Yazdır

Gezi Direni?ine Deli Raporu Yazanlar

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Ekranlarda  Gezi  Direni?ine  yakla??mlar  aras?nda  en popüler olan?  meydanlara inmi?  gençleri ele al?p, analiz etme. 

Aralar?nda baz?lar? adeta direni?e kat?lanlara ‘deli raporu’ yazma heveslisi.

Gezi direni?ine  tek odakl? bak?p , ‘90‘l? gençler’i analiz etme  sevdas?na dü?mü? ne çok yeti?kin var !

Ço?unlu?u da   akl?ba??nda tahsilli insanlar , hatta  bir an insan?n kendisini  onlara teslim edesi bile geliyor , ama hissi selim Allahtan bir ‘Dur’ çekiyor.

Bu milletin Allah vergisi  ‘hissi selim’ ini kayda geçirelim.

Aralar?nda meydandaki gençlere  hocal?k yapm?? , hatta belkide hala yapmakta olanlar var.

Ekranlara  ‘hoca’lar?n biri gidiyor öbürü geliyor.

Zaten uzun bir süredir memlekette herkes ‘hoca’ oldu?undan ö?renci kalmam?? bulunuyor.

Her ne kadar farkl? dü?üncelerde olduklar? görülse de , tuhaf bir ?ekilde  birle?tikleri 2 nokta var . 

Taksim olaylar?n? ‘Gezi’ ve ‘Taksim’ olarak ayr??t?rmak, ve odak noktas? olarak ’90 ku?a?? ‘ olan çocuklar? neredeyse labaratuar haline getirilmi? ekranlarda birlikte didiklemek.

Hocalar?n yeni kurba?alar? ‘Taksim Çocuklar?’.

Diziside ba?lad?, bakal?m ne anlatacak , ho? hiç bir ?ey anlatmayan fonda ?ark?, olaylardan ibaret  80‘leri gördük.

 ‘ 90 ku?a??’ tan?mlamas?yla  asl?nda bir avuç asi çocuk kastediliyorsa bu tela? niye ! 

Bu tür toplumsal itirazlarda elbette çe?itli ?er odaklar? harekete geçecektir, iktidar elindeki devletin ayg?tlar?yla onlar? takip etmek ve meydandakileri korumak yerine ba?ka yerlere gidip geliyor.  Özellikle varsa yoksa ’90 ku?a??’ , y?l?n ortak tak?nt?s?  haline geldi. 

?ktidar reformist, fütürist politikalar?na  yol açacak , kolayla?t?racal  olanlara ha?in, hoyrat, ?üpheci  bak?yor, adeta  didik didik edilmeleri  için ekran ekipleri kurmu? . 

Öte yandan ya?l?, denenmi?, b?kk?nl?k vermi? , çok konu?an ama hiç bir ?ey anlatmayan ‘Türkiye’nin Özeti ‘akillerini koyacak yer bulam?yor.

Akillerin  Türkiye’nin özeti oldu?u do?rudur , ama Türkiye yeni bir hikaye yaz?yor, eski özetlerle ayn? hikayeyi yazmak istemiyor. 

Bu tuhaf çeli?kiyi kayda geçirelim.

Direni?çilerin yeti?kin bireyler oldu?u unutulmu? durumda .  

Meydanlarda ki üniversite gençli?inin ebeveynlerine  gelin çocuklar?n?z? al?n  diye anonslar yapan ak?ldan çok fazla ?ey beklemek do?ru de?il . 

Üniversite gençli?inin velisi olmaz , ama olsun bizimkiler ça?r?lar yap?yorlar. 

Hülya Av?ar Ba?bakan’la görü?mesinde Zehra’dan örnekler vermi?ti hat?rlay?n , e?er bu örnekleme çocuk sahibi bir anneden Ba?bakan?m?za nasihatlarsa Ba?bakan?m?z?n zannederim cümlemizinkiyle Allah Ba???las?n 5 çocu?u var zaten, Hülya  Av?ar’?n çocuk büyütme, analiz hususunda akl?na bilmem ihtiyac? var m? ?

Ba?bakan?m?zda bir ba?ka alem, Hülya Av?ar’a gösterdi?i ho?görüyü , diyalo?u maalesef meydandakilere gösteremedi. 

Nitekim bo?una Zehra’y?  örnek vermemi? anneci?i , surat?nda gaz maskesi, sokakta ta? atarken gibi bir resmi ç?kt?, bu aralar onun ya??tlar? aras?nda pek yayg?n  gezi kahramanl??? hikayeleri , atan atana. 

Velhas?l,  Hülya Av?ar’?n  toplumsal , sosyal sorumluluk  hareketlerini de    serim, dü?üm, çözüm olarak takip etmekte fayda var. Kayda geçiriyoruz.

Yeni dünya düzeninin   decentralizasyonu aya??nda   bu güne kadar e?i benzeri görülmemi? bilgi otoyollar?na   ileti?im a?lar?n?n  aç?lmas?yla ; Sorumluluklar?n da??t?ld??? , merkezden yönetilemeyen bir dünya ç?kt? kar??m?za.

Art?k kontrolsüz, serbest bilgi ak??? , ileti?im  bazen küçük kalabal?klar?n dünyay? etkileyebilece?ini gösteriyor ve  alg?y? yönetebileceklerini . 

Bu kontrolsüz, serbest , do?açlama insan guruplar? geni? bir kapsama alan?nda basiretleri ba?lama gücüne de sahip.

Dünyan?n geçirdi?i bu büyük  devrimi  anlamak , hangi pozisyonlar?   almam?z gerekti?i üzerine dü?ünmek yerine direni?çilerin idrardan karakter tahlilini yapmaya çal???yorlar.

Komik duruma dü?üyorlar.

Gezi direni?i üzerinden  gençleri  tahlil etmeye çal???rken  baz?lar? tuhaf tuhaf ?eyler söylüyorlar, takip edebildi?im kadar?n?   sizler için kayda geçirdim.

Art?k gülermiyiz, a?lar m?y?z takdirlerinize b?rak?yorum , çünkü  direni?e ( belkide silkeleni? demek daha do?ru , silkelendik ) kat?lan genç, ya?l? herkeste hastal?k arama , te?his koyma tela??nda prof - siyasetçiler  insan? hem k?zd?r?yor hem de  gözlerinden ya? gelene kadar güldürüyor.

Direni?tekiler  hakk?nda her ?ey ak?llar?ndan geçiyor  ,  ama insan gibi demokratik, ça?da? bir ülkede ya?amak isteyebilecekleri ihtimali  ak?llar?na gelmiyor .

Gelelim esas konumuz Üsküdar Üniversitesi rektörü  Prof. Nevzat Tarhan’a .

Beni çok ?a??rtt?.

Say?n Tarhan ‘Memory Center of America’  Türkiye temsilcisi.

Y?ld?z Teknik Üniversitesinin düzenledi?i ‘Genç Türkiye Zirvesi’ etkinli?inde   ‘gelecek’te  ?ans?n öneminin alt?n? çiziyor , ve bu ?ansl? ki?ilerin 4 özellik tipini ?öyle s?ral?yor 

1. Bu ki?iler deneyimlere aç?klard?r. Kendilerini sürekli yenilerler.

2.Ümit duygular? yüksektir

3.Olumluyu dü?ünürler , her olayda nas?l olmayaca??n? de?il, nas?l olaca??n? dü?ünürler.

4.?ç seslerini dinlerler.

Gezi direni?indekiler Profesörün ‘?ans’ tan?m?na pek uymuyorlar.

Profesör Tarhan ;  Gezi direni?indeki çocuklar? ‘Konformist’, Protesto Sever  ilan etti?i yetmiyormu? gibi, ‘Biber Gaz? ho?lar?na gidiyor’ demez mi , sonra kendi de fark?na varm?? olmal? söylediklerinin ciddiyetini , i?i ?akaya vurmaya çal??arak daha da berbat etti, ?aka yapt?m diye hah hah, hoh hoh güldü.

Çocuklar ölüyor, kör oluyor beyim sen neye gülüyorsun , neyin ?akas? ?

Tarhan’?n hat?r? say?l? say?da kitaplar? var. ‘ Destructive drives and impulse control’ alan?nda ödüllü . 

Kitaplar?, aile, kad?n, sen ben, mutluluk dahil daldan dala her konuya dokunuyor. 

Nitekim ,  Topçu k??las?n?n kap?s?n? da (Hint - Rus Mimarisi kar???m? berbatl?k ) çok artistik buluyor illa yap?ls?n istiyor , Nevzat Bey bu, bu konuda da kitap yazacakt?r büyük ihtimalle , çocuklardan sonra buna takm?? durumda her kanalda kap? ,duvar olarak yap?ls?n diye ?srar etmekte.

Profesörümüz bizlere  Gezi direni?inde ki  durumu ?öyle izah etti  ;

Franco ?spanya’y? üç F ile uyutmu? , Futbol, Fiesta vee Film’mi? .

Profesör Tarhan  son F’yi  yanl?? söyledi ,  umar?m  ö?rencilerine de yanl?? ö?retmiyordur, bazen gerçe?i söylemeye ‘terbiyeniz müsait’ olmayabilir, ama ilim insanlar? terbiyelerine uygun olsun diye gerçe?i de?i?tirmez. Son ‘F’ ‘fucking’ dir. ?imdi ne alaka diyeceksiniz, bende bu soruyu sordum, alakas? yok.

23 Haziran Pazar gecesi Habertürk’ün ac? komedi dal?nda  y?ld?z?yd? Prof. Tarhan. 

Gezi direni?indekileri  özetle ?öyle tan?mlad? ; 

evrensel do?rularla farkl? dü?en (!) , ‘konformist’ , nörobiyolojisi farkl?’ ,  ‘fiziksel temas? az ‘ ( yapma hocam a?k kokuyor meydanlar, sevi?en soluyan insanlar ...) bu yüzden ‘kontrolsüz tepki’ veren, (Karanfil b?rakmak m? kontrolsüz tepki oluyor  ...) ‘Sal? Pazar?’ na gitmeyen , (ben hep giderim size hiç raslamad?m ‘hocam ‘ ....) gerçeklerden kopuk insanlar .  

Asl?nda  Nevzat Beyin  tarifine göre ‘Gezi’ dekilerin ‘yarat?klar’ olma ihtimali bask?n.

Kendisi politik psikolojiyle de ilgileniyormu?, zaten kitaplar?na bakarsan?z ilgilenmedi?i  alan yok.

Prof. Nevzat Tarhan’? kayda geçirmek zorunday?z.

Kitaplar, ödüller, Memory Center, Üniversite Rektörlü?ü, kendi tarifiyle  epey ?ansl? bir ki?i !

Askeri doktorluktan nerelere gelmi?. 

Olumlu dü?ünmü? kendi tarifine göre nas?l oldururum  demi? belli.  

?ç sesini iyi dinlemi? , muhtemelen bu ses  ‘Yürü Ya Tarhan ‘ demi?....

Ümit duygusuda yüksek olmal? ki bu ipe sapa gelmez idrardan karakter tahlilleriyle bilime katk?s? olamayaca??na göre kendisine bir ?eyler ümit ediyor.

Ancak geldi?i nokta ça?? okuyamamak ,  meydandaki çocuklar? Konformist ilan etmek olmu?.

Bence bu da  Allah?n tecellisi , belki de verdi?ini  geri alma zaman?. 

Kendisinin ‘Ça??n Vicdan? Bediüzzaman’ , ‘Mesnevi Terapi’ , ‘Ak?ldan Kalbe Yolculuk Bediüzzaman’  kitaplar?n? nas?l yazd???n? merak ettim.

Hele sonuncu kitab? nas?l yazd? , Maa?allah kendisinde ak?l var  belli de,  kalp yok.

Çünkü kurdu?u mant??a göre Bediüzzaman da demek sürgün edilmekten, ezadan cefadan ho?lan?yordu , meydandaki çocuklar?n biber gaz?ndan ho?land?klar? gibi.

Mevlana’ da  çar??n?n  ortas?nda  öyle döne döne ba??n?n dönmesinden ho?lan?yordu. Meydanda ki çocuklar?n itilip kak?lmaktan ho?land??? gibi.

Vah, benim Profesörüme vah ki ne vah. 

Hele hele çocuklara konformizm yak??t?rmalar? ak?l al?r gibi de?il.

Yani meydandaki çocuklar ilke olarak , ya da uygulamada çevresinde kabul görmü? veya egemen durumda olan davran??lar içerisindeler , öyle mi ?

?nsaf yahu, hocam biraz aynaya bak?n.

Mevlana’ya bak?n, Bediüzzaman’a bak?n onlar da m? konformistti ?

Ba?kald?rd?lar, ba?....

Bu tür insanlar? kucaklamaktan  , kollamaktan , kurumlar, cemaatlerin vaz geçme zaman? geldi geçiyor.

Nitekim Say?n Gülen  çocuklara reva görülen afetin fark?nda ki ‘Çapulcu demeyin’ diye feryat ediyor .

Bu feryad? kayda geçirelim.

Vicdan sahibi insanlar? özellikle kad?nlar?  uyan?k olmaya davet ediyor, davetimi kayda geçiriyorum.

23 Haziran Pazar Ak?am? Didem Aslan  kamu yay?nc?l??? ad?na bunlar? kayda geçirdi , tebrik ederim.

Bir gün annelerin , babalar?n  daha büyük kalabal?klar halinde  meydanlara inmeleri bu kafaya kar?? koymalar?  kaç?n?lmaz . 

Bu ;  ebeveynlerin  çocuklar?n?  koruma duygusunun çok ötesinde , onlara birey olarak sayg? duyduklar?ndan ve isteklerine kat?ld?klar?ndan olacak. 

Silkelenmedir bu.

Nevzat Tarhan’?n bu sözlerinden tahrik olmamak imkans?z.

Bu ihtimali  kayda geçirelim.

Çocuklar?m?za deli raporu yaz?p hayatlar? boyunca iz b?rakmaya te?ne olanlara kar?? uyan?k olal?m. 

Çocuklara hassasiyeti olan Gülen hareketi özellikle bunu hazmedecek misiniz ?Kanallar?n?zda bu kafalar cirit at?yorlar , birbirlerini a??rl?yorlar.

Prof. Nevzat Tarhan bunlardan biri.

Centilmenler kulübüne yak???yor mu ?

Bu soruyu kayda geçiriyoruz.

Ve elbette bu süreçte toplumu tahrik yerine sükunete davet eden, anlamaya çal??maktan öte anlad?klar? do?rular?  payla?an insanlar? da sayg?yla kayda geçirelim .

Sevgi ve öfkeyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri