forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

birgun-ilanBirgün gazetesi'nin Ece Temelkuran, Banu Güven, Ertu?rul Mavio?lu, Y?ld?r?m Türker, Nuray Mert ve Ahmet ??k’?n transferini duyurma ?ekli krize neden oldu...

?landa ismi geçen baz? gazeteciler reklama tepki gösterirken, baz?lar? ?l?ml? bir tav?r sergiledi... 

Bugün Birgün Gazetesi’nin ilk sayfas?nda, Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n gözleri üzerine çekilen bantta gazetenin yeni transfer etti?i gazeteciler Ece Temelkuran, Banu Güven, Ertu?rul Mavio?lu, Y?ld?r?m Türker, Nuray Mert ve Ahmet ??k’?n soyadlar?n?n yaz?l? oldu?u ilan tart???l?yor... 

 MediaCat, Birgün Gazetesi'nin reklamlar?n? yapan Fayda Ajans Ba?kan? Ba?soy’a ula?t?.

MediaCat’in “Gazetedeki ilan size mi ait?” sorusuna, “Bu zaten yaln?zca Birgün Gazetesi’nde yay?mlanan bir iland?r; ilan bize ait de?ildir, diyemem.  Ancak ben bu tart??man?n d???nday?m, muhatab? ben de?ilim. Ben bu gazetede yaz? yaz?yorum ve reklamc?l?k yap?yorum.” yan?t?n? verdi.

Ba?soy, “?landa ismi geçen gazetecilerden izin al?n?p al?nmad???yla ilgili bilginiz var m??” sorumuza ise, “?zin al?nmadan yay?mlanm??sa yanl?? yap?lm??t?r. En az?ndan ilan?n ismi geçen gazetecilere gösterilmesi, onlar?n haberdar edilmesi gerekir.” diye cevap verdi.

?lan krizinin ya?and??? Birgün Gazetesi’nde ise konuyla ilgili toplant? yap?l?yor. Gazetede çal??an bir görevli, ilan?n Ate? ?lyas Ba?soy’a ait olup olmad???yla ilgili sorumuzu “Toplant?n?n ard?ndan aç?klama yap?lacak.” diye konu?tu.

?landa soyadlar? geçen gazeteciler ne dedi?

?lan?n yay?mlanmas?ndan sonra en sert tepki Y?ld?r?m Türker’den geldi. Türker, Medyatava’ya yapt??? aç?klamada, “Hayat?m boyunca kendimi kimsenin gözüne kara bant olma i?leviyle tan?mlamad?m. Tan?mlanmas?na da izin verecek de?ilim. Pek dahiyane bulundu?u anla??lan bu tan?t?m faaliyeti için ne demeli? ‘Deve cilvesi’ mi yoksa  ‘Reklamc?dan al haberi’ mi? Her halükarda bu erken uyar? için belki de müte?ekkir olmal?y?m.” dedi.

Nuray Mert, bu durumun ‘emrivaki’ olarak nitelendirdi?ini; bu anlay??ta olan gazete ve ekiple devam etmek istemedi?ini belirtti.

Gazeteci olarak dertlerinin sadece ba?bakana muhalefet olmad???n? söyleyen Banu Güven, Birgün’de ad?n?n geçti?i ilandan bugün haberdar olmas?n? “kabul edilemez” ?eklinde yorumlad?.

Ertu?rul Mavio?lu, Ahmet ??k ve Ece Temelkuran ise daha ?l?ml? bir tav?r ortaya koydu.

“BirGün’ün Ba?bakanl? reklam? maksad?n? a?m?? görünüyor.” diyen Mavio?lu, “Reklamc?, gazeteci gibi bakam?yor. Ama reklamdaki as?l amaç da çok say?da gazeteciyi i?siz b?rakan sansürün kayna??na vurguydu. Benim aç?mdan geri bir ad?m yok.” aç?klamas?n? yapt?.

Ahmet ??k, ilan?, “Birgün’deki reklam?n meram?n? anl?yorum; susturulanlar?n yeri olarak gazeteyi, susturan ki?i olarak da sistemi temsil eden Ba?bakan Erdo?an’? gösteriliyor. Ancak Ba?bakan bir figür, sistemin kendisi de?il ve ele?tirinin de tek ki?iye indirgenmesi do?ru de?il. Böyle bir reklam kullan?l?yorsa, muhataplar?n?n fikrini almamak da sayg? s?n?r?n? a?an bir durum.” ?eklinde de?erlendirdi.

Ece Temelkuran ise Birgün’e verilen tepkilerin lince dönü?meye ba?lad???n? ve adil olmad???n? söyledi. Temelkuran, duygular?n?, “Hep beraber ç?kt???m?z için yol anlaml?yd? halbuki. Cok üzgün oldu?umu söylemek isterim.” sözleriyle dile getirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri