Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N  

12 Eylül ‘ün  h???mla üzerimizden geçti?i  günlerde  Ahmet U?urlu  ile kurdu?umuz ‘Kar?? Tiyatro‘ dan sonra  ekranlara  ta??d???m?z  ‘Her?eye Kar??y?z , Kar?? Show’ izleyicilerinden  baz?lar? o zaman çocuktular , ?imdi gururla görüyorum ki meydanlarda kar?? durma haklar?n? kullan?yorlar.   

Bize,  ‘Sizin Kar??y?z Kar?? Her?eye Kar?? ‘y? izleyerek büyüdük ‘  sözleri , 

sevgi, sayg?yla sar?lmalar? çekti?imiz ve korkar?m daha da çekece?imiz s?k?nt?lara de?mi? dedirtiyor. 

Ekranlarda  ‘Kar?? olman?n de?erli dostlar? ‘ diye ba?lard?k  , bu günde ;

Kar?? olman?n eski  dostlar? diye ba?layal?m yazmaya .

Ve  kayda geçirmeye.

Görmezden gelmek, yok farzetmek maalesef  medyam?z?n çok fena bir huyudur, ilk defa olmamaktad?r lakin bu sefer dünyan?n gördü?ünü görmeyince fena çuvallad?lar.

Yoksa yeni bir olgu de?ildir, hep kendilerinden bahsetmeyi  , kendi imalathanelerinde ürettikleri    oyuncaklar? görmeyi , kendi d??lar?nda olan biten her ne olursa olsun , kitaptan, ?ark?ya, filimden , televizyona ne varsa i?lerine gelmeyeni  görmezden gelmeyi her zaman tercih etmi?lerdir.

Ama bu sefer  ABD ‘nin gördü?ünü göremeyince  i?ler kar??t? , Allah için  ABD  siyaseti dünyada ho?umuza gitmeyen  ne yaparsa yaps?n  halk?n?n çok önemli, vaz geçilmez de?eri  ‘American Value’ lar?ndan biri olan  ‘Freedom of Speech‘   yani ifade  özgürlü?ü noktas?nda  bizim medyam?zla yollar? ay?r?verdi.

Baz? ?a?k?nlar  Amerikan Büyükelçisini olaylar? do?ru yans?tmamakla suçlad?lar , pes ! CNN International’? Amerika’nin Türkiye Büyükelçisi Riccardone Ankara’dan m? idare ediyor, yok art?k daha neler.

Komplo teorileri tamam zihin açarda bu kadar? i?i okuyamamak ve  luzumsuz  gururdan, kibirden ‘Kendim ettim kendim buldum’ diyememekten olsa gerek!

CNN Türk penguenlerden bahsederken  CNN International  Taksim olaylar?n? tak?r tak?r verdi. 

Penguenler  hepimizin sabr?n? ta??rd?.

Bu ba?lamda Enver Aysever ‘de maalesef  beni hayal k?r?kl???na u?ratt? , Sermiyan Midyat’? Penguen  olay?yla alay ettirerek i?i pi?kinli?e vurmas? , olaylar? evcille?irmeye çal??mas? kaliteli mizahtan uzak oldu?u kadar  , duru?u olmayan bir tav?rd? Enver’ci?imin tarz?na hiç uymad?.

Nazl? Il?cak’?n ise kanal? müdafaa ederken , yay?ndan sorumlu  ki?inin ad?n? vererek ters vuru?lar? ayr? bir ‘hard nose’  ‘ pi?kinli?in daniskas?’ vakas?yd?.

NTV’nin ba?? Cem Ayd?n ise ‘Dengesizlikler içinde denge sa?lamak’ sözleri koskoca bir Tv yöneticisi için ac?kl?yd?, bakal?m bu kadrolar  i?lerine devam edecekler mi ?  

Markas?n? kulland?klar? CNN onlar? meslekta? sayacak m? ?

Merak?m?z? kayda geçirelim.

Sonuçta ,  Halk TV    haber verme kabiliyeti olan , insanlar?n fikir özgürlü?üne sayg? duyan bir yay?n yaparak  yöneticisi Hakan Aygün’ü yüceltti , ya da Hakan Aygün Kanal?n? yüceltti veya Cem Ayd?n, Bar?? Tünay habercilik inisyatiflerini do?ru kullanmayarak Hakan Aygün’den medya star? yarat?p kabiliyetsiz zengin çocuklar?na döndüler , çünkü Aygün ve Halk TV’nin imkanlar? di?erlerine k?yasla içler ac?s?. 

K?l dökücü krem reklam?yla ayakta duruyorlar ve biz izleyiciler  k?ll? kol görmek pahas?na onlar? izledik , izliyoruz.

Tüy dökücü kremi de medyam?z?n  bu tarihi dönemecinde Penguelerle birlikte kayda geçiriyoruz.

Satir, ele?itiri , hiciv  olmadan  t?pk? ülkemizde oldu?u gibi mizah güdükle?ir , iktidar ho?görüsünü kaybeder ve halk fena halde s?k?l?r ve t?pk? Taksim olaylar?nda oldu?u gibi Mizah’a el koyar ! 

Ve mizah yeniden patlar. 

Taksimde meydandakiler parka, a?açlara, fikir, söz özgürlü?üne oldu?u kadar  ölmek üzere olan   mizaha da sahip ç?km??lard?r.

BJK Çar?? grubu yanl??lara  kar?? durabilmenin, dayan??man?n ruhunu diriltmekle kalmad?lar,

Unuttu?umuz mizah? da aya?a kald?rd?lar.

Feministler hiç al?nganl?k yapmas?nlar , mahalle kabaday?l??? kabal???n yerine kad?na k?ymet vermenin , delikanl?l???n kitab?n? yazd?lar.

Nankörlük etmeyelim ‘Çar??’ y? kayda geçirelim.

Mizah demi?ken  CNN Türk’de  Akif Beki ‘nin  ‘Mizaha  ho? görü geçici süreyle Taksim’de geçerli’ uyar?lar?ndan beri durup dü?ünmekteyim .

Bu nas?l sözlerdir, CNN Türk bu kadrolarla nas?l devam edecek acaba ?

Ekranlarda siyasi mizah?  yok eder,  yasaklarsan  , meclis d??? , politik , güçlü bir mizah?n temelleri at?l?rm?? hemde apolitik, ba??ms?z halk taraf?ndan .

 Beki anlam?? gözükmüyor ve aba alt?ndan da sopa gösteriyor .  

Geçici bir süre ho? görü gösterilecekmi?, bana sorarsan?z hiç gösterilmedi , bundan öte ne yapacaklar acaba kafam?z? m? k?racaklar, biber gaz? m? s?kacaklar ? Yoksa i?siz mi b?rakacaklar.

Kayda geçirmeye devam edelim...

 Ba?bakan’?n ?mam Hatip Lisesinde  ‘Edep ‘ üzerine konu?mas?, edebe bir davet uyar?yd? elbete konu?ma  ?mam Hatip’lilerle s?n?rl?  kalmamal? , kald? ki onlar?n edepsizliklerini görmedim ama Tayyip beyi sevdi?i ?üphe götürmeyen  Beki ve yanda? medyac?lar?n a??zlar?ndan  hemen her gün ekranlarda demokrasi edebine hiç uymayan  öyle sözler duyuyorum ki baz?lar?n? sizler için kayda geçirdim.

Bak?n ‘Tayyip Bey’e laf ettirmemciler ‘ a??zlar?ndan ç?kanlar? duyuyorlar m? acaba , neler dediler :

Sabah haber sunan bir tanesi iyice co?tu , gene yanl?? anlad??? ne varsa s?ralad? ve sonunda ‘Baban benim dönerci, ne olacak ?imdi’ demez mi !  

Ekran ba??nda irkildim vallahi beni döner b?ça??yla biçecek diye, zaten boyu döner b?ça?? uzunlu?unda. 

Ona kimse baban ne i? yap?yor diye de sormad?, sormam?z imkans?z zaten evde oturup dinliyoruz nereden duyacak.

Gelelim bir ara?t?rma ?irketinin ba?? Ak Partili bir beyefendiye , kendisi  ayn? zamanda  demokrat, Bo?aziçi mezunuymu?, soran olmad? ama kendi anlatt?   e?iyle  Taksim’e gitmi?  zaten o?lu da bir gece önce oradaym?? ama meydandakilerin konu?ma tarzlar?ndan çocuk rahats?z olmu?  pek kibar terbiyeli bir aile belli , lakin üç dakika sonra ‘bizim oralarda bir laf vard?r, ?alvar?n?n a??n? ovu?turuyor ‘ derler diye ba?lamaz m?, arkadan ‘Elin gavuru ‘  filan derken  a?z?m aç?k kald?  , dahas? var uzatm?yorum kamu yay?nc?l??? yapan kanallarda bu sözler bu kadar rahat kullan?l?r m? ? Adam cezve gibi kanal kanal geziyor.

Ya ROKTV ‘de Rasim Ozan ‘?n ‘Boynuzlu Holding’ sözleri edepli mi ? Kamu yay?nc?l???na yak???yor mu ? Söz konusu Holdingle ilgili söyleyece?in varsa belge, bilgi payla? ama ‘Boynuzlu Holding’ ancak komedi filminde para verip izlemeye gidenlere söylenir kamu yay?nc?l???nda de?il.

Bütün yanda?lar mevsim normallerinin üzerinde cerbeze halindeler. 

Kendilerini anlat?yorlar, bir ?eyler ispat etmeye çal???yorlar adeta aralar?nda yar?? edercesine ba?bakana yaranaca??z diye edep d??? haller al?yorlar. 

Acaba diyorum bu marjinal durumlar? 2 . dönemlerini dolduran milletvekilleri yerine kendilerini aday olarak görmelerinden mi ?

Edepsizlik diz boyu, bunlar?  metroya bindirip 24 saat ‘edep anonsu’ vermek laz?m.

?lginç olan ; Hepsinin ortak noktas? Tayyip Beyi çok sevmeleri, saymalar?. 

Sahibini severken öldüren ay? gibiler.

Say?n Ba?bakan’? hafife ald?klar?n?nda fark?nda de?iller, yedirmezlermi?, Ba?bakan zaten demir leblebi yeme?e kalkan?n di?i k?r?l?yor kimseye ihtiyac? yok Maa?allah.

Bu edepsizleri, ve edepsizlikleri kayda geçirip Ba?bakan’a havale ediyoruz.

Polisimize gelince kulland?klar? ?iddet anla??l?r gibi de?il, nerede ise  benim zaman?m?n  Frukolar? beyefendi kald?lar .

Onlar?n her ?eye ra?men kaynak yapan  provakatörlerden farklar? vard?, saniyen sa?c? solcu fark etmezlerdi , solcular yakaland???nda ‘Aman iyiki geldiniz yoksa  bizi solcular fena dövecekti’ derdik ‘Bu çocuklar vatansever sa?c?lar ‘ diye bizi serbest b?rak?rlard?.

Ve Taksim olaylar?n?n ba? kahramanlar?n? kayda geçirelim: 

Meydanlara inen halk  Taksim Olaylar?n?n kahramanlar?d?r, bu olaylar hiç bir sanatç?n?n önderli?inde ba?lamad? , meydanlarda yüzbinleri toplayan Nanni Moretti yok aralar?nda, kat?lmalar? elbette sayg?de?erdir , kendi seçimleridir ama hepsi bu.

Bundan  reklam ç?kartma, meydan?n sözcüsü olma , nasihatlar çakma, bildiriler yay?nlama kendi bilecekleri i?tir  meydanda dövülmeyi, sövülmeyi göze alan halk?n yan?nda en büyük ‘star’ lar?n ?öhretleri silik gölgelerdir .

Taksim Olaylar?n?  siyasetçilerin ve en fazla ?stanbul Belediye Ba?kanl??? adayl???na  talip olanlar?n  iyice dü?ünmesi gerekti?ini de kayda geçirelim.

Kafama yumurta yedim diye yeri gö?ü inletip, çoluk çocukla didi?en bir siyasetçi  e?er ?stanbul Belediye ba?kan? olsayd?  acaba nas?l hareket ederdi ?

?stanbul   sosyete sergileri, aç?l?? , kapan?? güzelliklerinden ibaret de?il . 

?stanbul her?eyden önce  muhte?em bir karman?n   olu?turdu?u yüzy?llara dayanan bir fikir, evet ?stanbul bir fikirdir .

?stanbul’un  bir fikir oldu?undan habersiz bir milletvekili  son günlerde ?stanbul Belediye Ba?kanl???  adayl???na  heveslenmi?  fena halde kulise ba?lad? .

Ona söylenebilecek tek söz  ‘Yi?idim aslan?m sen yumurtadan korkuyorsun da ?stanbul’a belediye ba?kan? olmaktan nas?l korkmuyorsun ?’

Taksim Olaylar?n?n ard?ndan   Abdo’y? k?rk kat?rla m? k?rk sat?rla m?’ öldürdüler gibilerinden , sopayla kafatas? k?r?larak m?  yoksa kur?unla m? öldürüldü tarz?nda tart??malar?n?n  edepsizli?ini de  kayda geçirelim.

Balerin k?z?m?z?n kalça kemi?i k?r?ld??? , gözünü kaybedenlerin, beyin kanamas? geçirenlerin  oldu?u bir ortamda   ikide bir ‘Wall Street’ örne?i verenlerde edepsizdir.

ABD’nin fikir özgürlü?ünü  örnek alm?yorsunuz da Wall Street’de öldürülen 17 ki?iyi mi örnek al?yorsunuz, tamamlamaya niyetiniz mi var yoksa , edep yahu denir böylelerine.

Kald? ki bu  onaylanm?? bir bilgi de?il.

Yeni hükümet sözcüsü Nagehan Alç? ola?an ?üpheli cemaati yaz?s?nda hedef göstermi? bulunuyor, o da hay?rl?s?yla do?um iznine ç?ksada Ak Parti yeni bir sözcü bulsa.

E?ine al??t?k, Rasim’dir ne dese yeridir deyip geçiyoruz.

Askeri vesayeti kald?rd?k diye övünen  iktidar partisinin   ?stanbul’un simgesi parka  tarihte kimse için iyi an?s? olmayan ‘Topçu K??la’s?n? tekrar in?a etmek fikrinin pe?inde ko?an akademisyenlere de  yaz?klar olsun. 

Siville?menin simgesi Taksim’ e Topçu k??las? ne mana ? 

Zaten ramazandan ramazana top at?l?yor , illa oradan m? at?lmas? ?art. 

Bir topçu k??las?d?r gidiyor sanki Napolyon’un topçu alay?  yeni zaferden döndü aç?kta kald?. 

?stanbul’un balkonu olan Taksim’de manzaray? kapatan kazulet binalar? ortadan kald?rmay? öneren yok, ?lla Topçu k??las? tutturuldu.

Tarihi binaym?? !  Replikas?n? yapman?n ne de?eri var ? 

Sonra her tarihi binay? yeniden yapmaya kalkarsak p?l?y? p?rt?y? toplay?p ba?ka memlekete ta??nmam?z gerekir .

Her  tarihi binay? eski yerine,  haline koyacaksan?z camiye çevrilen kiliselere de ayn? uygulamay? yapmay? dü?ünüyor musunuz ?

Ak Parti ve Ba?bakan çok kalp k?rd?, her?ey para zannettiler.

Bu millet  Ecevit’i  de  çok sevdi, yokluklarla geçti dönemi, baz? kalpleri de k?rm?? olabilir lakin hiç edep d??? davran??? olmad?.

Ben Kad?köylü’yüm ;  bir gün , çal??ma ofisinden  Be?ikta?’ta vapurdan  inen Kad?köy’lüleri  gözetleyip arkalar?ndan konu?an bir Ba?bakan?m olaca?? hiç akl?ma gelmezdi.

Biz Kad?köylüler soka?a du? , abdest almadan  temiz çama??r giymeden ç?kmay?z, hani olurda sokakta emri hak vaki olur y?rt?k donla rezil olmayal?m diye.

Bizler rengarenk Sümerbank  basmalar?ndan entarilerle , kandil simitleri, fener alaylar?, noel yumurtalar?, paskalya çörekleriyle büyüdük.

Biz  Kad?köylüyüz , edepli olman?n ta kendisiyiz .

Ak Partililer  ;  Kad?köy dahil Türkiye’yi  habire anlatmak  yerine anlamaya çal??san?z ne kaybederdiniz ?

Halbuki ben oy vermesemde o benim ba?bakan?m diye dü?ünüp , anlamaya çal???p sayg?da kusur etmedim hiç Say?n Tayyip Erdo?an’a , hatta Mehmet Barlas yana??ndan makas ald???nda, üzüldüm .  

Ona bu muameleyi çok laubali ve sayg?s?zca buldum.

Hata etmi?im.

Say?n Ba?bakan’?n Barlas’lar göz bebe?i. 

Biz Kad?köylü’leri sevsin says?n , arkam?zdan konu?mas?n diye  yana??ndan makas alamay?z ki, edebimiz müsait de?il.

Faiz, d?? mihrak filan bahane, bunlar? yeni mi fark ettiniz gere?ini yapayd?n?z halk? itip sümme?e  neden midir bunlar.

Faiz lobisiyle ne alakas? var meydanlarda ki çocuklar?n, tam da istendi?i gibi elinde bilgisayar olan çocuklar, gençlik.

Sustum hep , ama i? meydanlarda ki  evlatlara gelip dayand? , art?k susmayaca??m.

Bundan böyle bir söyleyen bin i?itir, demokrasinin edebine sayg? isterim, çocuklara dokunmak yok.

??ini beceremeyenler görevden al?nmal?.

Ben kimim ki  koskoca  Ba?bakan’?n  Ak Partinin koskoca te?kilat?n?n kar??s?nda  , bunu filmimde anlataca??m Allah nasip ederse.

Çocukken teyzem  çiftli?inde   yaramazl?k yapt?k  ar?klar? t?kad?k  diye kuzenlerimle beni ah?ra kapatt?yd? ceza  olarak. 

Çok sinek vard? bizde DDT s?kt?k , ama sineklere bir ?ey olmad? ah?rda ki koca at DDT’den devrildiydi. Ayran filan içirdik  kendine getirdik o güzelim at?.

O gün anlad?m ki koskoca küheylan? yere seren DDT küçük sineklere hiç bir ?ey yapamam??t?, hayat?m?n dersi oldu bana.

Sinek olman?n gücü büyüktür.

Kalbi k?r?k ya?l? sine?inizden... 

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com
 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri