forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GAZETELER?N ORTAK DEKLARASYON YAYINLAMASI YASAL MI?

Aktif .

gazeteler_yelpaze

20 gazetenin televizyon ve internet sitelerini haber h?rs?zl???yla suçlamas? yeni bir tart??ma ba?latt?... 

20 Gazetenin yay?nlad?klar? ortak deklarasyonla televizyon ve internet sitelerinin gazetelerin haber ve kö?e yaz?lar?n? kullanmalar?n? engellemek istemeleri tart???l?yor...

Peki gazetelerin bu giri?iminin yasal temeli var m??

 Habertürk TV'de bugün konu hem hukuki hem de medya boyutlar?nda yorumland?.

Fikri ve S?nayi Haklar uzman? Avukat Sadife Karata? gazetelerin ortak deklarasyonunun hukuken geçersiz oldu?unu ileri sürdü. Karata? 20 gazetenin bir araya gelerek yay?nlad?klar? deklarasyonun Rekabet Kanunu'nu ihlal olarak yorumlanabilece?ini, ilan?n Rekabeti S?n?rlay?c? Anla?ma olarak de?erlendirilirse çok büyük ceza gelebilce?ini söyledi.

"Ben konuya bütün olarak bakmak gerekir diyorum. Bütün hukuki süreçte çal?nt? ile al?nt? aras?ndaki teknik fark bizim yasalar?m?zda var." diyen Karata? sözlerini ?öyle sürdürdü:

KAYNAK GÖSTEREKER YEN?DEN YAYIM SERBEST

"Bas?n Kanunu kaynak göstermek suretiyle yeniden yay?m? serbest b?rakm??. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda ise 'haber istisnas?' var.  Kamu düzeni, genel menfaat için istisna düzenler.

Gazetede günlük haber ve içeri?in yay?n?n?n serbest oldu?unu  ve k?s?tlanamayaca??n? söylüyor.

Makale ve f?kralar?n iktibas hakk?n?n  sakl? tutulabilece?ini ancak bunlar?n da k?salt?larak al?nmas?n? serbest b?rak?yor.

H?Ç B?R HUKUK? GEÇERL?L?KLER? YOK

Gazetelerin bir araya gelerek "Bizim haberlerimizi alamazs?n?z" demelerinin hiç bir hukuki geçerlili?i yok.

Bir bilimsel eserden dahi haber için al?nt? yapmak mümkün. Bu durumda s?n?r da haksahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek ?ekilde kullanmak.

Yani ne yap?lmas? gerekti?inin kriterleri ortada.

REKABET KURULU ÇOK BÜYÜK CEZA VEREB?L?R

Yay?nlanan deklarasyon can? yanan medya gruplar?n?n ç??l??? olabilir. Ama bunun hukuki bir geçerlili?i yok. Hatta 20 gazetenin bir araya gelip topluca "hiç bir ?eyimizi kullanamazs?n?z" dedi?i deklarasyon, e?er rekabeti s?n?rlay?c? bir  eylem olarak yorumlan?rsa Rekabet Kanunu gere?ince Rekabeti S?n?rlay?c? Anla?ma say?labilir. Yasan?n? Dördüncü maddesi bunu düzenliyor. Bu durumda çok büyük bir para cezas? verebilir Rekabet Kurulu.

Yeniden yay?n serbesttir diye yasal düzenlemeler varken, gazetelerin s?n?rlar? a?an kullan?ma müdahale etmeleri tabi ki onlar?n hakk?. Ancak böyle bir deklarasyon ile de bir yere ula?mak mümkün de?il. (Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri