Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Üçüncü  Köprünün in?aat?n?n aç?l?? töreninde  köprünün ad?n? aç?klayan Say?n Cumhurba?kan? bizlere sürpriz yapt?.

 

Köprüye bu ismi vermek için Cumhurba?kan?m?z?n   ‘arkada?lar’ , ‘hükümet’ , ‘biz’  dü?ündük mealindeki  sözlerini  ekranlardan  izledik  duyduk.

Say?n Cumhurba?kan?m?z ço?ul konu?tu,  tam olarak kimler anlayamad?k . Anlayabildi?imiz milyonlarca  Alevi  ve benim gibi dü?ünen Sünniler , di?er inanç gruplar?ndaki ?stanbul’lular bu pluralizme dahil de?il.  

Hiç birimiz yokuz yahu.  

Bize fikrimizi soran olmad?.  

?stanbul gibi Anadolu’nun de?i?ik etnik, inanç gruplar?n?n olu?turdu?u  bir dünya kentinin oturanlar?na soran yok, isim önerisi alan yok, hatta plebisite gitmeyi ak?l eden yok hop isim konulmu?. 

Kimler koymu?, ‘biz’ kimler ?

Cumhurba?kan? ve Hükümeti anlad?k, fakat  isim babas?, ilk ak?l eden kimdir , onu ismen ö?renelim ve kayda geçirelim.  

Köprü gibi  ortak bir  sevinci kabusa döndüren akl?n ileride ad?n? gün olur münasip bir yere yazar bu millet.  

Köprüye Yavuz Sultan Selim ad?n?n verilme sebepleri ise bin türlü tart??maya aç?k,  Safeviler’e ( 1501 - 1736 ) hatta Memluk’lara (12 yy ) Selahattin Eyubi’ye dayanm?? bulunuyoruz.

Bu dozu kaçm?? ‘tarih bilinci’ nin acil tedavisi gerekiyor.

Sigaradan, köprüye , üniversitenin   ölmü? Sultan’a verdi?i onursal doktoraya her konuyu tarih üzerinden götürmenin anlam? yok , geçmi?perestlik  gelece?i tahrip eder hale geldi.

Bundan fütürist projelere yönelen Ak Parti zarar görmeyecek mi sanki ?

Halk?m?z?n emperyal duygulara dü?künlü?ü dünyaca bilinmektedir. 

Hatta yabanc? istihbaratlar?n malumu oldu?unu da duymayan sa??r sultan kald?.

Siyaseten kullan?ma aç?k bir alan içeride ve d??ar?da , fakat bu kadar? ters tepecektir asl?nda bu da iyi bir ?eydir.

Tarih bilinci ayr?, geçmi? üzerinden rövan?ist gelecek kurmak  farkl? ?eyler .

Köprüler, barajlar, kanallar , hava limanlar? , santrallar gibi  büyük projelerin   hepsi fütürist i?ler , gelecek vard?r  hepsinde geçmi? de?il.

Bu durumu önemle kayda geçiriyoruz.

Bu tür  an?tsal yap?lara verilecek isimler halka  b?rak?lmad??? için sokak, bulvar isimlerinin durmadan de?i?ti?i bir ülke olduk, kronik bir hastal?kt?r bu.

Ama halk?n verdi?i isimler çok daha hakkaniyetli oldu?undan hiç de?i?mez. 

Örne?in Sivas’da , ?zmir’de Halil Rifat Pa?a’n?n ismi verilen yerler durur, çünkü nesilden nesile kalplere geçmi? hizmetleri vard?r .

‘ Devlet dedeme   kaz?k att? mal sipari? etti  sonra  vaz geçti almad? bende ?imdi iktidar?n parças?y?m bak?n görün’   rövan?izmi ile tarihden intikam al?narak verilmi? isimlerin silinmesi mukadderdir.

Halil Rifat Pa?a’n?n ad?  okullara verilmi?tir , spor kulüplerine verilir çünkü  halk?n  içinden  gelmi?tir ve henüz hoyrat eller dokunamam??t?r  , çünkü o ‘Gidemedi?in Ye Senin De?ildir’ sözünü söylemekle kalmam??   arkas?nda durmu? kayalar? delmi?  yollar açm??   bir devlet adam?d?r.

?imdi olanlara bak?n ; köprümüz olacak diye seviniyoruz,  borçlan?yoruz ama olsun kemerleri s?ksakta de?ecek gelecek nesillere yat?r?md?r diyece?iz  daha temel atma töreninde burnumuzdan geldi.

Tart??man?n derinine girmeyelim,  lakin   Meclis Ba?kan?m?z’?n   buram buram siyaset ve propoganda kokan konu?mas?na ne diyelim,  bilhassa günün ehemmiyetine uymayan ‘para’ konusuna vurgular? umar?m yabanc? konuklara çevrilmedi.

Allahtan bu iktidar?n çeviri yapmama , yapamama gibi bir özelli?i var, Say?n Ba?bakan’?n Beyaz Saray ziyareti s?ras?nda yapt??? konu?malar?n b?rak?n kötü çevrilmesi, çevrilememesi gibi özelli?i oldu?unu kulaklar?m?zla duyduk. 

Hatta bir iki yerde Say?n Ba?bakan yard?mc? oldu, Say?n Ba?bakan ?ngilizceyi söktü bunlar adam?n söyledi?ini tercüme etmekten acizler.

Neticede bir köprü yap?l?yor, memleketin ortak sevinci olacakken burnumuzdan geldi.

Ya sonras? ; akillerin tok sözlü kad?n Prof.’u Deniz Ülke Arbo?an ne yazm??  ; ‘E?er böyle bir ortamda Yavuz Sultan Selim ?uurlu bir seçimse mesaj net ‘kavgaya haz?r?z’ ?uurlu bir seçim de?ilse  mesaj yine net ‘az ak?ll?y?z’.

Hükümetin seçti?i akiller hükümetin akl?n? sorgular hale geldi, daha önce Avni Özgürel’de ‘Tayyip Erdo?an’?n akl?  olsa bu kadar akil seçmezdi’ demi?ti .

Bir ba?ka  tarih ahkamc?s? daha önce ‘kuyucu Murat’ ?n isminin Alevi katliam?yla ilgili olmad???n? kendisinin vezir olmadan önce kuyu açt???n? söylemi?ti Maa?allah daha sonra ‘Akil’ oldu.

Bir akil kendisini ele?tirenlerle mahkemelik, di?eri Sünni’likten ç?kt???n? aç?klad?.

Muhalefet gibi çal???yor akiller, a?kolsun ! aman görev süreleri uzas?n .

Yavuz Sultan Selim’in kaç Alevi katletti?i hususunda  rakkamlarda  anla?ma sa?lanamamas?  noktas?na gelinmesi ise bir ba?ka büyük ay?p. 

Ayn? Ermeni Meselesine döndürdüler .

Ne oldu bar?? diline, ne oldu Ak Parti’ye ?

Yoksa her siyasi partimiz gibi yaratt??? dar çevresinin kuban? m? oldu ?

Yeni köprünün ad? Anadolu  yakas?nda ba?lad??? yere  atfen ke?ke ‘Garipçe Köprüsü’ olsayd?. 

Hem dokunakl? , hüzün veren birbirimize yabanc?la?mam?z?n  hemde acaipli?imizin simgesi olurdu.

Her ?eye ra?men ‘Garip’li?imizi  ayaklar?m?z alt?na al?p bat?ya yolculu?umuzun  simgesi.

‘Garipçe Köprüsü’ nü kayda geçiriyoruz , gelece?e tutunuyoruz ve bat?ya do?ru yürüyoruz.

Sokullu Mehmet Pa?a taraf?ndan Vi?egrad’da  Drina ?rma?? üzerinde yap?lan köprüye ‘Sokullu Mehmet Pa?a Köprüsü’ ad? verildi de ne oldu ?

Köprü dünyada  ?vo Andriç’in  Nobel edebiyat ödülü alan ‘Drina Köprüsü’ roman? ile tan?n?r.

Biz ‘Garipçe Köprüsü‘ nü  bir gün yazabiliyor muyuz , ad? o zaman konur  ve  aslolan budur.

?imdilik sinirlerimizi bozmayal?m, bu da gelir bu da geçer.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri