forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Ay?e Arman'?n polisleri cast ajans?ndan m??

Aktif .

ET?KETLER:Ay?e Arman

ayse-arman-cevikHürriyet yazar? Ay?e Arman'?n, birlikte poz verip röportaj yapt??? polis kostümlü ki?ileri, Çevik Kuvvet polisi diye tan?tm??t?. 

Hürriyet Pazar günü, Ay?e Arman'?n Taksim'de görev yapan Çevik Kuvvet polisleriyle yapt???n? belirtti?i bir röportaj yay?nlad?.

Ancak haberde kullan?lan foto?rafta bir gariplik vard?. Çünkü foto?raflar stüdyo ortam?nda çekilmi?ti ve konu?anlar?n isimleri yoktu... 

?lk gün Pazar ilavesinde ve gazetenin birinci sayfas?nda yer alan röportaj, dünden itibaren birinci sayfadan dü?tü.  

Gezi Park?'na destek veren Ay?e Arman'?n röportaj?, dün Hürriyet'in sadece iç sayfas?nda kald?. 

TAKV?M SAHAYA ?ND?...

Takvim Gazetesi ise Ay?e Arman'?n yer ald??? foto?raftaki polislerin gerçek olmad???n? savundu?u man?etle dün okurlar?n?n kar??s?na ç?kt?. Haberde de yukar?daki foto?raf kullan?lm?? ve Ay?e Arman'a gönderme yap?larak '??te gerçek çevik kuvvet' denmi?ti. 

aysearman-maske

Takvim'e göre, Arman'?n röportaj?ndaki çeli?kiler ?unlar...

* ?lk gün, "Taksim'de görev yapan Çevik Kuvvet'te görevli 4 polis ile görü?tü?ünü" yazm??t?. Dün bunlar?n 2'sinin Çevik Kuvvet'ten 2'sinin de sivil olduklar?n? belirtti. 

* Önce stüdyo foto?raf? çektiren Arman, dün 4 polis memuru ile bu kez aç?k havada poz verdi. Bu da Arman'?n TAKV?M'in tespit etti?i gibi önceki polislerin konu mankeni oldu?unu kabul etti?ini gösterdi. 

* Arman Çevik Kuvvet'te görevli bir polisin, eve gidemedi?ini ailesinden 17 gün uzak kalarak yeni do?an bebe?ini gizlice Taksim'e getirilmesi ile görebildi?ini anlatt?. Bunun üzerine ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü yapt??? ara?t?rmada, böyle bir do?an bebek ve görü?me izine rastlan?lmad???n? belirtti. 

Arman, görü?tü?ü polislerin tüm emniyet mensuplar?n? temsil etmedi?ini yazmak zorunda kald?. Ya? ve meslek k?demleriyle ilgili çeli?kisini de "Meslekten ihraç edilmemeleri için ya?lar?na dokunmad?m. Te?kilatta kald?klar? süre bilgisini de?i?tirdim. Orada bir yanl?? yapm???m" ?eklinde düzeltti. 

EMN?YET YALANLADI

Hürriyet Gazetesi yazar? Ay?e Arman'?n 4 polis memuruyla stüdyoda yapt??? röportaj ilk günden itibaren tart???lmaya ba?lanm??t?.

Röportajda polis memurlar?nden biri Gezi Park? eylemlerindeki müdahaleyle ilgili olarak, "40 saat uyumayan birinden ne bekleyebilirsin? Gerçekten insanl?ktan ç?k?yoruz. Ç?kt?k. Vicdan?m?z rahat m?? Kendi ad?ma de?il. Sosyal medyada yay?nlanan bütün o ?iddet görüntülerini ben de izledim. Kabul ediyorum, vah?et. Ben de baz? ?eyler ya?ad?m, ya?att?m, o görüntüleri televizyondan izledi?imde, 'Bu, ben olamam!' dedim." ifadelerini kullanm??t?. 

EMN?YET YALANLADI 

?stanbul Emniyeti, Ay?e Arman'a röportaj veren ki?iler için "?zin alm?? ya da almam??, hiçbiri Çevik Kuvvet'ten de?il" aç?klamas?n? yapt?. Emniyet yetkilileri Hürriyet Gazetesi'nde yay?mlanan söz konusu röportajda yer alan ki?iler için "Çe?itli suçlardan dolay? sürülen polis memurlar?" ifadesini kulland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri