forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Freedom House

freedom_houseMerkezi ABD'de bulunan insan haklar? ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'?n (Özgürlükler Evi) raporuna göre Türkiye'de bas?n özgürlü?ü geriliyor..

Kurulu?un, dünyada bas?n özgürlü?ünün durumunu inceledi?i raporunda Türkiye, bas?n özgürlü?ünde ciddi gerilemelerin oldu?u ülkeler aras?nda yer ald?.

 

Örgütün "Bas?n Özgürlü?ü 2011: Küresel Medya Ba??ms?zl??? Ara?t?rmas?" ba?l???n? ta??yan ve Washington'da düzenlenen Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü konferans? s?ras?nda aç?klanan raporunda ülkeler, bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan en iyi durumdan en kötü durumda olana, 0'dan (en iyi) 100'e (en kötü) kadar olan rakamlarla notland?r?ld?. Buna göre Türkiye'ye, 196 ülkenin de?erlendirildi?i raporda 54 puanla 112'inci s?rada, "yar? özgür" kategorisinde yer verildi.

Raporun Bat? Avrupa ülkeleriyle ilgili bölümüne dahil edilen Türkiye, bas?n özgürlü?ünün derecesine göre bu listenin son s?ras?nda yer buldu.

Freedom House raporunda, Türkiye, M?s?r, Honduras, Macaristan, Meksika, Güney Kore, Tayland ve Ukrayna'n?n aralar?nda oldu?u baz? kilit ülkelerde bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan önemli gerilemelerin oldu?u ileri sürüldü.

Raporun Bat? Avrupa bölgesiyle ilgili bölümünde, "son y?llardan farkl? olarak bu bölgenin ortalama notu, Danimarka, ?zlanda ve Türkiye'deki olumsuz geli?meler yüzünden, tüm bölgeler aras?nda ikinci en büyük dü?ü?e i?aret ediyor" ifadesi kullan?ld?.

Raporda, "Türkiye'nin notunun, TCK'n?n 301 ve 216'?nc? maddeleri ve Terörle Mücadele Yasas?'n? da içeren bir dizi yasa alt?nda gazetecilere yönelik artan tacizlerin sonucunda 51'den 54'e dü?ürüldü?ü" belirtildi.

"Türkiye'deki bu hukuki bask?n?n, gazeteciler, editörler ve medya sahipleri aras?nda artan biçimde oto sansüre yol açt???" öne sürüldü.

Dünya genelinde özgür ve ba??ms?z medyaya eri?ebilen insan say?s?n?n son 10 y?l?n en kötü seviyesine geriledi?i tespitinin yap?ld??? raporda, her alt? ki?iden sadece birinin bas?n?n "tamamen özgür" oldu?u ülkelerde ya?ad??? kaydedildi.

Raporda de?erlendirmeye tabi tutulan 196 ülkenin sadece 68'i (yüzde 35) "özgür" olarak s?n?fland?r?l?rken 65 ülke (yüzde 33) "yar? özgür", 63 ülke (yüzde 32) ise "özgür olmayan" ülkeler kategorisine dahil edildi.

Ortado?u ve Kuzey Afrika bölgesinde bas?n özgürlü?ünün ciddi düzeyde geriledi?ine i?aret edilen raporda, Meksika ve M?s?r'?n statülerinin "özgür olmayan ülkeler" kategorisine dü?ürüldü?ü belirtildi.

Freedom House'?n ülkeleri bas?n özgürlü?ünün durumuna göre s?ralad??? listesinin ilk on0 s?ras?nda s?ras?yla Finlandiya, Norveç, ?sveç, Belçika, ?zlanda, Lüksemburg, Andorra, Danimarka, ?sviçre ve Liechtenstein yer al?rken son on s?rada ise en sondan ba?layarak s?ras?yla, Kuzey Kore, Türkmenistan, Özbekistan, Libya, Eritre, Burma, Belarus, Küba, ?ran ve Ekvador Ginesi'ne yer verildi.

AA

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri