Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef u?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

T?pk? esir olmak istemedi?im gibi  efendi olmakta istemiyorum.
Abraham Lincoln

Demokrasilerde bir ki?inin cehaleti di?erlerinin emniyetini tehlikeye sokar.

John F. Kennedy

Türkiye’de demokrasi ;  benim cehaletim senin bilginden daha çok oy almaktad?r öyleyse ben yönetirim demektir

Çapulcu 

Demokrasi süreci  aristokrasi veya monar?iden daha kanl?d?r. 

Unutmay?n demokrasi fazla uzun sürmez . K?sa sürede ziyan olur, yorulur, ve kendini cinayete kurban eder. ?ntihar etmemi? demokrasi yoktur.

John Adams  

Diktatörlükler  do?al olarak demokrasiden filiz  verir .  En a??r?  tiranl?k ve esaret formlar? özgürlükten ç?kar.

Plato

Türkiye’de demokrasi ço?unluk seçmenin  ne istediklerini bildikleri  varsay?m?d?r.

Çapulcu

Demokrasinin ruhu formlar?n yürürlükten kald?r?lmas?yla gelen mekanik bir ?ey de?ildir, kalplerin de?i?mesi gerekir.

Mahatma  Gandhi

Demokrasi seçmenlerin  seçimlerini   ak?ll?ca belirlemedikleri sürece   ilerlemez.

Bu yüzden  demokrasinin en büyük koruyucusu e?itimdir.

Franklin D. Roosevelt

Ülkeyi cahillerin mi, yoksa kötü e?itilmi?lerin mi yönetece?i zor bir seçimdir.

Çapulcu

Demokrasi gençler üzerinden oynanan çakallar?n dans? de?ildir.

Çapulcu

Demokrasi bireysel cehaletin kolektif bilgeli?inde olu?mu? pathetic bir inançt?r.

Bukowski

Yurtta?lar için kurulan hükümet ;  patronlar, çal??anlar? ve onlar?n menfaatleri taraf?ndan ( siyasetçilerin i?birli?iyle ) ele  geçirilerek demokrasi formunun gerisinde yükselen görünmeyen bir imparatorluk kurulmu?tur.

Woodrow Wilson

Woodrow’un söylediklerini fark etmeyen veya yeni ö?renmi? gibi yapanlar?n yürütece?i bir i? de?ildir demokrasi.

Çapulcu

Ülkemizde ya demokrasi olacakt?r , ya da az say?da insan?n elinde birikmi? büyük servetler.  ?kisinin birden olmas? mümkün de?ildir.

Louis de Brandeis

Ülkemizi kuranlar özgürlü?e de?er verdiler, demokrasiye de?il.

Ron Paul

Ron Paul Türk as?ll? m?d?r acaba ? 

Çapulcu

Çok partili demokrasiyi hiç anlamad?m, iki partilisi zaten zor.

Hillary Clinton

Türkiyede  geçmi?le bozmu? bir iktidar var ,her an Yavuz Sultan’dan, Menderes’e, Topçu k??las?ndan Abdülhamit’e  referans  veriyorlar. 

Onlar?n demorasi anlay???nda nekrofili var. 

Ölülere oy vermemizi istiyorlar.

Çapulcu

Demokrasi kimsenin tapulu mal? olmay?p dü?ünebilenlere ait bir fikirdir.

Çapulcu

Modern zamanlar?n sava?lar?na haz?rlanabilmek için  demokrasiyi do?ru okuyan lider ve ona itaat edecek yalakalara de?il bürokrasiye ihtiyaç var.

Çapulcu

Bu ça?da insanlar  art?k devletten korkmamaktad?rlar, tam aksi devlet  insanlardan korkar hale gelmi?tir , Tayyip Bey’in sorunu  budur.

Çapulcu

?zleniyorsunuz , Hükümetin gizli bir sistemi var bir makina günün her saatinde sizi gözetliyor. Biliyorum çünkü ben yapt?m.

Harold Finch - Person of Interest - Verizon olay?n?n patlamas?ndan üç y?l önce CBS’de yay?nlanmaya ba?lanan ve devam eden  dizinin ba? kahraman?.

‘Sen ac?ndan kime sald?raca??n? ?a??rm??s?n Zümrüt Han?m. ?unu bilin ki  bizde namus kan pahas?d?r.’

Necip Bey

Türk demokrasisinin 2010‘dan beri yay?nlanmakta olan ba?yap?t? Lale Devrinden bir replik.

Necip Bey ba? rollerden biri olup dizide büyük amcas? oldu?u Ç?nar’?n biyolojik babas?, ayn? zamanda  kay?npederi, Ç?nar?n çocuklar?n?n hem amcalar? hem dedeleri , yengesi ?kbal’in eski sevgilisi  fevkalde kar???k bir ensest kral?d?r .

Bu dizi Türk demokrasisinin bir eseridir. Ve fakat dizi Be?ikta?’da vapurdan inmedi?i için ne Ba?bakan’?m?z ne RTÜK’ün dikkatini çekmemi?tir.

Çapulcu

Demokrasilerde herkes için  en emin , en korunakl? yer halk?n topland??? meydanlard?r .

Onlar da??t?ld??? zaman yönetenler içinde inecekleri emniyetli bir yer kalmam?? demektir .

Çapulcu

Özgürlüklerin tek ortak dili vard?r, o da bütün canl?lara  özgürlüktür , bu dili anlamayanlar anla?acak dil aray?p dururlar.

Çapulcu

Özgür toplumlarda ticarette  batan batar, Türkiye’de batma özgürlü?ü yoktur bat?nca TMSF’el koyar , batm?? yeri nedense para verip  alanlara satar.

Çapulcu

Türk demokrasisinde  patrondan  alaca??na kefil olmu? insanlar vard?r , patronunun kendisine olan borcuna kefil olan ilk canl?lar  Acun ve Gani’dir, ve dünyada ilktirler.

TMSF gene hepsine el koymu?tur.

Çapulcu

Sevgiyle Efendim...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri