forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

turkce-olimpiyatlariTürkçeder taraf?ndan bu y?l 10.'su gerçekle?tirilen ve 15 gün süren Türkçe Olimpiyatlar?, geçti?imiz y?l medyada 2 bin habere ula??rken, bu y?l yeni bir rekor k?rarak 2 bin 500 haberi geçti.

 

Uluslararas? Türkçe Derne?i (Türkçeder) taraf?ndan bu y?l 10.'su gerçekle?tirilen ve 15 gün süren Türkçe Olimpiyatlar?, geçti?imiz y?l medyada 2 bin habere ula??rken, bu y?l yeni bir rekor k?rarak 2 bin 500 haberi geçti.

Türkiye'nin ve Türkçe'nin dünyaya tan?t?lmas? amac?yla bu y?l "?nsanl?k El Ele" slogan?yla 10.'su düzenlenen Uluslararas? Türkçe Olimpiyatlar?, medyada yay?nlanan haberlerde 10 y?l?n rekor say?s?na ula?t?. Medya Takip Ajans? Interpress'in ara?t?rmas?na göre, 5 k?ta, 135 ülkeden bin 500 ö?renciyi bir araya getiren ve 30 May?s – 14 Haziran tarihleri aras?nda yap?lan Türkçe Olimpiyatlar?'n?n medyada toplam 2 bin 521 habere konu oldu?u belirlendi.

Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yak?n gazete ile dergiyi kapsayan Interpress incelemesinde, Uluslararas? Türkçe Olimpiyatlar?'na kat?lan farkl? din ve dillere sahip ö?rencilerin, 41 ilde 15 gün boyunca stat ve salonlar? dolduran milyonlara hayranl?kla izletti?i ?ark?, ?iir, oyun ile konu?malar?n yaz?l? bas?nda toplam bin 262 haberde yer ald??? tespit edildi. Televizyonda yer alan 40'? a?k?n kanalda ise, Türkçe Olimpiyatlar? hakk?nda ç?kan haber say?s?n?n da bin 259'a ula?t??? görüldü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri