönlendirir , sizleri bu soruyu sorabilecek hale getiren ö?retmenler kimlerdi acaba , as?l bu soruyu  kayda geçiriyoruz.

 

Eski medya enkazlar?ndan ve bu günün müsebbiplerinden biri Halk TV ekranlar?na ba?lan?p kahkalarla kovuldu?unu söylemez mi ! 

Tuzu kuru kahkahalar at?yor , bu utanmazlar?n utanmadan bahsetmeleri , sanki y?llarca  o sistemin parças? de?illermi? gibi  canl? yay?nlarda itibar görmelerini  teessüfle kar??l?yorum, hele kendilerini medyan?n ‘crem de la crem ‘ olarak tan?mlamalar?na ,kusura bakmay?n bir taraf?mla ac? ac? gülüyorum. 

?smail Dükel neyseki bir konu?a  evsahibi yay?nc?dan beklenen  nezaketle  ‘?imdi mi akl?n?za geldi’ mealindeki sorusunu sordu da Halk TV’yi hala izliyorum.

 

Ama  Nihat Genç’in  Mümtaz ?dil ile sohbetinde saptad??? bir korkunç gerçe?i kayda geçirelim ;  Genç  diyor ki  ; ‘Geçmi?in kö?e ba?lar?n? tutan ekibi yine haz?rl?k içinde , Bizler yine marjinal s?n?rlara do?ru itilece?iz ve bunlar tüm yalakal?klar?na ra?men gelip ba? kö?eye oturacaklar. Böyle bir haz?rl?k  var.’  

Medyan?n kaç?n?lmaz olarak yeniden yap?lanaca?? süreçte Genç’in dikkat çekti?i bu nokta çok önemlidir, kayda geçiriyoruz.

Nitekim Bayramo?lu’da ‘Tarla Fareleri’ ne dikkat çekiyor .

 

Bu süreçte medya mensuplar? çok ciddi ahlaki s?navdan geçtiler.  

Gazeteci Gürkan Hacir Afrika’da zehirli ok yiyen ve ko?maya devam eden  ve öldü?ünden haberi olmayan ceylanlara benzetti medyay?, edebi , ?iirsel bir anlam yükledi meslekta?lar?na ,  k?yamad? diyelim ve kayda geçirelim.

Hüsnü Mahalli ise medyay?  bekleyen tehlikeyi ‘kendilerini  kesecek b?ça?? yalamakla ‘ izah etti, anlad?klar?ndan ?üpheliyim, çünkü yanda?la?t?kça canda?la?t?klar?n? hala fark etmediler.

 

Demokrasiyi istemediler, yoksa çareler tükenir mi demokrasilerde, hükümet revizyon yapar, güven tazeler, hatta istifa eder , özür diler , hepsi demokrasinin içindedir.

Ama ?imdilerde yapt?klar? gibi  M?s?r üzerinden Türkiye’yi okumaya çal??mak, sand?k karar verir deyip demokrasinin içinden ç?kmak ay?p de?il mi , Tayyip Bey bunlar? hak ediyor mu ? 

 

Mursi ile kar??la?t?r?lmak ne alaka ise , 11 y?ll?k iktidar? sonunda maalesef M?s?r’da ki beceriksiz bir yönetimle yanda?lar? taraf?ndan  paralel kurgularla özde?le?tirilmeyi hak ediyor mu, hadi kendinden olmayanlardan vaz geçti, bari bu soruyu kendisi için sorsa bari Say?n Ba?bakan.

Ruhum ac?lar içinde, vatanseverlik böylesine tek tarafl? bir a?km??.

Hayatta Serdar Erener gibi olmak varm??, gezinin de?il  ticaretin reklamc?s?y?m deyip   ç?kt? i?in içinden. Kimbilir  belki o da ok yemi? bir ceylan belkide ...ya da bir s?çrayan iki s?çrayan bir çekirge .

Kim neyi ne kadar biliyor , kim bilebilir.... Tek dayanak Hasan Hüseyin’in m?sralar?nda

‘...Elbette bir bildi?i var bu çocuklar?n

kolay de?il öyle genç ölmek

ye?il bir yaprak gibi yüre?i

kopar?p ate?e atmak

pek öyle kolay de?il.’

 

Sevgiyle ?iirlere, ac?lara s???naca??z , çaresiz de?iliz.

 

necefugurlu@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri