forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Hem gazeteci hem reklamc? olunamaz

Aktif .

faruk-bildiriciHürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, yazar Ay?e Arman'?n bir in?aat firmas? reklam?nda oynamas?n? etik bulmad?. 

Bildirici, haftal?k okur temsilcisi yaz?s?nda ?u sat?rlar? kaleme ald?... 

Bir gazeteci ve gazete, ancak ba??ms?z kalabildi?i, ba?ka bir deyi?le hiçbir maddi ve manevi ç?kar gözetmeden i?levini yerine getirdi?i ölçüde okurun güvenini kazan?r. Üstelik bu temel ko?ullar? yerine getirse bile okurun güvenini sa?lamak öyle kolay bir i? de?ildir, emek ister, sab?r ister. Okur, zamanla inan?r o gazeteci ve gazetenin okurlar?na gerçe?i aktar?rken ba?ka kayg?lar gütmedi?ine, bilgiyi en yal?n haliyle aktard???na. 

(...)

Hürriyet örne?inden de anla??laca?? gibi, okurlar bir kere güven duymaya görsün, ondan sonra neredeyse gözü kapal? güvenir o gazetecinin yazd???na, söyledi?ine. Onun do?ru bilgi verdi?inden ku?ku duymazlar. Böyle olunca da güvenilirlik gazetecinin elindeki güçlü bir silaha dönü?ür. 

Reklamc?lar da bu silah?n gücünün fark?nda olduklar? için ?öhretli gazetecileri, yazarlar? reklamlara ç?karmak isterler. Gazeteci ve gazetesinin “güvenilirli?ini” ve “inand?r?c?l???n?” kullanmaya çal???rlar.  

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri