Yazdır

Aktif .

necef_ugurlu_300NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Memduh Ün'ün yönetti?i  ''Üç Arkada?'' filminin ba?rollerini Muhterem Nur, Fikret Hakan, Semih Sezerli ile Salih Tozan gibi usta oyuncular payla??yorlard?.

1958 yap?m? bu efsane filmde 30 ya?lar?ndaki niyetçi Murat, ayn? ya?lardaki ayakkab? boyac?s? M?st?k ve 60 ya?lar?ndaki gezginci foto?rafç? Artin’in hikâyesini anlat?r. ?stanbul’un  arka sokaklar?nda, her taraf? dökülen bir y?k?nt? haline gelmi? konakta bir arada ya?ayan üç gariban  arkada??n hikayesi anlat?l?r.  Bu üç arkada? bir gece parkta kör i?portac? k?z Gül’e rastlarlar  ve durumuna üzülerek evlerine getirirler.

akil_defteriuc_arkadas
Mehtap TV de 260 bölümdür yay?nlanan ‘Ak?l Defteri’  program?n? her izleyi?imde ben bu filmi hat?rl?yorum.

‘Ak?l Defteri’nin üç arkada?? Prof. Eser Karaka?, Dr. Alpay ?ahin, Prof. Mehmet Altan oluyor.

Prof.  Karaka? program?n uzun sürmesinden çok  gurur duyuyor olmal? ki, her program ba??nda  program say?s?n? vererek hadi  “nispet yap?yor” demiyelim  ama baya?? övünüyor.  Hakl?d?r  nice de?erli, ak?ll? insan?n fikir lincine u?rad???, fikirleri yüzünden  programlar?n kald?r?ld??? bir medya ortam?nda bir kanal inand??? bir program?n be? y?ld?r arkas?nda duruyorsa o kurulu?u tebrik etmek laz?m. Alk??lar Mehtap TV’ye ‘Ak?l Defteri’ nin arkas?ndalar.

‘Bizi izleyici ayakta tutuyor’  yan?lg?s? bilimsel olmaz. ?zleyicinin böyle bir gücü hiç olmam??t?r. Karaka?’?n  ‘Seviliyoruz onun için ayaktay?z’ izlenimi veren izleyiciye te?ekkürleri bu yüzden medyan?n bilimsel ahlak?na ayk?r?. Ama niyet iyi.
Prof Karaka?  ‘Üç Arkada? ‘ filminde ki ‘Niyetçi Murat’ rolünü hak ediyor. En unutulmaz sahnesi ise parma??n? sallayarak hükümetin IMF’den  borç almas?n? tavsiye etti?i sahneydi. IMF’den borç al?nmad?, görünen o ki henüz bir ?ey de olmad? buna bilimsel yan?lg? diyebilirmiyiz bilemiyorum. Tepesi atm?? profesör  ‘h?mmm dedimi yapmazsan?z fena olur ’ diye her parmak sallad???nda bilimsel yan?lg? olur mu bilemem,  beni a?ar.

Prof. Karaka? son program?nda  faili meçhuller için savc?lara aç?k bir suç duyurusunda bulundu.  Zaman?n Ba?bakan?, ?çi?leri Bakan? için, hakl?d?r da bakal?m ne olacak. Ayhan Çark?n  ‘Biz yapt?k’ dedi içerde. Nazl? Han?m y?llar önce ‘Ayhan yapmad? ’ demi?ti d??ar?da. Ay çok kar???k i? Allah Prof. Karaka?’a kolayl?k versin.

Programda yapt???  saptamalar ve bir eski devrimcinin gerilla y?llar?nda  banyo yapma sorunuyla ilgili an?lar?yla  Dr. ?ahin Alpay, du? alamamak yüzünden  devrimden vaz geçmi? ki?ili?iyle parl?yor.  ?nsan Che Guevera hiç mi y?kanmazd?, Atatürk devrimci mücadelede banyo meselesini nas?l halletti diye sormadan edemiyor. Dü?ündüren bir program ‘Ak?l Defteri’.

Program belli ki kendisine pek yak??t?rd???  ‘?roni’ dili ölçüsünü kaç?r?p (Ciddi  hele içinde ölüm olan meseleleri tart???rken mizah yap?lmaz , ne gülünür ne güldürülür mizahç?lar?n birinci ?art?d?r ) kahkahalara bo?ulduklar? sahneler ise bir ba?ka alem, ama alay Prof. Karaka?’?n ?ahin Alpay’? Polyanna’ya benzetmesine  gelince i?ler biraz kar??m??t?! Hayret  bu gibi durumlarda medyaya ciddi uyar?larda bulunan Ekrem Dumanl?’dan hiç ses ç?kmad?.

‘Kaliteli Demokrasi’ ‘Evrensel ölçek ‘ pe?inde ko?an  bu u?urda  yazan, ço?u  do?ru olsa da, ortalama bulurken yandan yiyen fikirlerini   durmadan  tekrarlad??? için izleyicide b?kk?nl?k yaratmaktan korkmayan,  inanc?n? yayan bir misyoner inad?nda  bazen ayn? gün üç kanalda birden inanc?n? tebli? eden Prof. Mehmet Altan  ise Üç Arkada?’ filminde ki ‘Gezginci Artin’ rolünde.

Biz izleyicilere dü?en rol ise Muhterem Nur’un  y?ld?zla?t???  ‘Kör K?z’ rolü.

Üç arkada? virane kö?kü öyle bir anlat?rlar ki zavall? kör k?z bir ka?anede ya?ad???n? zanneder. Sonra bir gün elbette gözü aç?l?r.

‘Ak?l Defteri’ , ‘Üç  Arkada?’ , ‘Kör K?z’ ve Mehtap TV’yi   kayda geçiriyoruz.

Sevgiyle.

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri