Yazdır

Aktif .

necef_ugurlu_180NECEF U?URLU  

Kimin akl?ysa, can?m pazarlar?m?z?n da ruhu ele geçirilmek  üzere harekete geçildi. Kurslar açmalar, pazarc?lara hitabet dersi vermeler s??l??? al?p ba??n? gitti.

 

Bundan böyle pazarc?lar ‘Yenge’ ‘Teyze’ diye hitap edemeyecekler. ?ark?, mani, türkü hiç yok. Yüksek sesle konu?mak yok, espri yok, birileri  pazarlar? ak?llar? s?ra  rapt? zapt alt?na  al?yor.

Mallarla ilgili özellikle sa?l?k denetimini anlar?m. Pazarlar?m?zda para üstü al?rken dikkat etmezseniz maalesef araya sahte para kakal?yorlar. Yani kalpazanl?kla ilgili birimler pazarlarda görev yaparsa bunu da anlar?m. Çocuk kaç?rmalar oluyor bu konuda da al?nacak tedbirleri alk??lar?m  ama pazar? bir ?enlik, özgürlük alan? olmaktan ç?karmay? korku verici, antidemokratik, ak?ld???  buluyorum .

Pazar yerlerinin taa antik ça?lardan bu yana insanlar?n nefes ald?klar?  özgürlükler meydan? oldu?unu  (AGORA) ,  yönetim, politika ve ticaret i?lerini konu?mak için halk?n topland???  bir nevi halk meydanlar? oldu?unu bilmeyen mi var ?

?nsanlar bu topraklarda   binlerce  y?l önce Pazar yerlerinde  oyunlar oynar, tart???rlard? ?imdi  üç be? basamak beton döküp , kürsüler koyup pazarlar?  özgürle?tirmek yerine sesleri k?smak neyin nesi ?

Ayr?ca, Pazar yerleri kad?nlar?n en fazla itibar, iltifat, sayg?  gördükleri alanlard?r. Kimi zaman teyze, kimi zaman, abla , kimi zaman güzel bir kad?n yerine konulurlar hitapta, bunda  ne yanl?? var ?

Bir i?güzar kalkm?? Pazar yerlerine ayar vermeye kalk?yor. Pazarlar kad?nlar?n özgürlük  alan?d?r, pazarlar Sultan Süleyman’?n Haremi de?il ki Nebahat Çehre gibi ayar veresiniz.

Yeri gö?ü al?? veri? merkezi yapt?n?z. Utanmasan?z yeni do?an çocuklara AVM ismi takacaks?n?z. Bundan utanm?yor gocunmuyorsunuz da Pazar Esnaf?n?n sevgi dolu, samimi sözlerine mi takt?n?z ? Kimsiniz siz karde?im kim? Pazarlarda dövülen, sövülen, sö?ü?lenen kaç kad?n var da birden Pazar yerleri ‘?slah edilmesi gereken’ sorun halini ald? ?

Ülkenin dört bir taraf?ndan gelmi?, farkl? dilleri, lehçeleri konu?an ve halkla ileti?im kurabilen  pazarc?lardan ders alaca??n?za ders vermeye kalk?yorsunuz. Samimiyetle soruyorum siz  ileti?im, halk, özgürlük özürlü  ?ah?slar,  sizler kimsiniz ?

Çok mu utan?yorsunuz  çe?itlili?imizden...

Yoksa  istedi?iniz ; palavra sanatç?lar?n?z , sosyete stand-upc?lar? komik çocuklar, darbukac?dan dev?irilmi? aktörler ve illa boktan ?ark?lar?n unutulmaz ?ark?c?lar?yla  ve bat?n?n turne sanatç?lar?yla dolmu? etkinlikleriyle  kendi olamayan bir Türkiye mi?

Siz kimsiniz, sizleri kimler do?urdu, analar?n?z hiç mi pazara gitmedi?

Ye?il sovan satarken ‘görü?mecim ye?il sovan getirmi?’ diye ?iir söyleyen pazarc? ne demek istiyor anlam?yorsan?z. Siz öykünmeye çal??t???n?z , be?endi?iniz  ülkelere s???n?n  ama  burada bizi  ziyan etmeyin.  ?nsan  ?iirini bildi?i anlad??? ülkede ya?amal?.

Fiyat?  üç otuza inmi? kocaman, do?as? yandan yemi? hormonlu,  k?pk?rm?z? mevsimsiz çilekler kar??s?nda ‘Ne oluyor bu çileklere, herkes benden çilek al?yor’ diye ?ark? söyleyen pazarc? kadar hormonlu çilekler kar??s?nda duydu?u ?zd?rab? beste yapm?? ba?ka  bir sanatç? var m? bu ülkede ?  Pazarc? dert etmi? çileklerin durumunu bana ?ark?s?n? söylüyor, b?raksan?z filmini bile yapacak.

Niye susturuyorsunuz  adam??

Ba??r?yorlarm??. Allah Allah... Ba??rmak bir tek Rasim Ozan’a m? imtiyaz?  Üç kanalda birden ba??r?yor haftada. Hele bir tanesinin paras? resmen devletten. Ee Rasim’e ba??rmak serbest, pazarc?ya yasak...

Bu zihniyetle  kabus treninde ‘bitmeyen yolculuk’ haline gelen  AB sürecinin   Ba? Müzakereci’si  Egemen Ba???’tan bir email geldi.

Email ?öyle ba?l?yor ; ‘Bu gün Türkiye’nin ilk müstakil AB Ba?müzakerecisi olarak atanmam?n ikinci y?ldönümü. Cumhuriyetimizin ilan?ndan sonraki en büyük ça?da?la?ma projesi olan AB sürecimizde böylesi önemli bir görevi üslenmek onur verici oldu?u kadar büyük de sorumluluk yüklemektedir ’

Ba?müzakerecinin  kendisinin ‘Müstakil’ bir ba?müzakereci oldu?u vurgusu bana ilginç geldi. Türkiye’de ilk olma modas? bir hastal?k halinde olup her konuda ilklerden geçilmedi?inden ve ikincisi yani  arkas? gelmedi?inden Ba?müzakerecinin tarihe ‘ilk’ geçme arzusunu siyasi  h?rs?na, gençli?ine  verdim.

Mektubun gerisi ise hüzün verici. 17 fasl?n siyasi blokajlara mahkum oldu?unu söyleyerek yol kat edemeyece?imizi ?imdiden bildiriyor, böylece ‘Ben söylemi?tim’ diyen s?radan bir   çaresiz siyasetçi oluyor. Eh bu ilk de?il .

Ba?müzakereci ac?mas?z ele?tirilerden ?ikayetçi. 2 y?ld?r yapt?klar?n? s?ral?yor, özetle Te?kilat Kanunu  de?i?mi?, kadrolar artm??, 14 ba?kanl?k, 300 personellik bir Genel Sekreterlik kurmu?. Brüksel’de ofis, yeni logo (Türkiye ve Avrupa’da çok etki yaratm?? ) ve uyum çal??malar? kapsam?nda gündelik hayat?m?z? do?rudan etkileyen  düzenlemeler yap?lm??. Roman vatanda?larla kenetlenilmi?, (  AB ülkeleri gibi oldu mu Türkiye Çingene meselesinde, zaten ba?at Kültür de?iller mi ?)

Ba?müzakereci  AB ülkelerine 76 resmi ziyaret yapm??. 81 vali yard?mc?s? AB Daimi temas noktas? görevini de yürütüyor. Troya Gösterisini AB delegasyonuna izletmi?. Bisiklet turu, Pul bast?rma, Avrupa Günü Milli Piyango Bileti, GSM operatörleriyle i?birli?i kutlama mesajlar?, Metro Turizm vas?tas?yla bro?ür da??t?m? , Karagözün AB Dersi kukla gösterisi ile ilkö?retim ö?rencilerine ula??lm??. (?lkö?retim ö?rencileri AB’ye girmem diye ayak direten bir  tav?r içindeler mi  pek  anlayamad?m. Saniyen Karagöz ve Hacivat seyreden çocuk kald? m? ?) Ba?müzakerecinin etkinliklerini özetle saymaya devam edelim...

Radyo – televizyon spotlar?, ?stanbul 2010 Avrupa Ba?kenti, 2012 Avrupa Spor Ba?kenti , 119 projeye hibe deste?i , 200 ki?iye burs, , Harvard Üniversitesi ve  Avrupa Koleji gibi dünyan?n önde gelen (Ba?müzakereciye ait bir ifade Avrupa Koleji'nin dünyan?n önde gelen  e?itim kurumu olmas? )  e?itim kurumlar?na burslu ö?renci sa?lama çabalar?n?  s?ral?yor Ba?müzakereci.

??in mali kaynaklar?n? art?k yazm?yorum, ciddi paralar deyip geçelim.

Sonuç ; elbette  yap?lanlar az?msanacak gibi de?il lakin yeterli de?il ki istikbal pek parlak  görülmüyor.  Temel mesele Türkiye’nin  Demokratik’ bir ülke oldu?una AB’yi ikna noktas?nda dü?ümleniyor.

Demokrasi ‘AGORA’da kendi gibi konu?an bir Türkiye’nin üreten insanlar?n?n halay çekti?i pazarlarda ba?lar.

Sonra halk? anlamak , güzelliklerini görmek ve bu güzellikleri anlatmakla devam eder.

Gel ?u i?in felsefesini  ba?tan bir dü?ün Ba?müzakereci, ne sen yorul ne biz üzülelim.

Mektup yazm??s?n,

bende cevap yaz?yorum  acele...

Mektup vekilimdir,

Al  yüre?ine gecele.

 necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri