Yazdır

Aktif .

necef_ugurluNECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N 

Say?n Ba?bakan’?n Cidde Ekonomik Forumunda ve Mekke Üniversitesi'ndeki konu?mas?nda söyledi?i ‘Mukallit de?il taklit edilen olacaks?n?z. Siz üreteceksiniz ve takip edilen olacaks?n?z. Takip eden her zaman arkadad?r. Taklit eden her zaman bir ad?m geridedir.

Bize geride durmak yak??maz, her zaman en yükse?i hedefleyecek ve bunun için mücadele edece?iz.'' sözleri insana, "Söyle Say?n Ba?bakan Cidde inlesin Hülya Av?ar dinlesin" dedirtiyor zira geli?imin, daha iyiye de?i?imin temelini özetleyen bu sözlerle hemen hemen e? zamanda ‘Yetenek Sizsizin ‘ yar??mas? finalinde ‘ taklitçi çocuk’ onca yetene?in aras?ndan birinci seçildi.

Taklitçi boynuna takt??? üzerinde ‘Diva’ yaz?l? tekerlekle yapm?? oldu?u Bülent Ersoy taklidiyle Hülya Av?ar’?n, Acun’un takdirlerine mazhar oldu. Hadi ‘50 milyon dolarl?k adam Acun’u bir tarafa b?rakal?m, Hülya Av?ar’?n davran???   beni çok ?a??rtt?.

Mukallit olmakla bir yere var?lamayaca??n? bütün içtenli?iyle aç?klayan ve y?ld?zlar? hedefleyin diyen bir ba?bakan?n oldu?u ama sanatç?s?n?n taklidi alk??lad???, ödüllendirdi?i, te?vik etti?i bir ülkede ya??yoruz. Türkiye’nin en temel sorunlar?ndan biridir çantadan sanata taklit hastal???.

Ba?bakan meselenin özünü "Arabistan sana söylüyorum, Türkiye sen anla" gibilerinden anlatmaya çal???yor ama sanatç? inatla taklide prim veriyor. Geldi?imiz nokta tam tersi olmal?yd? . Ancak o zaman özgürlük, hür dü?ünce, fikir özgürlü?ü gibi taleplerin dayand??? sa?lam , talepkar bir demokratik temel olurdu.

Sanatç? önde itici güç olacak iken, siyasetçinin çok gerisinde kald??? bir toplumdan kime ne hay?r gelir. E?er Say?n Recep Tayyip Erdo?an gene Hülya Av?ar’?n yeni talk showuna konuk olursa, umar?m bu sefer sorular? Ba?bakan sorar ‘Taklit yaparak ve taklide bu kadar prim vererek bir sanatç? olarak nereye var?laca??n? dü?ünüyorsunuz ‘ diye.

Asl?nda görünen o ki, Ba?bakan bu sorular?n yan?tlar?n? biliyor. Biliyor da müesses nizam?n ve kendi derdine dü?mü? yanda?lar?n?n kar??s?nda acaba kalbinden geçenlerin kaçta kaç?n? yapabiliyor. Bense elimde mühür kalakalm?? bekliyorum seçim sand???n?n önünde. Bir parti hapisten adam kurtarmak için aday gösteriyor, M.Ali Birant’?n haberlerine göre bir di?eri kafas?ndan kur?un yaras? (Allah ?ifa versin) bir aday gösterecek, yetmiyor reklam filminde çocu?una ?ofben kurcalatan bir sporcu da aday...

Büyük Türk Dü?ünürü Hülya Av?ar’?n taklitçi felsefesi bir yanda, bölünmede saadet arayan Cem Boyner öbür yanda. Ben ne yapaca??m?

Kanaat önderlerimiz ise her gün de?i?en kanaatlar?ndan ortaya kar???k söylüyorlar. Dün Ayhan Çark?n’? kar??s?na al?p röportaj yap?p kahraman ilan edenler y?llar sonra bu gün adam avaz avaz beni katil yapt?lar diye ba??r?rken t?slar? ç?km?yor. Hafif bir gerginlikleri var o kadar.

***

Esasen ben bu kanaat önderli?ini zaten anlayabilmi? de?ilim. Ne i? yapar bu kanaat önderleri? Halk onlar? deli gibi sever de isimleri topluca o y?l do?an çocuklara m? verilir, yoksa maa?lar?n? veren patronlar?na m? önderlik ederler. Bunlar nas?l patronlard?r kendilerine kanaat olsun diye maa?la önder tutarlar. Kendi kanaatleri yok mudur, patron olup i?lerinde önder olamam??lar m?d?r? Yahu bu z?rvan?n sonu yok, can dayanmaz bu ülkeye... Derin devlet, Ergenekon, her ne ise ad? ?ahsen ‘dar Çevre’ yi tercih ediyorum beni ülkemden kaç?rtmak istiyor. Bulabildi?im en filmatik Oliver Stone komplosu bu.

***

Zamana sar?l?yorum, akl?m? yitirmemek için... Zaman kavram?m yerinde. O ne ekranlar?n, hatta cumhuriyetimizin de?i?meyen ‘ Tatl? Cad?’ s? Nazl? han?m p?r?l , p?r?l cillop gibi olmu?. Zaman? durdurmu? ne kelime, uzun y?llar geri gitmi? öyle ki ben ?u on ya? küçük halimle art?k Nazl? Il?cak’?n teyzesi say?l?r?m görünü?e göre...

Bayram paras? mendili haz?rd?r el öpmeye geldi?inde. Yerle bir oldu zaman kavram?, ne akrep kald? ne yelkovan.  Nazl? Han?m gene yapt? yapaca??n?...   Nazl? Han?m Türkiye’nin ta kendisidir. De?i?mez asla... Hep ayn?d?r sadece gençle?ir, güçlenir . Bilmem anlatabildim mi?

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri