forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

basin-ozgurlugu-haritasi3 May?s Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü için dünyan?n dört yan?nda kutlamalar ve toplant?lar düzenlendi. 

 

BBC Türkçe'nin haberine göre, ancak veriler bas?n özgürlü?ünü k?s?tlayan geli?melerin birçok co?rafyada devam etti?ini ortaya koyuyor.

K?sa ad? RSF olan S?n?r Tan?mayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre 2011 y?l?nda dünya çarp?nda 66 gazeteci öldürüldü.

Bu rakam bir önceki y?l öldürülen gazeteci say?s?ndan yüzde 16 daha fazla.

RSF'nin verileri 2011'de 1044 gazetecinin tutukland???n?, 1959 gazetecinin sald?r?ya u?rad???n?, 499 bas?n kurumunun sansüre ma?ruz kald???n?, 71 gazetecininse rehin al?nd???n? ortaya koyuyor.

RSF, 2012'nin ilk dört ay?nda ise 21 gazetecinin öldürülüp 161'inin hapse at?ld???n? bildiriyor.

'En fazla sansür uygulayan 10 ülke'

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise yay?nlad??? son raporunda dünyada en fazla sansür uygulayan ülkeleri belirledi.

Afrika ülkesi Eritre'nin ba?? çekti?i listede yer alan di?er ülkeler ?unlar: Kuzey Kore, Suriye, ?ran, Ekvador Ginesi, Özbekistan, Birmanya, Suudi Arabistan, Küba ve Belarus.

CPJ ve birçok bas?n örgütü de?erlendirmelerini farkl? kriterler üzerinden yapabiliyor.

Türkiye'nin sicili kötü

Türkiye'deki 93 bas?n meslek örgütünü bünyesinde bar?nd?ran Gazeteciler Özgürlük Platformu'nun (GÖP) Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü'yle ilgili aç?klamas?nda ülkede 100'e yak?n gazetecinin hapiste bulundu?u belirtildi.

GÖP'e göre bu say? geçen y?l?n 3 May?s'?nda 60 idi.

Gazeteciler hakk?nda aç?lm?? davalar?n 10 bini buldu?u belirtildi?i aç?klamada 'oto sansürün de gazeteciler aras?nda virüs gibi yay?lmas?na' dikkat çekildi.

ABD merkezli Freedom House'un '2012 Bas?n Özgürlü?ü' raporuna göre Türkiye 121. s?rada.

Türkiye, RSF'nin 179 ülkeden olu?an bas?n özgürlü?ü listesinde ise yine gerilerde, 148. s?rada yer al?yor.

Uluslararas? Af Örgütü'nün Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü nedeniyle yay?nlad??? aç?klamada birçok ülkeyle birlikte Türkiye de ele?tirildi.

Aç?klamada ?u ifadelere yer verildi: "Türkiye'de ise gazeteciler keyfi olarak uygulanan ve az?nl?k muhalif fikirleri kovu?turmak amac? ile kullan?lan yasalar uyar?nca gözalt?na al?nd?. Gazetecilerin baz?lar? uluslararas? insan haklar? hukuku çerçevesinde ifade özgürlü?ü hakk?n?n k?s?tlanabilece?i hususlardan daha geni? bir tan?ma sahip olan Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi uyar?nca gözalt?na al?nd?. Türkiye’nin terörle mücadele mevzuat?nda terörizmin tan?m? fazlas?yla geni?, mu?lak ve ayr?ca uluslararas? insan haklar? hukukunun gerektirdi?i yasal kesinlikten yoksun bir ?ekilde yap?l?yor."

En özgür ülkeler Kuzey Avrupa'da

Freedom House'un listesinde bas?n özgürlü?ü alan?nda en özgür ülkeler Kuzey Avrupa'da yer al?yor.

197 ülkelik listede Finlandiya birinci s?rada yer al?rken bu ülkeyi Norveç, ?sveç, Belçika, Danimarka ve Lüksemburg takip ediyor.

ABD listenin 24. s?ras?nda yer al?rken ?ngiltere ise 31. s?ras?nda.

Listenin son s?ras?nda ise Kuzey Kore yer al?yor.

http://www.bbc.co.uk/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri