forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

thedaily?ngiltere’nin en çok satan gazetelerinden olan “The Daily Telegraph,” Türkiye ile ilgili özel bir ek ç?kard?.

Yakla??k 1,5 milyon okuyucusuyla ve günlük 550 bin civar?ndaki kopyas?yla ?ngiltere’nin en çok satan gazetelerinden olan “The Daily Telegraph”,Türkiye ile ilgili özel bir tan?t?m eki ç?kard?. 

“Türk Mükemmeliyetinin Dünyadaki Sembolleri”ba?l???yla ç?kan söz konusu tan?t?mda, Türkiye’yi, liderlik, yenilik ve ülke ekonomisine ve dünyadaki itibar?na genel katk?lar? aç?s?ndan en iyi ?ekilde temsil eden marka, kurulu?, proje ve önde gelen figürlere yer verildi. 

Türkiye’nin birçok marka de?eri, küresel alandaki büyüyen etkisi, ticari ve stratejik ortak olarak genel cazibesi konular?nda daha fazla fark?ndal?k yaratmak amac?yla haz?rlanan kapsaml? tan?t?mda, önemle de?erlendirilen sektörlerden birisi de Türk medyas? oldu. ?lgili bölümde TRT’ye ve TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin’e özel bir yer verildi. 

"?NSANLAR ARTIK YANLI? KL??ELERLE KANDIRILAMIYOR"

Birçok kurulu?un, mevcut ekonomik iklim içinde Türkiye'nin dayan?kl?l???n? ke?fetmesine ra?men, dünyan?n büyük bir k?sm?n?n, hâlâ ülkenin potansiyelinin fark?nda olmad???na dikkat çeken gazete, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin’in bu konudaki görü?lerini öne ç?kard?. 

?ahin, "Geçti?imiz on y?llar içinde, ileti?im bugün oldu?u gibi yayg?n de?ilken, Türkiye’nin Avrupa'da kötü bir imaj? vard?. Ancak yeni medya platformlar?n?n olu?umuyla, insanlar art?k bu tür yanl?? kli?elerle kand?r?lam?yorlar. Türkiye'nin imaj? h?zl? bir ?ekilde de?i?iyor ve iyile?iyor. Art?k insanlar, sadece kendilerine söylenenlere itibar etmek yerine, nihayet gerçekleri kendi gözleriyle görebiliyor ve kendi ak?llar?yla karar verebiliyorlar. TRT olarak görevimiz, dünyada Türkçeye ve Türkiye'ye ilgi duyan mümkün oldu?unca çok insana ula?mak. Hem siyasi hem de ekonomik anlamda Türkiye'nin küresel etkisi büyüyor. TRT de bu sürece aktif olarak katk? sa?lamal?d?r. Bugün içinde ya?ad???m?z dünya, serbest bilgi ak??? ve serbest piyasa ile nitelenen ve böylece hiçbir ülkenin di?erlerine kap?lar?n? kapatmaya gücün yetmeyece?i, küresel bir köydür. Bir arada ve i?birli?i içinde ya?amay? ö?renmemiz gerekiyor. Günümüzde bir ürün, 50 farkl? ülkede üretiliyor. Böylece, 'Dünya Mal?’ndan ve küresel de?er zincirlerinden söz edebiliriz. Tüm bunlar, kaç?n?lmaz bir ?ekilde hayat standard?m?z? art?racakt?r. Paran?n dini, ?rk? ya da ideolojisi yoktur” dedi.

Türkiye-Birle?ik Krall?k ili?kilerinin önemine dikkat çekilen tan?t?m ekinde; Çin, Hindistan ve Brezilya ile birlikte Türkiye’nin, Birle?ik Krall?k’?n ekonomik ve ticari ili?kilerini güçlendirmek için en çok öncelik verdi?i 4 ülkeden biri oldu?u belirtildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri