forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT'TA ATV HABER MERKEZ?'NDE NELER YA?ANDI?

Aktif .

ET?KETLER:O?uz Haksever

oguz hakseverCihan Medya Haber Dergisi'nin Kas?m-Aral?k say?s?na röportaj veren O?uz Haksever, 28 ?ubat sürecinde ATV Haber Merkezi'nde ya?ananlar? anlatt?.

O GÖRÜNTÜLER?N SERV?S ED?LMES? YANLI?TI

28 ?ubat döneminde Fethullah Gülen'le ilgili kasetleri kendisinin de?ifre etti?ini söyleyen O?uz Haksever, o kasetlerin yay?nlanmas? yanl??t? dedi.

Haksever, o dönem Fethullah Gülen'in gizli çekilmi? görüntülerininservisedilip yay?na verilmesinin yanl?? oldu?unu söyledi.

"ATV ASKER?N ETK?S?NDE KALDI"

"ATV Haber Merkezi'nde küçük birleke28 ?ubat rüzgar?n?n o tarafa da vurmas? oldu. Askerlerin etkisinde kal?nd?. Ayr?ca Dinç Bey'in kendini bir tarafta olmadurumundahissetmesiydi. Bunu kendisi de söylüyor. 28 ?ubat öncesi Çiller'den yanayd? grup. Mesela bir aç?k oturumda Mesut Y?lmaz sinirlenmi?ti, önündeki krakerleri çatur çutur yiyerek sinirini krakerden ç?kar?yordu.Gerçektende belki birtelevizyonhabercisi olarak da üzerinde durulmas? gereken bir görüntüydü. Bunu defalarca yay?nlamak yanl??t?. Ba?ar?s?zl?k de?il belki ama bana göre tats?zd?." ifadelerinikulland?.

"GÜLEN'?N GÖRÜNTÜLER?N? BEN DE??FRE ETT?M"

Röportajda ayr?ca Fethullah Gülen'in görüntülerinin yay?nlanmas?n?n perde arkas?n? da anlatan Haksever, görüntüleri kendisinin de?ifre etti?ini dile getirdi:"Fethullah Gülen'in gizli çekilmi? görüntülerinin servis edilmesi, bunlar?n yay?na verilmesi yanl??t?. Tek tarafl? olmas? aç?s?ndan o kesimden bir görü? al?nmamas? aç?s?ndan yanl??t?...Bununla birlikte görüntülerin nas?l çekildi?ikonusundaen küçük bir bilgi sahibi de?ilim.SadeceBetacam format?na aktar?lm?? kasetler önüme geldi. Onlar?n de?ifresiyle u?ra?m??t?m. Haberi yay?nlayal?m m? yay?nlamayal?m m? gibi bir konu?ma da yapmad?k. ?çerik olarak haber de?eri ta??yan yan? da vard?. Fethullah Gülen o konu?malar?nda 'kaymakam olun, hakim olun, savc? olun', gibisinden kar??s?ndaki insanlara bir ça?r? yap?yordu. Bu haber de?eri ta??yordu. O görüntüleri elde eden birisi, o ortamda o günün ?artlar?nda haber olarak de?erlendirirdi. Görüntülerin çok aç?kça yay?n toplant?s?nda konu?uldu?unu söyleyemem. Biz de bir tela? bir tela? onlar? yay?na haz?r hale getirdik. Bir tefrika oldu ve birkaç gün üzerinde çal??t?k."

"BUGÜN OLSA DÜ?ÜNÜRÜM"
 
Haksever, "Bugün elinize öyle bir görüntü gelmi? olsa ne yapard?n?z?" sorusuna ise ?öyle cevap veriyor: "Yay?nlamak için çok daha fazla dü?ünürüm elbette. Görüntüleri yay?nlanan ki?i ya da yak?n?ndakiler ne dü?ünüyor, ne diyor diye sormak gere?ini hissederdim" 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri