Yazdır

DE???T?R?C? OLAN ZAMANIN RUHUDUR

Aktif .

mustafakoker1O y?llarda ?ngiliz ar?ivlerinde yak?n tarih ara?t?rmalar? yapan de?erli dostum Profesr Hikmet zdemir ile 1992 sonbahar?nda bir Eyll ak?am? -?imdi hayatta olmayan- Kerkkl Trkmen lider ?zzeddin Kocavay? ziyaret etmi?tik.

lkesinden uzakta srgn hayat? ya?ayan ve 2004 y?l?nda kanserden hayat?n? kaybeden Kocava ge saatlere kadar Kerkkn Trk topra?? oldu?unu tarihi kay?tlara dayand?rarak anlatm??t? o gece. Trkmenlerin ya?ad??? zorluklar, Trkiyeye d?en grevler, konuyla ilgili hemen hemen her ?ey konu?ulmu?tu.

Hikmet zdemir de sz yak?n tarihe getirmi?, Osmanl? ile bar??ma zaman? geldi?ini belirterek zetle ?unlar? sylemi?ti: Osmanl?n?n miras? hovardaca harcan?yor. Trkiyenin hemen her kurumu Osmanl? tarihi ile bar??mak zorunda. Biz Osmanl? ?mparatorlu?u gibi grkemli bir yap?n?n miras?s?y?z. Oysa biz 1923e kadarki tarihle gbek ba??m?z? kestik. Ancak 1923 sonras?n? ya?atmaya al???yoruz. Tarihle bar??mak demek, zihinlerdeki her trl ambargoyu kald?rmak demektir. 1923 y?l? ncesini ?renmek, benimsemek, ya da kurumsal devaml?l???n? yeniden canland?rmak durumunday?z.

zdemirin bu szlerini o tarihte al??t???m gnlk gazeteye yazd?m. Ne var ki, gazete, sahip oldu?unu iddia etti?i Osmanl? duyarl?l???na ra?men- sistem ile ters d?me endi?esinden olmal? zdemirin a?klamas?na bir buuk stunluk bir haber olarak yer verdi.mustafakoker_kupur

Buna ra?men Hikmet zdemir bu szlerinden dolay? y?llarca ele?tiri ya?muruna tutuldu.

zdemir on yedi y?l nce, esas?nda bir yeniden yorumlama diyebilece?imiz Osmanl? ile bar??mal?y?z szleriyle, Kemalizm savucular?n? rahats?z etmi? oldu.

Kimileri bu yeniden yorumlamay? (transition) tmyle inkarc?l?k olarak anlamay? tercih etti.

zdemirin sylediklerini, kendi ifadesiyle, sreklilik iinde dn?m olarak anlamak daha makul ve mant?kl? yoldu asl?nda.

Osmanl?y? zleyen ya da ihya etmek isteyenlerin de alk??lar?n? ald? zdemir.

Daha sonra al??malar?n? Trkiyede srdren Profesr zdemir, Trk Tarih Kurumu, Trkiye Byk Millet Meclisi ve Genelkurmay iin ciltler dolusu kitap yazd? sonraki y?llarda.

Tozlu ar?ivlerden gn yzne ?kar?lan orijinal belgelerden olu?an ve her biri Trkiye iin yak?n tarihin hukuki belgesi olacak kitaplar, bu defa Ulusalc? ve Kemalist kesimlerin hay?r diyemedi?i eserler olarak raflarda yerini ald?.

zdemir, Harp Akademilerinde konferanslar verdi, televizyon ekranlar?nda Bir k?s?m yakla??mlar?n devletin ve milli kimli?in zlmesine yolat??? ynndeki gzlemlerini dile getirdi ve Cumhuriyet de?erlerinin y?prat?ld???n? anlatt?.

Bir ka cmlelik a?klamas?yla, gemi? y?llarda, tam tersi bir anlay??ta oldu?u zann?yla ele?tiri oklar?na hedef olan Hikmet zdemirin 90l? y?llar?n ba??nda ortaya koydu?u bu a?l?m aradan tam on yedi y?l getikten sonra, bugn Genelkurmay Ba?kanl??? ba?ta olmak zere Trkiyenin gndeminde tart???l?yor...

zdemirin, on yedi y?l nce Osmanl? tarihi ile bar??mal?y?z szlerini onaylayanlar, bugnk sylemlerine daha mesafeli duruyorlar...

Oysa Profesr Hikmet zdemirin d?nce sistemati?i sadece siyah ya da sadece beyaz olarak de?erlendirilecek bir sistematik de?ildi. Kendisi, gri blgenin, yani o?unlu?un yan?nda durdu?unu d?nyor. zdemirin on yedi y?ll?k abas?n? Ak?am gazetesi yazar? At?lgan Bayar, Kemalist mktesebat? de?i?im iinde yeniden retmek olarak de?erlendiriyor ki, zerinde d?nmeye de?er bir tespittir bu.

Zamanla ve zaman?n ruhuna ba?l? olarak d?celerimizde, geli?meler ya da de?i?meler oluyor. Mutlak bir d?nce var diye inananlar, dura?an bir ak?ldan sz etmi? oluyorlar asl?nda.

Ne kat? Kemalist sylemler ile lke refaha eriyor ne de gemi?e tak?l?p kalmakla...

Zamanla anlayaca??z bunu.

Zaman en iyi ?retici nk.

kokermustafa@gmail.com
Mustafa Kker: Gazeteci, Haber Gazetesi Editr - Londra

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri