forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Freedom House

kukla basinozgurluguMerkezi Washington'da bulunan sivil toplum kurulu?u Freedom House'un 2013 Dünya Bas?n Özgürlü?ü Raporu'na göre Türkiye daha da geriledi. 

Raporda Ergenekon davas?ndan hapiste olan gazetecilere vurgu yap?l?rken Darbe Plan?na kar??mak ifade özgürlü?ü kapsam?nda de?erlendirildi. 

Türkiye, geçen y?l 55 puanla 117. s?rada iken, bu y?l ise 56 puanla 120. s?ray? Kongo, Fiji, Liberya, Makedonya ve Sey?eller ile payla?t?. 2011 y?l?nda aç?klanan raporda ise Türkiye 54 puan ile yine 117. s?radayd?.

Raporda Türkiye, bulundu?u bölgede ''s?rad???'' olarak nitelendirildi ve önceki y?llarda oldu?u gibi ''k?smi özgür'' ülke s?n?flamas?na dahil etti.

Bas?n ve ifade özgürlü?ü ile ilgili anayasal garantilerin k?smi olarak dikkate al?nd???n? kaydeden raporda, özellikle bu özgürlüklerin ceza hukuku ve terörizm kanunlar?ndaki baz? maddeler ile k?s?tland??? belirtiliyor.

Raporda ayr?ca ?u ifadeler yer al?yor: ''?ddia edilen Ergenekon darbe planlar? ve Kürt militan oldu?u san?lan ki?ilere yönelik bask?nlarda gözalt?na almalar nedeniyle Türkiye, dünyada en çok gazeteciyi hapis eden ülke olmaya devam ediyor.''

ABD'de 70 y?l önce kurulan insan haklar? ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'un bu y?lki raporunun dünya geneli de?erlendirmesi de kötümser bir tablo ç?kar?yor.

Rapora göre, ''2012 y?l?nda dünyada özgür medya ortam?ndan yararlanan insan yüzdesi son 10 y?l?n en dü?ük seviyesinde.''

197 ülke içinde 63 tanesi (%32) "özgür" olarak s?n?fland?r?l?rken, 70 ülke (%36) "k?smi özgür" ve 64 ülke (%32) "özgür olmayan ülke" olarak s?n?fland?r?ld?.

Geçen y?lki raporda ise bu say? 66 ülke özgür, 72 k?smi özgür ve 59 özgür de?il olarak s?n?fland?r?lm??t?.

'Geri gidi?'

Raporu ve Türkiye'nin durumunu BBC Türkçe için de?erlendiren Freedom House Ba?kan? David Kramer, Türkiye'deki yönelimi "rahats?z edici" olarak nitelendirerek ?öyle dedi: "Demir parmakl?klar arkas?nda, gözalt?nda al?konulan ve hapiste bulunan gazeteci say?s?n? herkes görmekte. Bu tutuklanma tehdidinin Türkiye'deki gazetecilerin özgürce hareket etme ve i? yapma imkanlar?n? k?s?tlamas?, endi?e verici bir nokta olarak görülmekte. Umudum, Türkiye AB ile entegrasyon sürecini derinle?tirdikçe, bu alanlarda daha büyük liberalle?me hareketleri görmek.''

Kramer, Türk hükümet yetkililerinin, tutuklu ki?ilerin "gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yarg?lanmad???" yönündeki sözlerinin hat?rlat?lmas? üzerineyse, davalar?n ayr?nt?lar?n? bilmemesine ra?men, ABD hükümetinin ve dünyadaki birçok ba??ms?z insan haklar? kurulu?unun da bu konudaki kayg?lar?n? dile getirdi?ini hat?rlatt?.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünün haz?rlanmas?nda büyük rol üstlenen Dr. Karin Deutsch Karlekar, hükümet yetkililerinin bu savunmas?na kar?? ç?karken, "Gazeteciler aleyhine aç?lan birçok davan?n uydurma oldu?una inan?yorum" dedi.

Birçok gazetecinin haklar?nda hüküm olmamas?na ra?men y?llarca tutuklu kald???na i?aret eden Karlekar, Mustafa Balbay'? örnek olarak gösterdi.

Hükümet yetkililerinin kendisine, tutuklu ki?ilerin gazeteci de?il, "terörist" veya "uyu?turucu sat?c?s?" oldu?unu söyledi?ini aktaran Karlekar, gazetecilere kar?? bu yönelimin birçok uluslararas? kurulu? taraf?ndan kaydedildi?ini belirtti.

Karlekar, Türkiye'deki yeni anayasan?n ifade ve bas?n özgürlü?üne yönelik k?s?tlanmalardan ar?nd?r?lmas? gerekti?ini belirtirken, bu konuda "iyimser bir havan?n olmad???n?" sözlerine ekledi.

Freedom House raporu resmi olarak yay?mlad?ktan sonra bir oturum düzenlendi.

Oturum s?ras?ndaki bir soru üzerine Karlekar, bir taraftan oldukça demokratik ülke görüntüsü veren Türkiye'de bas?n özgürlü?ü alan?nda "geri gidi?in" sürdü?ünü söyledi. 

BBC Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri