forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:U?ur Mumcu

ugur mumcu24 Ocak 1993 y?l?nda Ankara'da suikaste kurban giden U?ur Mumcu'nun gerçek katilleri hala bulunamad?... 

24 OCAK 1993'DE NE OLDU?

Saat 13.30'da evinden ç?kan U?ur Mumcu, arabas?na binerken yerle?tirilen bomban?n patlamas?yla hayat?n? kaybetti. Bomban?n ?iddetinden dolay? kurtar?lma ihtimali olmayan Mumcu, olay yerinde vefat etti.

U?ur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 20 y?l geçti, Güldal Mumcu 20 y?lda ya?ananlar? '?çimden Geçen Zaman' isimli kitab?nda anlatt?...

U?UR MUMCU HAFTASI

24 - 31 Ocak  günleri aras?nda 50’yi a?k?n kurulu?un organizasyonuyla düzenlenen 20. Adalet ve Demokrasi Haftas?’n?n ba?l??? “U?ur Mumcu Ölümsüzdür.”

 t24.com.tr sitesinde I??l Öz, Mumcu cinayetinin ve Umut Davas?n?n 20 y?l?n? yazd?. 

??te Öz'ün yaz?s?ndan detaylar... 

Umut Operasyonu’na ili?kin aç?lan ve Yarg?tay’?n bozma karar?ndan sonra tekrar görülen davan?n sonunda, U?ur Mumcu’ya ait 06 YR 245 plakal? arac?n enkaz?n?n mirasç?lar?na iadesine karar verildi. 

U?ur Mumcu’nun k?z? Özge Mumcu, karar?n aç?klanmas?n?n ard?ndan tepkisini ?öyle dile getirdi: 

 “1993 y?l?nda, araban?n sadece foto?raflar?n? gördüm. Görüntülerini… Çekiciyle götürülü?ünü… Y?llarca her haber görüntüsünde o yerle bir olmu? hali bir kere daha izledim. ?imdi, ailemizin içinde seyahat etti?i, nice an?m?z?n birikti?i ve ters yüz olmu? bir arabay? almam?z bekleniyor. 20 y?ld?r, babam?n anmalar?nda büyüdüm… Gelen topluluk her y?l azalaca??na ad?m ad?m daha da artt?.

Her y?l, ocak ay? bir m?h gibi hayat?m?z?n orta yerine oturdu. Kas?ma kadar hayat normal, kas?mdan ocak ay?na kadar garip bir ko?turma, ocaktan marta kadar dalgal?. Ülkede her geçen gün yeni bir haks?zl?k dalgas? ya?an?yor, yeni bir ?izofreni dünyas?na giriyoruz…  Bir k?s?m insan, babam?n An?tkabir’de yatt???na inan?yor. Bir k?s?m insan, bireysel ve siyasal kinlerini babam üzerinden, her gün, sosyal medyadan üzerimize kusabiliyor.

Garip… Ve toplumun ço?u hâlâ bu cinayete ve ülkede olan haks?zl?klara a?lamaya devam ediyor. Tüm bu seslerin ard?ndan, hiçbir ?ey yokmu?cas?na ya?amak gerekiyor. Bu nas?l bir hayat?

 Resmi d???nda görmedi?im o çelik y???n?na dönü?en, babam?n öldürüldü?ü o arabam?z?n enkaz?n? nereye koyaca??m?z? organize edece?iz… ?çinde bir dönem hayat?m?z? geçirdi?imiz o “enkaz”, ülkedeki faili meçhuller için de bir an?t niteli?inde, ülkenin en görünür yerine dikilmeli. Mirasç?s? oldu?umuz enkaz de?il. Bir güzel insan?n bu dünyaya vermeye çal??t?klar?."

UMUT DAVASINDA SON DURUM

Peki, U?ur Mumcu davas?n?n zaman a??m?na u?rayaca??na dair payla??lan bilgiler do?ru mu? Özge Mumcu’dan Umut Davas?’ndaki son duruma dair ve zaman a??m? tart??mas? konusunda bilgi ald?m. Özetle, yanl?? bir bilgilendirme durumu mevcut. Zaman a??m? dava aç?lmayan san?klar için var, ama Umut Davas? içinde dava aç?lmayan san?k yok. Yani, Umut Davas?’nda zaman a??m? yok.

Umut davas?nda yarg?lananlar iki grup olarak bulunuyorlard?. Birinci grup Tevhid-Selam Kudüs Ordusu örgütü; ikinci grup Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, U?ur Mumcu, Ahmet Taner K??lal?’y? bizzat öldürme fiilinde yer alanlard?. Bunlardan Rü?tü Aytufan ve Necdet Yüksel, 2002’de al?nan ilk kararda Ferhan Özmen

’le birlikte idama mahkûm edildiler. Ferhan Özmen yönünden karar bozuldu. Di?er ikisinin karar? Yarg?tay taraf?ndan onand?. 2005’teki yarg?lamada ise Ferhan Özmen’e verilen a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? da Yarg?tay taraf?ndan onand?. Öldürme fiilinin faillerinin cezalar?n?n kesinle?mesi ile dosyada Mumcu ailesinin müdahillik s?fat? sona erdi.

Son kararla yerel mahkeme cezas? kesinle?meyen Tevhid Selam Kudüs Ordusu örgütü san?klar?ndan Mehmet Ali Tekin, Hasan K?l?ç ve Ekrem Baytap, “silahl? suç örgütü kurma ve yönetme” eylemlerinden 15’er y?l hapis cezas?na mahkûm etti. San?klar?n yarg?lama a?amas?ndaki iyi halleri nedeniyle takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezalar?n? 12 y?l 6’?ar ay olarak belirledi. San?klar Abdülhamit Çelik, Fatih Ayd?n, Yusuf Karaku?, Mehmet ?ahin ve Recep Ayd?n da “silahl? suç örgütü üyesi olmak” suçundan 7 y?l 6’?ar ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. Mahkeme, bu san?klar?n yarg?lama a?amas?ndaki iyi hallerini dikkate alarak, cezalar?n? 6 y?l 3’er ay olarak belirledi.

Yarg?lama a?amas?nda Mumcu’nun arac?na bombay? koydu?u belirtilen O?uz Demir için 2005 tarihinde  “… bugüne kadar aranmas?na ra?men yakalan?p savunmas? al?namad???ndan dosyan?n sürüncemede kalmamas? için bu san?k hakk?ndaki kamu davas?n?n tefriki ile yeni bir esasa kaydedilmesine… san?k hakk?nda ç?kart?lan g?yabi tutuklama müzekkeresinin yakalama emrine dönü?türülmesine” karar verildi. Demir'in yarg?lanmas? halen g?yabi olarak devam ediyor.

Ayr?ca örgütün yurtd??? ba?lant?s? oldu?u kabul edilen Ahmet Cans?z, Selahattin E?, Ali Akbulut ve Ayd?n Koral hakk?nda Yasad??? Tevhid – Selam Kudüs Ordusu örgütü üyesi olmak, örgüte ait kala?nikof tüfe?i bulundurmak suçlar?ndan Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi’ne, özel görevli savc?l?k taraf?ndan dava aç?ld?. 

?lk üç san???n ikametgâh? Tahran / ?ran olarak gösteriliyor.

Firari san?k O?uz Demir ve di?er san?k Selahattin E? hakk?nda k?rm?z? bülten ç?kar?ld?.

 Mumcu Ailesinin talebi üzerine iki dosya Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi’nin 2005 – 297 E. say?l? dosyada birle?tirildi.

 ZAMAN A?IMI OLACAK MI?

Bu san?klar yönünden zaman a??m? süresi, haklar?nda dava aç?ld??? için 24 Ocak 1993 tarihinden itibaren 30 y?la ç?kt?. Yasaya göre böyle durumlarda, yani yeniden dava aç?lmas?, dava tefriki durumlar?nda, zaman a??m? süresi, normal sürenin yar?s? olarak artt?r?l?yor.

24 Ocak 2011’de, öldürme olay?n?n asli failleri kabul edilip cezaland?r?lan Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rü?tü Aytufan’?n cezalar?n?n Yarg?tayca onan?p kesinle?mesinden sonra, Mumcu Ailesi taraf?ndan di?er failler yönünden soru?turman?n savsakland??? gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???’na suç duyurusunda bulunuldu.

Dolay?s?yla, bu san?klar yönünden zaman a??m? söz konusu de?il. Yine haklar?nda ayr? dava aç?lan Selahattin E? ve dört arkada?? ile dosyas? ana davadan ayr?lm?? olan firari san?k O?uz Demir hakk?nda zaman a??m? süreci 30 y?la ç?kt?. Ancak, zaman a??m?, bugüne kadar ismi belirlenemeyen olay?n asl? ya da fer'i failleri hakk?nda 24 Ocak 2013’te dolacak.

"SAVCI BU ??? DEVLET YAPMI?TIR" 

26 Kas?m 2012 tarihinde CNN TÜRK'te yay?nlanan Ayk?r? Sorular program?na kat?lan Güldal Mumcu, o dönem olay?n ilk savc?s? Ülkü Co?kun'un görevini yerine getirmedi?ini söyledi.

Bu olayda en dramatik nokta 18 ?ubat'ta bilgime ba?vurmak için gelen ilkDGM savc?s?Ülkü Co?kun, olay?n ilk savc?s? bir kere ben olay? ayr?nt?lar?yla anlat?yorum. 'Bunlar ayr?nt? geçiniz' diyor. Üç patlama duydum diyorum. 'Bunlar ayr?nt? geçiniz' diyor. 'Üstüme gelmeyin Güldal Han?m bu i?i devlet yapm??t?r. Siyasi iktidar isterse Devlet çözer' dedi. Bas?na söylerseniz yalanlar?m dedi. Biz bu dilekçemizi veriyoruz. 

MSB "DEVLET SIRRIDIR" DED? 

Adalet Bakanl??? soru?turma aç?yor. Yani savsaklad???n? söylüyoruz. O da rapor düzenliyor, müfetti? görevlendiriyor. Disiplin cezas? verilmesi üzerine rapor haz?rl?yorlar. Ülkü Co?kun asker oldu?u için Milli Savunma Bakanl???'na bu raporu yolluyorlar. Milli Savunma Bakanl??? 'ben disiplin cezas?n? uygulamayaca??m' diyor. Neden uygulamayaca??n?z? sordu?umuzda 'devlet s?rr?d?r' dediler ve ceza vermediler. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri