forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_gazete
comScore, Türkiye'nin Eylül 2009 döneminde internet kullan?m? üzerine yeni bir ara?t?rma yay?nlad?. Ara?t?rmada en çok ziyaret edilen siteler de yer al?yor...
Türkiye'de, Eylül 2009 döneminde internet kullan?m profilini ç?karmak üzerine yeni bir ara?t?rma yay?nlayan comScore'un ara?t?rmas? internet cafe'lerden veya telefondan internet eri?imini kapsam?yor. Yaln?z ev ve i?yerlerinden internet eri?imini dikkate alan ara?t?rman?n sonuçlar? ise Türkiye'nin internet kullan?m?ndaki de?i?im ve geli?imleri göz önüne koyuyor. Ara?t?rmaya göre, Eylül ay? boyunca ya?? 15 ve 15'den büyük 19.7 milyon kullan?c? evden veya i?yerinden internete ba?land?, yakla??k 3.070 sayfa gösterildi ve ki?i ba?? yakla??k 31.6 saat internet ba??nda geçirildi.

Medyaloji.net'te yer alan ara?t?rmada, ziyaret edilen sayfalar ve ziyaretçi say?lar? ile devam eden ara?t?rman?n sonuçlar? bir önceki ara?t?rmayla benzerlik gösteriyor. Google siteleri, 18.4 milyon kullan?c? ziyaretiyle, çevrimiçi toplulu?un %93'üne ula?arak ba?? çekerken, Microsoft siteleri ise 17.6 milyon ile ikinci s?rada yer al?yor. Sosyal a?lardan Facebook ise,Türkiye'de büyüme oran?n? artt?rmaya devam ediyor ve son alt? ayda %26 büyüme kaydederek, 16.1 milyon ziyaretçiyle üçüncülü?ü al?yor. Yüksek ziyaretçi say?lar?yla, dördüncü s?ray? 11.1 milyon ziyaretçi ile Do?an Online al?rken, be?incilik Milliyet Grubu (8.8 milyon ziyaretçi), alt?nc?l?k Mynet A.?. (8.3 milyon ziyaretçi) ve yedincilik Blogcu.com'un (8.2 milyon ziyaretçi) gözüküyor.
 

 

Ara?t?rma, Eylül ay?ndaki sosyal a? kullan?m? verilerini de aç??a ç?kar?yor. comScore ara?t?rmas?na göre alt? ay önce Türkiye'de çevrimiçi olunan toplam saatin %9'luk bir pay? Facebook'a aitken, Eylül ay?nda internet kullan?m?n?n %15'lik pay? sosyal a?lar?n oldu. Facebook sosyal a?larda geçirilen zaman?n %92'lik pay?n? al?rken, Eylül ay?nda 16.1 milyonluk ziyaretçi say?s?yla en popüler sosyal a? sitesi oldu. ?kinci , 7.8 milyon ziyaretçi say?s?yla Window's Live Profile, onun ard?ndan 3.232 ziyaretçi say?s?yla Mynet Eksenim üçüncü popüler sosyal a? oldu. Twitter ise onuncu s?radan da olsa listeye girerek, Türkiye'de edindi?i yeri göstermeye ba?lam?? bulunuyor.

internet_arastirmasi2

 
comScore'un ara?t?rmas?na göre, Türkiye'de sosyal a? kullan?m?n?n giderek artan bir grafik sergiledi?i gözlemleniyor. Bunun yan?s?ra internet kullan?m?nda da bir art?? söz konusu. Halen, nüfusa oranla, dünyan?n en çok Facebook kullan?c?s?na sahip üçüncü ülkesi olan Türkiye'de, Twitter ve FriendFeed gibi di?er sosyal payla??m sitelerinin geli?imini ise önümüzdeki aylarda görece?iz.  
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri