forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

THE ECONOM?ST'?N ERDO?AN TAKINTISI DEVAM ED?YOR

Aktif .

ET?KETLER:The Economist

the_economist_rteThe Economist dergisinin internet sitesinde, Türkiye’den 7 foto?rafa yer verdi?i haber analizinde; tutuklu gazeteciler, Kenan Evren’in yarg?lanmas?, ?lker Ba?bu?’un tutuklanmas? ve CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’na fezleke gibi konular yorumland?. 
"AKP, 2002’de Türkiye’de göreve geldi?inde bir çoklar? ?slami bir gündemi olmas?ndan korkmu?tu." denilen giri? yaz?s?nda "ama bugün daha çok korku yaratan ?ey, ço?u ki?inin gözünde yakla?an otoriter yönetim." görü?ü dile getiriliyor.

"Erdo?an, 1960’dan bu yana önceki dört yönetimi deviren ordu kar??s?nda sivil iktidar? adil biçimde tahsis etti. Ama kimileri hükümetin, gazetecilere zulüm dahil olmak üzere, me?ru muhalefete yönelik tacizi hakl? ç?karmak için darbe korkusunu kulland???na inan?yor. ?ddia edilen bir darbe plan? için uzun zamand?r yürütülen Ergenekon soru?turmas?nda yüzlerce ki?i tutukland? ama tek bir mahkûmiyet bile ç?kmad?.

"?nsan haklar?n? takip eden Avrupa Konseyi, 10 Ocak’ta Türkiye’de "adalet yönetiminde sürüncemede kalan, sisteme ba?l? eksiklikleri" anlatan bir rapor yay?mlad?. Hükümet, ba??ms?z yarg? sisteminin, sadece i?ini yapt???nda ?srar ediyor. Ancak Türkiye bölgesel gücünü gösterip Avrupa Birli?i’yle üyelik görü?melerine devam ederken, ele?tiriler kar??s?nda tutumunun ince elenip s?k dokunmas?n? bekleyebilir."

Giri? yaz?s?n?n alt?nda, 7 ayr? foto?rafla Türkiye’de son dönemdeki kimi geli?meler toparlanm??.

Albümde CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu hakk?nda Silivri cezaevini toplama kamp?na benzetti?i için soru?turma ba?lat?lmas?ndan eski genelkurmay ba?kan? ?lker Ba?bu?’un darbeye te?ebbüs suçlamas?yla tutuklanmas?na bir çok konu yer al?yor. 1980 darbesi sonras? cumhurba?kan? Kenan Evren’in hakk?nda iddianamede ömür boyu hapis cezas?yla kar?? kar??ya olmas?ndan bas?n özgürlü?ü mücadelesi ayr?ca Ahmet ??k ve Nedim ?ener hakk?ndaki davalar da yer verilen ba?l?klardan.

Detayl? bilgi http://www.economist.com/ da.. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri