forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

CNN'in yalan haberleri...

Aktif .

cnnGezi Park? eylemlerindeki marjinal gruplar?n polisle çat??mas?n? kesintisiz yay?nlayan CNN'in gazetecilik geçmi?i manipülasyonlarla dolu.

Körfez Sava??'nda Saddam'? kötülemek için 15 ya??ndaki bir k?z? kullan?p, bebeklerin kuvözde ölüme terk edildi?i yalan? CNN'e ait. Pentagon'un emriyle petrole bulanm?? karabatak görüntülerini servis eden de Irak Sava??'nda Bush ve ekibinin 935 yalan?na çanak tutan da yine CNN'di.

Bugünlerde Taksim'deki Gezi Park? gösterilerini canl? yay?nlayarak kendince önemli bir misyonu üstlenen CNN'in geçmi?i pek parlak de?il.  

??te bunlardan birkaç... 

1990 Birinci Körfez Sava??'ndaki yalan?

1990 y?l?n?n sonbahar?nda ABD Irak'a sald?rmak için gün say?yordu. Ancak Saddam ve Irak'? kötülemek için ellerinde ikna edici argümanlar yoktu. Ama devreye hemen dünyan?n en büyük halka ili?kiler ?irketi Hill and Knowlton devreye sokuldu. Kamuoyunda Saddam'? Hitler'e benzetmek için CNN ve büyük bir sermaye Hill and Knowlton'la uydurma bir haber yapt?lar. 15 ya??ndaki Kuveytli bir k?z gönüllü olarak çal??t??? hastanenin Irakl? askerler taraf?ndan bask?na u?rad???n? ve bebeklerin kuvözlerden al?narak yerlere at?l?p ölüme terkedildi?ini söylüyordu.

Bu haberi dünyaya CNN duyurdu. George Bush sava?a bahane olu?turmak için her f?rsatta bu hikayeyi kulland?. Halbuki 15 ya??ndaki k?z o hastanede hiç bulunmam??t?. Kuveyt'in Amerikan büyükelçisinin k?z?yd?. Ad? da Nayirah el-Sabah't?. Gerçek ortaya ç?kana kadar ABD Irak'? bombalamaya ba?lam??t? bile.

Petrole bulanm?? karabataklar yalan?

1991 Körfez Sava?? döneminde aylarca ekranda gitmeyen, petrole bulanm?? can çeki?en karabatak görüntüleri vard?. Habere göre Saddam Kuveyt'i bombalam?? ve denize dökülen petrol sonucu karabataklar bu hale gelmi?ti. Bu olay? dünyaya CNN duyurmu?tu. Halbuki haberi haz?rlayan ve CNN'den bunu kullanmas?n? isteyen Pentagon'du.

Irak i?galiyle ilgili yalanlar?

ABD'de Kamu Dürüstlü?ü Merkezi'nin tespitlerine 2003 Irak Sava??'nda Ba?kan Bush ve ekibi tam 935 yalan aç?klamada bulunmu?lard?. Bu haberlerde en çok kullan?lan kanal CNN'di. D?? ??leri Bakan? Colin Powell'in Irak'ta kimyasal silah oldu?u ve Saddam Hüseyin'in El-Kaide ba?lant?lar?yla ilgili yalan ve fabrikasyon haberler CNN üzerinden bütün dünyaya duyurulmu?tu. Hatta Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney ve Savunma Bakan? Donald Rumsfeld'in CNN'inn patronu Ted Turner'la yak?n dost olduklar? ve Irak haberleriyle ilgili kendilerine yard?mc? olunmas?n? istedikleri herkesin bildi?i bir durumdu.

ABD Yönetiminden al?nan paralar

1 Nisan 2013'te eski CNN çal??an? Amber Lyon, kanal?n kendisinden ?smarlama haber istedi?ini aç?klad?. Lyon bunun sebebini sordu?unda CNN yetkililerinin 'ABD yönetimi böyle istiyor' dedi?ini belirtti. Lyon özellikle Irak ve Suriye'deki durumu yetkililerin kendisinden abartarak vermesini istedi?ini söyledi. Lyon ayr?ca ?ran'a kar?? askeri bir müdahaleyi me?ru k?lmak için kamuoyuna yönelik haberler yapt?klar?n? ve bunun için CNN'in ABD yönetiminden büyük paralar ald???n? da iddia etti (Star Gazetesi)

AMANPOUR'UN E?? K?M?

Son olarak Ba?bakanl?k Ba?dan??man? ?brahim Kal?n'?n canl? yay?nda konu?mas?n? kesen Christiane Amanpour'un yanl? tavr? dikkat çekti. 

Yahudi as?ll? ABD D??i?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Eric J. Rubin'in e?i olan CNN'nin sunucusu Christiane Amanpour'un yanl? yay?nlar? da bunu kan?tlad?. 

Hangi ülkeye girdiyse, oras?n?n sonu iyi olmad?. Zaten ?öyle bir kan? yayg?nla?t?: "Christiane Amanpour nereye çöreklense, orada operasyon var demektir."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri