Yazdır

BALKONDAK? ZEH?RL? SARMA?IK MEDYA

Aktif .

necef_ugurlu_300NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Önce seçim sürecinde ve sonras?nda kayda geçireceklerimizin listesine bir bakal?m...  Amberin Zaman, Asl? Ayd?nta?ba?’?n  seçim öncesi  yüksek  analiz ve  dü?üncelerinin fos ç?kmas?n? kayda geçiriyoruz, kendilerini yok saymak ay?p olur.

 

S?rr? Süreyya Önder’in kendisine milletvekili?i yolunu açan,  pek popüler olan  Aforizmalar?n? zaten internet siteleri kayda geçirmi? bulunuyor.  Aforizma ustas? Nietche‘nin  ‘Ba?kalar?n?n bir kitapta anlatt??? ?eyi on cümlede anlatmak’  tan?m?nda  Say?n Önder’in  söylediklerinin  özünün takdirini size b?rak?yorum. S?rr? Süreyya Bey Kanal 24’de ‘ Do?u ve Güneydo?uda zaten  sorun yoktur hepimiz ?afiyiz’  demi?ti... Kayda geçiriyoruz yorumsuz olarak. (?afi olmayanlar boku yediniz demiyorum)

Yeni Medya Mabudesi  Nagehan Alç?’n?n e?i  Rasim Ozan  Kütahyal? ile ilgili mesle?e ‘MAKRO’dan geldi?ini aç?klamas?n? da  kayda geçiriyoruz. 

‘MAKRO’ malumunuz BÜYÜK, GEN?? DÜZEYDE anlam?na gelir.  Nagehan Han?m?  ciddiye al?yor  ve e?inin hangi  MAKRO’dan geldi?ini sormayan gazetecileri de ayr?ca  kayda geçiriyoruz.

?HT?LALLERE, MÜDAHALELERE, ASKER? VESAYETE, ERGENEKON’A, DER?N DEVLETE, BALYOZA  ve bilumum benzeri yap?lanmalara kar?? mücadele veren yi?it karde?imiz Rasim Ozan Kütahyal?, bütün bu kar??s?nda durdu?u  mücadele verdi?i yap?lanmalar gibi, e?inin yalanc?s?y?m, tepeden, MAKRO’dan gelmi?... Ee bunu kayda geçirmeyece?iz de neyi geçirece?iz?

Rasim Ozan’? kafam?za saks? gibi dü?üren bu ‘MAKRO’ yap? kimdir nedir? Savc?lar taraf?ndan umar?m ara?t?r?l?r ve bir MAKRO dosyas? aç?l?r. "Di?er davalar?n dosyalar?yla birle?tirilir mi?" onu hukuk bilir ama bildi?imiz  Rasim’i tepeden indiren bu  MAKRO yap?  çözülmezse biz daha çok  MAKROLANIRIZ.

Esas soru ?udur... Medyada Rasim Ozan ve benzeri k?ymetleri tepeden indiren MAKRO yap? nedir, kimlerdir. Soruyu kayda geçiriyoruz. Sorunun tehlikesinin fark?nday?m, bu yap? ERGENEKON, BALYOZ, VESAYET kadar tehlikelidir. MAKRO ile kast?m MAKRO Market derse Nagehan han?m, ?a??rmam ama yemem. 

Say?n Ba?bakan?m?z  oylar?n ço?unlu?unu alarak ama ayn? zamanda  mecliste  sandalye say?s?n? azaltarak siyasi tarihimizde görülmemi? bir  taktikle iktidar oldu. Bunu dünya zaten kayda geçirdi.

Ben durumu ?öyle okuyorum;  halk?n büyük ço?unlu?unun deste?ini alan  Ba?bakan  sorumluluklar? da??tmaya ve ate?teki kestaneleri  bu sefer muhalefete de toplatmaya kararl?. Büyük bir ustal?kla hariçten gazelleri de  önlemi? bulunuyor.  Ba?bakan?m?z   meclise giren    35 Isparta’l? misali ba??ms?zlara da, ‘meclisimize hay?rl? olsun hadi bakal?m’  diyor gibi geldi bana.

Daima kalpten söylenmi?  sözlerle konu?an Ba?bakan balkon konu?mas?nda da gene  öyle yapt?.

Lakin Nagehan Alç?’n?n a?z?ndan kaçan ve  medyay? her dalda dizayn eden bu MAKRO yap? zehirli bir sarma??k  gibi Ba?bakan?m?z?n balkonunu da  sarmak üzere.

Bu zehirli sarma??k ‘yanda?’, ‘canda?’ medya dinlemez hepsini  köklerine al?r. Unutmayal?m ki 80 filmin 70 küsurunun zarar etti?i, tutmayan dizilerin devam  etti?i, bir süre maalesef mecburiyetten devletin TMSF vas?tas?yla i?in içine girdi?i, trilyonlar?n döndü?ü  ama nitelikli i?lerin yap?lamad???, çal??anlar?n peri?an halde oldu?u fikirsiz  bir medya var ortada.

Say?n Ba?bakan mutlaka biliyordur ki;  yetenekli, i?ini bilen insanlar?n arkas?nda  güç olmazsa su bile kesemeyen kör bir b?çak olurlar.  ?ktidar Türkiye’nin önünü açacak kararlar?n?  anlatmakta  sadece i? kotar?c?, para kar??l??? yanda? da canda? da olanlardan müte?ekkil  bir medyayla  yani  inand?r?c?l???n? kaybedenlerle murad?na erebilir mi?

Ülkemizin zor günlerinde yönetimle, ulusal ç?karlarla  paralel bantta  bir medyam?z vard?r diyebilir miyiz? Hay?r.  Daha   önyarg?lar?m?z , endi?elerimiz , zaaflar?m?zdan kaynaklanan davran??lar?m?za  mizahi bir ???k tutan, var olan k?r?lma, çat??ma noktalar?n?n asla çözülmez sorunlar olmad???n?, ortak noktalarda bulu?abilece?imizi gösteren  tek bir basit komedi dizisi  bile  yapamad?lar. 

Say?n Ba?bakan hakl? zaferini kutlad??? balkonuna t?rmanan medya denilen ve Yanda?-Canda? dinlemeyen  zehirli sarma???? asla küçümsememeli.

Benimkisi umutsuz  bir istek  de?ildir,  elbette bir yolu vard?r bu karma?ay? a?man?n.

Yeter ki göze als?n Ba?bakan?m?z... Zehirli sarma??klar? kökünden söküp atmay?, hem de Yanda?,  Canda?  gözünün ya??na bakmadan.

Bu umudu kayda geçiriyoruz.

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri