forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Ayd?n Do?an'dan "Ayr??t?rmay?n, Birle?tirin" Mesaj?...

Aktif .

ET?KETLER:Ayd?n Do?an

Ayd?n Do?an, bir zamanlar Türkiye'yi kamplara bölmek için her türlü yay?n? yapan Do?an Medya Grubu'nun art?k birle?tirici bir dil kullanaca??n? ilan etti... 

Do?an Medya Grubu'nun Onursal Ba?kan? Ayd?n Do?an grubun medya organlar?n?n yay?n yönetmenlerine gönderdi?i mektupta toplumda kutupla?malara neden olan konularda ve özellikle de terör sorununun çözümünde birle?tirici bir dil kullanmalar? gerekti?ini vurgulad?.. 

Ayd?n Do?an'?n gönderdi?i ve Radikal Gazetesi yay?n yönetmeni Eyüp Can'?n kö?esinde yay?nlad??? mektup... 

De?erli Arkada?lar?m,

Ülkemizde, son günlerde, terör sorununun çözümü ve Kürt sorunu ile ilgili önemli baz? geli?meler ya?an?yor. Sürecin seyrini objektif biçimde izlemek ve özgürce yorumlamak temel i?levimiz olmakla birlikte, ülkemizin menfaatleri aç?s?ndan yüksek derecede sorumlu bir yay?nc?l?k çizgisi izlemek de görevimizdir.

Bu bak?mdan, bu süreç boyunca, bar?? dilini korumaya, süreci, olumsuz etkileyebilecek çat??mac? yakla??mlardan kaç?nmaya özen göstermeliyiz. Söylemimizi, sözcüklerimizi seçerken, yarataca?? alg?y? göz önüne alarak hareket etmeliyiz. 

Hepinizin, gazetecilik ilkeleriyle birlikte, yüksek sorumluluk içinde hareket edece?inize güvenim tamd?r.

Sevgilerimle Ayd?n Do?an 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri