forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

rtuk_kumandaYeni RTÜK yasas?na göre haz?rlanan taslak dizilerin yay?nlanma saatlerini de?i?tiriyor.

 

Buna göre, diziler ta??d?klar? ak?ll? i?arete göre yay?nlanacak. "18+" i?areti ta??yan diziler ancak saat 23.00’dan gösterilebilecek. RTÜK Ba?kan? Davut Dursun yeni düzenlemeyi CNN TÜRK’e anlatt?.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ba?kan? Davut Dursun, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande F?rat’a yeni RTÜK yasas? ve yönetmelik tasla??n? anlatt?.

Dursun, her ay gelen ?ikayetlerin yüzde 50’nin üzerinde dizilerle ilgili oldu?unu belirterek, ç?kar?lacak yeni yönetmelikte dizilere özel kriterler getirdiklerini anlatt?. Ç?kar?lacak yönetmelikte dizilere ili?kin k?rm?z? çizgilerin milli ve manevi de?erler, aile yap?s?na ayk?r?l?k, ?iddet ve cinsellik oldu?unu belirtti. Yönetmeli?e esas te?kil eden yeni RTÜK yasas?nda cezalar da a??rla?t?r?ld?.

Cezalar?n yan? s?ra denetimlerin de s?kla?aca??n? belirten Dursun, ak?ll? i?aretlerin de yasal alt yap?ya kavu?turulaca??n? söyledi. Dursun, "Bu yasada ak?ll? i?aretleri kullanman?n mecburi olarak düzenledik. Yay?nc?lar program içeri?ini anlatan belli sembolleri kullanmak zorundalar. Böylece ak?ll? i?aretler ile izleyici önceden bilgilendirilecek. ?zleyici ?iddet ya da cinsellik içerip içermedi?ini bilecek çocu?una izletmek istemeyen ba?ka kanala geçebilecek. Ama daha da önemlisi içeri?e göre belli saatlerde belli ya? gruplar?na yay?nlanma kriteri geliyor" diye konu?tu.

RTÜK Ba?kan? Dursun’un verdi?i bilgiye göre, "7+","13+" ve "18+" ?eklinde ya? gruplar?n? tan?mlayan ak?ll? i?aretlerden "18+"y? ta??yan program ve diziler saat 20.00’da yay?nlanamayacak. Bu programlar çocuklar?n ekran kar??s?nda olmad??? saat 23.00’dan sonra yay?nlanabilecek.

Ak?ll? i?aretler programla belirlenecek

Öte yandan ak?ll? i?aretlerin belirlenmesi yay?n kurumlar?n?n kendi kriterlerine b?rak?lmayacak ve özel bir bilgisayar program? arac?l???yla yap?lacak. Bu programa veriler girilecek ve program, dizinin veya filmin hangi ak?ll? i?areti kapsad???n? belirleyecek.

Yeni RTÜK yasas?nda "Çocuklar istismar edilemez" hükmü bulundu?unu kaydeden Dursun, çocuklar?n reklam, dizi ve sinema filmlerinde rol almas?na ili?kin Çal??ma Bakanl??? ile birlikte düzenleme yap?laca??n? söyledi. Mevcut i? yasas?nda, 14 ya??n alt?ndaki çocuklar için bir düzenleme bulunmad???n? ifade eden Dursun, "Hangi ya? aral???nda hangi çocuk, kaç saat aral???nda çal??abilecek bunlar?n tümü çal??ma yasas?na girecek. Zorunlu e?itime gidi?lerini etkileyecek nitelikte bir çal??ma olmamal? diye dü?ünüyoruz" dedi.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri