Yazdır

EY HAK?KAT YOLCULARI!

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu

NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N

Ne tarafa do?ru  gidiyoruz,  demokrasi, insan haklar?na m? yolculuk? O zaman  bu yola giden kap?lar? açmadan bu karanl?ktan ç?k?? yok.

 

Kap?lar aç?lmazsa;

Ankara’da ki müdahil olma hali bir zihniyet hesapla?mas?n?n de?il ‘Dök içini rahatla seanslar?’ n?n s?ra kuyru?u olur.

Çocu?u kay?p, i?kencede ölmü? kad?nlar zaten y?llard?r  seslerini duyurmak için korkmadan, y?lmadan  her kap?n?n önünde ba??rmad?lar m?  ?imdi onlar?  mahkeme kap?lar?nda  ba??rtt?rmakla  neyle, kiminle   hesapla??l?yor bu abes durumu kayda geçirelim.

Bir yandan geri dönmeyen nereye gömüldükleri belli olmayan  evlatlar?n? arayanlar için ?ark? yapan,  öbür taraftan ‘devletimin hizmetkar?y?m’ diyerek  düzene göz k?rpan  ayn? sanatç?ya  ç?k?p  kimse ‘ Hangi devlet, o analar?n çocuklar?n? haklayan devletin mi hizmetindesin , o zaman niye ?ark?lar söylüyorsun bu kad?nlar? kand?r?yorsun  bu ne k?vrak figürler , ?ark?c? m?s?n dansöz mü ‘ diye sormazsa 12 Eylül’le hesapla??lmaz. Bu durum zaten kayda geçmi?tir.

Telafi Cumhuriyeti Türkiye,  öyle telafiler yapm??t?r ki  ne yaz?k ki sanat alan?nda  resmi   söylemin d???nda g?k ç?kamam??t?r.

‘Sanatsal Cesaret’  örne?i olarak sunulan dizilerde ki  i?kence sahneleri ise devletin  i?kenceyi suç olarak kabul etmesinden sonra yer alm?? resimlerdir , içerik aç?s?ndan gene g?k ç?kmam??t?r.

Kurgu diye g?rla gidiyor sanat ortam?, bir tanede resmi söylemin d???nda bir kurgu yap?nda izleyelim , hayret edelim, dü?ünelim, üzülelim, sizden ç?kmaz ama  hatta gülelim.

Bedelini hayat?yla, i?sizlikle, d??lanmayla ödeyen pek çok ayd?n?n eserleri  sözleri   karartmaya u?rarken  meseleye sanki sahip ç?k?yormu? gibi yapan  zaman?nda s?k? dayaktan geçmi? bir tuhaf yarat?k s?n?f türetmi?tir bu 12 Eylül. Açar gibi yap?p örtmü?lerdir hakikatleri. Onlar?n tedavisi de ayr? bir sorun, ço?u paral? ama içleri yan?yor, s?k?nt?lar? var. Pi?kinlik bir yere kadar vicdan azab?, kullan?lm??l???n onur k?r?c? hali  yüzsüzlükle yüzle?me kolay i? de?ildir .

Beyo?lu  sinemalar?n?n caddeye bakan vitrinlerinde  sünger sütyeniyle afi? olan derin ?ellafelerden entelektüel , fikir kad?n? elde etme çabalar? gene bu zihniyetin  bok yemelerinden sadece biridir. Gördük , izledik üç kuru? u?runa yan?nda payanda görevi gören gerçek entelektüel ama ahlaktan yoksun  ars?zlar? da.

12 Eylül ile hesapla?ma  geçmi?tekiler yetmiyormu? gibi ?imdi yeni sanal  kahramanlar? pazarl?yor. Bakt?m ekranda k?ç?n? y?rt?yor, al basm??, i?kenceciyi de?il yoldan çevirdikleri o?lunu benzetiyor, hem demokrasi kahraman? oluyor hem i?kencecileri  ‘cezaland?rm?? kadar olunuyor’  , ama hiç olmuyor, kimse yemiyor…. asl?nda kimse ceza görmüyor ölen öldü?ü ile bizim artistler para kazand?r?ld???yla kal?yorlar.

Asl?nda son derece basit, aç?k , net cevaplar?, karart?c?, sapt?r?c? alg? yaratan sorularla karma??k hale getirerek sürdürülen 12 Eylül zihniyetinden kurtulmak ister gibi yapanlardan  kurtulmadan bu i?i çözemeyece?iz.

Mesele ?üphesiz   toplumsal bir kabahatin ört bas?nda ortak çal??m??  suç örgütlenmeleri oldu?u  için bu kadar kör dü?üm halini al?yor.

?nsan haklar?n?, demokrasiyi, hukuku  sanat?,  ?u hayat? ya?anas? k?lacak ne varsa ortadan kald?ran zihniyetin ortak suçlular?  oldu?u gerçektir.

Ama bunlar?n  kimler oldu?u , bu suçun ortakl??? , bu ortakl?ktan semirenler belli .

Evren’in  resimlerini ‘ Ne güzel yapm??s?n?z resme bak?p bu resmi Pa?am’ diye  aç?k artt?rmalarda  bir bokmu? gibi sat?n alanlar, fi?leme ofislerine sponsor olan i? adamlar? , babas? , dedesi ihtilal pa?as? diye çoluk çocuklar?na  bir itibar, bir sahip ç?kanlar  belli.

Negatif seleksiyon sonucu ‘Bir yerlere getirilmi?’ ‘Yahu bu buraya nas?l geldi’ diye merak edilen kabiliyetsiz,  vasat alt? kimlerde belli.

Dahas? da belli de art?k ba?kas? yazs?n s?k?yorsa, etraf siyasi film yapan pehlivandan geçilmiyor !

Hatta Evren Pa?a  kaleme ald??? kitab?nda bizzat kendine göre bir  liste sunmu?.

Bunlarla u?ra?madan nas?l hesapla??lacak ?

Bütün toplum suçluymu?, herkes alk?? tutmu?mu?…yoo biz tutmad?k, nemalanmad?k, alçakla?mad?k, bunu yazanlar  kendileri için konu?sunlar .

Adam utanmadan tereya? gibi üste ç?k?yor, sanki bütün alçakl?klar Türkiye ?ümul … kendi ve suç ortaklar?n? Türkiye zannediyor , kafay? çekip   aynaya bakt?kça ço?al?yor herhalde !

Ço?unlu?un hakikatleri görmesini önleyen bir düzen, medya ve çeteler oldu?u malum insanlar özellikle yan?lt?ld?lar bunun da hesab?n?n sorulmas? 12 Eylül hesab?na  dahildir.

Lakin ; 12 Eylül ile hesapla?al?m derken ; ihtilal yapan?, ?ak?aklayan?  içeri atamay?p  te?ebbüs iddias?yla askerleri s?ram s?ram içeri t?k?nca  ortaya Türk’lere has komik bir durum ortaya ç?kt?.

‘Dünya ?htilaller Tarihi’ ne gene yapaca??m?z? yapt?k,

?htilali  yapanlar ve yalakalar?  d??ar?da yapamayanlar içerde !

Ahu han?m bile bu durumdan s?k?lm?? olmal? ki uzaya gitmek için 95 bin dolara bilet sat?n alm?? .

Bu arada   Cem Y?lmaz  ?talya’ya yerle?iyormu?, zaten ?u s?ralar   hamileli?inin son üç ay?n? Amerika’da geçirmeyen Türk kad?n? kalmad?, yeni do?acak bebeklerin  emeklemeleri için Türk’lerin hal? ihtiyac?ndan olsa gerek ?engör’ler  New York’da hal? dükkan? açm??lar Beyhan Ba??? , Mica Ertegün aç?l??ta yer alm??,

Dünya’da Türkler çe?itli etkinlikleriyle ola dururken  bizde burada 12 Eylül’le hesapla?a yazmaktay?z … derken elbette en bomba aç?klama  TBMM Ba?kan? Cemil Çiçek’ten geldi. Say?n Çiçek ‘Anayasa’n?n 30 y?lda 17 kez de?i?tirildi?ini ancak, iki yakas?n?n bir araya getirilemedi?ini belirterek, "Dolay?s?yla yeni anayasaya ihtiyaç var.’ buyuruyorlar.

Malum 12 eylül Anayasas?’s?yla 12 Eylülcüleri yarg?lama durumu içerisinde  olma meselesine dikkat çekiyorlar.

?u fele?in i?ine bak?n ANAP’da  Aileden Sorumlu Bakan iken her y?l  geleneksel olarak ‘Hüsnü Kuruntu’ dizisine övgüler ödüller ya?d?ran bu muhafazakar siyasetçimiz  Anap’tan Fazilet’e , Fazilet’ten Ak Partiye 12 Eylül sonras?n?n siyasi ya?am?m?za en renkli  arma?an?d?r. Buyurdu?u gibi 17 defa anayasa de?i?mi? ama Say?n Çiçek 30 y?lda  hiç de?i?medi, sadece partileri  de?i?ti. ?imdi 12 Eylül’le hesapla?mak istiyor , bunun filmi yap?lmaz m? ? Say?n Çiçek gerçeklerinden yola ç?karak kurgulanm?? bir film yeni ç?kacak te?viklerle umar?m yap?l?r. 12 Eylül’le hesapla??lacaksa  bu Çiçek’siz olmaz.

Bu topluma bunca ac?lar?  çektirenler, bizi bunca utanc?n alt?nda ya?amaya mahkum edenler , i?kenceciler, ?ak?akç?lar, g?k?n? ç?karamayan  korkaklar,  bo? konu?an çenebazlar, f?rsatç?lar yeni Pazar yeriniz 12 Eylül Hesapla?mas? sanmay?n….gidecek , yatacak yeriniz olmasa bile bazen hayatta yola ç?kma, ayr?lma zamanlar? vard?r , ?imdi o zamanlar.   Ayr?l?n art?k , güle güle,  nerede duruyorsan?z    durdu?unuz  yere zarar veriyorsunuz.

Sevgiyle

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri