forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_yilmazozdilY?lmaz Özdil'in yaz?s?n? bugün man?ete çeken Hürriyet, 'Tarafs?z yazar s?nava girdi" ba?l???n? kullanm??. Ancak Özdil yaz?s?na kaynakl?k eden ALES s?nav?ndaki sorunun en önemli ifadesini makaslam??...

 

Y?lmaz Özdil'in yaz?s?ndaki ilgili bölüme bakal?m...

 
(...)

Girdim ÖSYM’nin internet sitesine, ALES’in soru kitapç???n? t?klad?m...

*

Sözel bölüm.
25’inci soru mesela.

*

Önce bi metin verilmi?:
“Gücünü gözlem ve mizahtan alan öyküleriyle tan?nmaktad?r. Konu?ur gibi yazman?n do?urdu?u rahatl?k ve ak?c?l?k görülür. Toplumsal bozukluklar?, çarp?k ki?ilikleri ele al?r. Bilgilendirmeye yönelik bir yol seçer.”

*


Sonra da, a?a??dakilerden hangisi bu yazar?n özelliklerinden biri “olamaz” diye sorulmu?.

*

Cevap?
Bakt?m cevap anahtar?na.
E ??kk?.
Yani?
Bu yazar?n özelli?i, toplumsal
olaylar? “tarafs?z” bak?? aç?s?yla anlatmak “olamaz”m??!

*

Demek ki neymi??
Gözlem yapan, mizahla süsleyen, konu?ur gibi, rahat ve ak?c? yazan, toplumsal bozukluklar?, çarp?k ki?ilikleri ele alan, ahaliyi bilgilendiren yazar “tarafs?z olamaz”m??.

*

Ya nas?l olurmu??
Trene bakar gibi bakar, öküz gibi yazarsa, fikir kab?z?ysa, toplumsal bozukluklar? te?et geçip, suya sabuna dokunmadan, çarp?k ki?iliklere ili?mez ve ahaliyi bilgilendirmezse “tarafs?z yazar olur”mu?.

*

?nanmay?p “tatmin” olmayan, sa?lamas?n? yapmak için açs?n, gazetelere baks?n... Bo?una m?, ÖSYM’deki rezaletleri görmeyip, yazmay?p, üstüne alk??l?yor “tarafs?z yazar”lar karde?im?

*

Ha, nas?l oluyor da utanmadan orda oturuyorlar hâlâ derseniz... Malum, dört yanl?? bir do?ruyu götürüyor. Bunlarda ilaç niyetine bi do?ru bile olmad??? için, götüremiyor maALESef.

oysm_sinavsorusuÖzdil'in yaz?s? böyle...

?imdi Özdil'in yaz?s?na kaynakl?k eden sorunun tam metnine bakal?m...

"Gücünü gözlem ve mizahtan alan öyküleriyle tan?nmaktad?r. Öykülerinde, konu?ur gibi yazman?n do?urdu?u bir rahatl?k ve ak?c?l?k görülür. Toplumsal bozukluklar?, çarp?k ki?ilikleri ele al?r. Küçük olaylar?n anlat?ld??? bu öykülerde yazar, iyimserlikten uzak ve bilgilendirmeye yönelik bir yol seçer."

Dikkat lütfen!

Y?lmaz Özdil, al?nt? yapt??? sorudan Koyu Siyahla belirtilen bölümü atm??. Böylece metin Özdil'in istedi?i k?vama gelmi?...

Özdil, metinde kendisinin anlat?ld???n? dü?ünmü? olmal?...  Evet Özdil toplumdaki çarp?kl?klar? yazmay? seven bir yazar görünümünde... Ancak metindeki iyimserlikten uzak olma hali ve küçük olaylar?n anlat?lmas? gibi unsurlar?n hiç de ho?una gitmedi?ini belirtelim...

Demik ki "Tarafs?z Yazar' böyle olunuyormu?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri