forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ercan_saatci
DKM- Ertu?rul Özkök'ün k?z?yla evlendikten sonra yazarl??a ba?layan eski ?ark?c? Ercan Saatçi,  ?imdi Hürriyet'in spor müdürü... Göreve ba?lar ba?lamaz da bombas? patlad?...  
Ertu?rul Özkök'ün eski damad? Ercan Saatçi ?ark?c?l?kla ba?lad??? i? hayat?na spor yazarl??? ve film yap?mc?l???n? da ekledikten sonra çal??malar?na ?u anda da Hürriyet'in spor servisinin ba??nda devam ediyor...
 
Bunca y?l emek vermi? insanlar?n gözard? edilerek Ercan Saatçi'nin Hürriyet gibi bir gazeteye spor müdürü yap?lmas? ne kadar do?rudur? Bunun cevab?n? Ertu?rul Özkök daha iyi verir...
 
Herhalde Türk bas?n tarihinde Spor yazarlar? Derne?i üyesi olmadan Spor müdürü olan tek ki?i Ercan Saatçi'dir...   
 
Ortada büyük bir garabet var.
 
?? hayat?na ?ark?c? olarak ba?layan sonra da damat kontenjan?ndan futbol yaz?lar? yazmaya ba?layan Ercan Saatçi gazetecilk mesle?inde birçok insan? k?skand?racak bir kariyere sahip ?imdiden. 
  
Peki ya gerçek emektarlar? Onlar neden y?llard?r yerlerinde say?yor...
 
BALONU PATLADI...
 
Ercan Saatçi'nin, göreve gelir gelmez birkaç ay önce Fenerbahçe TV'de kat?ld??? bir program esnas?nda Galatasaray'la ilgili söylediklerinin ortaya ç?kmas? büyük gürültü ç?kard?. Saatçi Galatasaray'a a?za al?nmayacak küfürler ediyordu... 
 
Peki ba??nda bulundu?u servis bundan sonra Galatasaray haberlerini nas?l verecek? 
 
Her neyse...  
 
Hürriyet'teki kurumsal bir tik'in burada da devreye girdi?ini görüyoruz. Hürriyet Ercan Saatçi'nin ses kay?tlar?n? da??tan FB TV aleyhine yan?na geçmi? durumda.
 
Hürriyet internet sitesinde Fenerbahçe Televizyonuyla ilgili aleyhte haber yap?lmas? kurumsal olarak Hürriyet'in Ercan Saatçi'ye tam destek verdi?ini gösteriyor. Ne de olsa Saatçi, Özkök'ün eski damad?. Torunlar?n?n babas?...
 
??te olay? farkl? bir boyuta ta??yan ve Hürriyet'in internet sitesinde yay?nlanan haber...
 

Bu Fenerbahçe TV'nin ilk bombas? de?il
 
Ercan Saatçi'nin sanatç? Metin Özülkü ile bundan 3 y?l önce yapt??? müzik sohbeti öncesinde o tarihlerde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray kar??la?mas?na yönelik sözleri ve bu sözlerin o tarihte çekim d??? kaydedilerek bugün ''Yeni olmu? bir olay gibi'' piyasaya servis edilmesi akla baz? sorular getiriyor..
 
Örne?in;   
 
a) ''Bu bant yay?na ba?lanmad??? halde o tarihlerde neden kaydedildi?
 
b) Yay?n? kaydeden kim?
 
c) Kasedi 3 y?l bekleyip neden son Fenerbahçe-Galatasaray kar??la?mas? sonras? kamuoyuna s?zd?rd?lar?
 
d) Kasedi kim s?zd?rd??
 
Bu sorular cevaplar?n? bekliyor, ancak ba?ka bir gerçek var ki, o da bunun Fenerbahçe TV'de ya?anan ''?lk bomba'' olmad???..
 
?imdi isterseniz biraz geriye gidelim ve Fenerbahçe TV'de ya?anan baz? ilginç olaylara k?saca bir göz atal?m;
 
1) 2004 y?l? A?ustos ay?nda, ayn? zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan ?hsan Topalo?lu, CNN Türk'teki görevinden ayr?larak Fenerbahçe TV'de ''Genel Müdür'' olarak i?e ba?lad?. Ancak Topalo?lu büyük bir yanl?? yaparak ba?ta Hasan Tankaya (Ki kendisi bugün Galatasaray TV genel müdürüdür) olmak üzere, ama spiker, ama teknik eleman olmak üzere ''Tescilli'' Galatasarayl?lar'? da beraberinde götürdü..
 
2) Fenerbahçe'nin 2006 y?l?nda ?ampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev taraf?ndan safd??? b?rak?lmas? o tarihte Fenerbahçe TV'de çal??an ''Galatasarayl?lar'' taraf?ndan ''Çak çak'' yap?larak kutland?, bu olay o tarihte medyaya s?zd?, Ba?kan Aziz Y?ld?r?m ve yöneticiler çal??anlar?n kula??n? çekti..
 
3) 23 May?s 2008'de Galatasaray'?n Ofta? maç? sonras? ya?ad??? ?ampiyonluk kutlamalar? gece saat 02.20'de Fenerbahçe TV'de yay?nland?.. Genel Müdür ?hsan Topalo?lu montajda çal??an birinin bu olayda ihmali bulundu?unu belirterek kendisinin görevine son verildi?ini aç?klad?..
 
4) Ve bu son olayda sanatç? Metin Özülkü'nün de ileri sürdü?ü gibi, Galatasarayl?l??? ile bilinen bir kameraman bundan 3 y?l önce Ercan Saatçi ile yap?lan çekimi kaydetti ve bugünlerde piyasaya sürdü. ( http://www.hurriyet.com.tr/)
 
 
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri