forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgs_logo_300Y?llard?r gazetecilik yapt?klar? halde lise mezunu olmad?klar? iin Sar? Bas?n Kart? alamayan bas?n mensuplar?n?n son umudu, "Kasaba manava kart vermem" diyerek komisyon toplant?s?n? terkeden TGS Ba?kan? Ercan ?peki'nin tavr? nedeniyle suya d?t. 

?peki'nin kendilerine hakaret etti?ini ne sren gazeteciler bir bas?n bildirisiyle TGS Ba?kan?'n? protesto etti.

??te Sar? Bas?n Kart? bekleyen gazetecilerin bas?n a?klamas?:

BASINA VE KAMUOYUNA

Trkiye Gazeteciler Sendikas? Ba?kan? Ercan ?peki, Bas?n
Kart? Komisyonu'nda sergiledi?i tav?r nedeniyle yzlerce hak sahibi
gazeteciyi ma?dur etti. Geici 5'nc? madde erevesince gr?lmesi
gereken dosyalar? karara ba?lamak yerine komisyon yelerinin yzne
f?rlatan ?peki, "Kasaplara ve manavlara bas?n kart? veremem" diyerek
hakaretler ya?d?rd??? komisyonu beraberindeki 3 TGS yesiyle birlikte
terk etti.

Nisan ay?nda Ankara'da toplanan Bas?n Kart? Komisyonu, ilk kez bas?n
kart? mracaatlar?yla 300, srekli bas?n kart? ile ilgili 100, Bas?n
Kart? Ynetmeli?i'nde 29 Aral?k 2011 tarihinde yap?lan de?i?iklikle
getirilen geici 5'nc? madde erevesince lise mezunu
olmayan bas?n mensuplar? iin, bas?n kart? ba?vurular?n?
de?erlendirmek zere 485 dosya ile birlikte toplam 885 dosyan?n
gr?lerek 2 gn iersinde karara ba?lanaca?? duyurulmu?.

Sz konusu tarihte yap?lan toplant? da ?lk gn yakla??k 400 gazeteciye
Sar? Bas?n Kart? verilmesine karar verilerek hak sahibi olan isimler
yap?lan duyuru ile a?kland?. Ancak geici madde erevesinde ikinci
gn ele al?nmas? gereken dosyalar gndeme geldi?inde TGS Ba?kan?
?peki, masadan kalkarak haktan faydalanmak isteyen gazetecilere
hakaret etti. Elindeki dosyalar? komisyon yelerine f?rlatan ?peki,
beraberindeki 3 TGS yesi ile birlikte komisyonu terk etti. Komisyonu
terk ederken yelere ynelen ?peki, "Kasaplara ve manavlara bas?n
kart? veremem" diyerek yzlerce hak sahibi gazeteciye hem hakaret etti
hem de onurlar?n? ayaklar alt?na ald?.

KARAR BEKLEYEN DOSYALAR RAFA KALDIRILDI
Komisyonda ya?anan bu tart??man?n ard?ndan karara ba?lanmas? gereken
485 bas?n emekine ait dosyalar da rafa kald?r?ld?.
Ma?dur olan gazetecilerin telefonlar?n? kilitledi?i BYEGM yetkilileri
ise halen dosyalar?n ne zaman gndeme getirilece?i konusunda net bir
bilginin olmad???n? sylyor.

TGS BA?KANI ERCAN ?PEK? DEN ?K? YZL SYLEMLER, TGS RESM? WEB
S?TES?NDEN SYD?KLER?YLE YAPTIKLARI B?R OLMAYAN BA?KAN 1MAYIS'TA
TAKS?M'DEY?Z

??i s?n?f?n?n bir paras? olan
sendikal? ya da sendikas?z,
al??an ya da i?siz,
tm bas?n emekilerini;
tutuklu ve hkml gazetecilerin ailelerini,
yarg?lanan tm gazetecileri,
mesleki ve s?n?fsal dayan??ma duygular?yla,
Bunlar? sylyor resmi web sitesinde ERCAN ?PEK?
9-10 nisan tarihlerinde, hayatlar?n? gazetecilik mesle?inden emekleri
ile geindiren, gece, gndz, yaz, k?? s?cak, so?uk ve daha tesi
gnlerce ailesinden uzak ve ald?klar? kuru? maa?la ocuklar? ile
ailelerini geindirmekten ba?ka idealleri olmayan, devletin verdi?i
hkmetin ikinci kez tan?d??? bas?n kart?n? almak iin mracaat eden
gerek emekileri ayc?, kasap ve manav diye s?n?fland?ran ipeki
hangi emekinin yan?nda oldu?unu nas?l bir durumda anlatacak
bilememekteyiz, B?ZLER BASIN ONURU VE GELECE?? ??N AYCILIKTA
YAPARIZ, KURULU?LARIMIZIN ZOR GNNDE MANAVLIK VE KASAPLIKTA YAPARIZ,
ANCAK NAMERTLERE BOYUN E?MEY?Z...

TGS BA?KANI ERCAN ?PEK?N?N TEK DERD?, AA DAN KES?LEN HORTUMUN PE??NDE...
Ercan ipeki hibir zaman emekinin yan?nda olmam?? ve olmayacakt?,
AA dan gelen ykl miktarda maa? ve sendikan?n imkanlar?ndan
oldu?undan bir emekiyi bile yanl?? ynlendirerek HAK,HUKUK ADALET VE
ZGRLK ???rtkanl??? yapmaktan ba?ka bir sylemi yok, ATV dan
kovulan hibir emekinin yan?nda olmam??t?r olmayacakt?r, dn
olmad??? gibi, yar?nda AA al??anlar?n?n yan?nda olmayacakt?r,

DARBEY? KEND? MESLEKTA?LARINA VURDU!
Her f?rsatta emeki gazetecilerin yan?nda oldu?unu sylemekten biran
olsun geri durmayan TGS Ba?kan? ?pekinin hak mcadelesi verdi?ini
iddia etti?i sylemlerine ra?men bu konudaki tavr? nas?l izah
edilebilir?
Kanun ve ynetmeliklerin verdi?i kararlar do?rultusunda hareket etmesi
gereken TGS Ba?kan? Ercan ?pekinin kendi ?ahsi d?ncelerini dikta
etmesi ve kanunlar? hie saymas? ne denli etiktir?

KANUNLARI H?E SAYMASI NASIL ?ZAH ED?LEB?L?R
?peki, Bas?n Kart? Ynetmeli?i'nde yap?lan de?i?iklikle getirilen
geici 5'nc? madde erevesince hak sahibi olan meslekta?lar?n?n
haklar?n? i?nemekle kendi meslek de?erlerine ve meslekta?lar?na da
nas?l bir yarar sa?layabilece?i d?nlebilir? Mevcut yasalarla ve
kanunlar ile getirilen bir hakk?n elden al?nmas? veya grmezlikten
gelinmesi kimin inisiyatifindedir. TGS Ba?kan? ?pekinin sergiledi?i
bu tav?rlar esasen kendi meslekta?lar?n?n yan? s?ra kanun koyucular?
da hedef ald??? apa?k ortada de?il midir?

Yoksa, TGS Ba?kan? Ercan ?pekinin as?l hedefinde, Ba?bakan Yard?mc?s? Blent
Ar?n m? var! nk sz konusu hak ile beraberinde getirilen aff?n
?kmas? iin en byk abay? Ar?n gstermi? ve ard?ndan verdi?i
talimat ynetmelik de?i?tirilmi?ti. O dnemde grevde olan ?peki yine
Ar?n'?n de?i?iklik ile aff?n ?kmas?na kar?? ?km?? ancak buna ra?men
dzenlemeler resmi gazetede yay?nlanm??t?. Her f?rsatta
meslekta?lar?n?n yan?n da oldu?unu ifade eden ?peki'nin sz konusu
haklar?n kanun nezdinde iadesine gelindi?inde niin renk
de?i?tirmektedir.

?PEK?'N?N KOM?SYON YELER?N?N YZNE ATTI?I KANUN DE????KL??? YAZISI

Tarih 27 Aral?k 2010 Bas?n Yay?n Enformasyon Resmi Web Sitesinde
?kan Haber ?yle:
Resmi Gazetenin bugnk say?s?nda (RG; 29.12.2011 tarih ve 28157
say?) yay?mlanarak yrrl?e giren de?i?ikli?e gre "Mensuplar?na
bas?n kart? verilebilecek bas?n-yay?n kurulu?lar?nda; halen
al??t?klar?n? ve son 36 ay sre ile de bilfiil al??t?klar?n? Sosyal
Gvenlik Kurumundan alacaklar? prim dkm cetveli ile belgeleyerek, bu
maddenin yay?m?n? takip eden 1 (bir) ay iinde mracaat eden bas?n
mensuplar? hakk?nda, 5 inci maddenin birinci f?kras?n?n (b) bendi
hkmnde ngrlen ?art aranmaz ve ilgililerin ba?vurular? Bas?n Kart?
Komisyonuna iletilir."

Kamuoyuna Sayg? ile Duyurulur
Twitter : @basinkarti
Facebook : sar? bas?n kart?
Grub Yneticileri ve Bas?n Kart? Ma?durlar?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri