forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NEK SA?AR G?B? HABER SA?IYORLAR!

Aktif .

medya_cinayethaberleri?leti?imciler, medyan?n cinayet haberlerine yer veri? ?eklini de?erlendirdi. Prof. Serdar De?irmencio?lu'nun de?erlendirmesi olay? en iyi ?ekilde özetliyor: Ayn? inek sa?ar gibi haber sa??yorlar, saatlerce televizyonlarda haber amac? ta??mayan ayn? görüntüler veriliyor.


Radikal Gazetesi'ne konu?an ileti?imciler ?u görü?leri dile getirdiler...

Ya?ad???m?z Medya Tecavüzüdür!

?zmir Ekonomi Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Dekan?
Prof. Dr. Sevda Alanku?

Bundan be? sene önce tecavüze u?rayan 17 ayl?k bebe?in haberi bas?nda yine çok yanl?? bir ?ekilde verilmi?ti. Bu olay sonras?nda medya çok ele?tirildi, çok konulu?ldu habercili?in bu ?ekilde yap?lmamas? gerekti?i ama yine bir medya tecavüzüyle kar?? kar??yay?z. Bu konuda hiçbir ders ç?karm??a benzemiyoruz. Yine ma?dur k?z çocuklar?n?n foto?raflar?ndan albümler yapmakta hiçbir sorun görmüyor medya. Olay zaten çok vah?et içeriyor; bir de daha çok satmak, daha çok izlenmek için, 'Üçü de parça parça do?rand?' gibi detaylar kullan?larak insanlar?n her türlü merak?n? kamç?l?yor, zanl? ne dediyse oldu?u gibi yaz?yor ve suça meyilli insanlara rol modeli olu?turuyorlar.

Haberin içini doldurmak için Adli T?p raporunun bütün detaylar?yla verilmesi de çok yanl??.
Dün ç?kan dokuz ya??ndaki çocuk cinayetinde de Gürcü üvey anne ötekile?tiriliyor üvey anne olu?u üzerinden. Faili, zanl?y? savunacak halim yok elbette ama bu kadar ucuz bir ?ey üzerinden nefret söyleminin gündeme getirilmesi, toplumsal linç kültürünü besliyor. Her türlü ideolojik muhafazakârl??? geri ça??r?yor bu yakla??m, idam cezalar?n?n geri gelmesi gibi"

Medya kad?n cinayetlerini nas?l sunuyorsa ayn? dili k?z çocu?u cinayetlerinde de görüyoruz. Küçücük k?z çocu?unun foto?raf?n?n kullan?lmas?ndan ne medet umabilir ki insan? Pedofilleri tahrik edebilecek bir foto?raf bu, ne yarar umuyorsunuz bunu kullanmaktan? Medya bu ?ekilde tecavüzcü, tacizci yerine geçiyor. Çocuk haklar? ihlalinin en bariz örnekleri bunlar.

 

K?z çocu?una yap?lan vurgu ayr?mc?l?kt?r, Cinsiyetçiliktir

Anadolu Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi
Doç. Dr. ?ncilay Cangöz

Kayseri'deki olay?n çözümlenmesi ve failin bulunmas? ku?kusuz olumlu, haber de?eri ta??yan bir geli?me.Bunu duyurmak gerekir. Ne var ki Türkiye'de medya bu tarz olaylar? derinlikli ve serinkanl? i?lemiyor. Polisin olay? çözme yöntemleri ve suçun nas?l i?lendi?inin tüm detaylar? verildi. Oysa pek çok pedofil için bunun yol gösterici olma olas?l??? var. T?pk? intihar olaylar?nda oldu?u gibi, suç ve ?iddet olaylar?nda da detay vermemek, etik aç?dan do?ru haberciliktir.

Haber yaz?m tekni?i ve dili nedeniyle asl?nda burada bir cinsiyet ayr?mc?l??? da yap?l?yor. Erkek çocuklar?na dair detaylar böyle verilmedi; elbette failin erkek çocuklar?na yapt??? veya yapmad?klar? da anlat?lmal?yd? demiyorum. Ama k?z çocu?una yap?lan cinsel suç vurgusu bir ayr?mc?l?kt?r; habercilik aç?s?ndan eril dil kullan?m?d?r.

TBMM'de kad?n-erkek f?rsat e?itli?i için komisyon kuran, Kad?n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl??? olan, hatta Çocuk Haklar?na Dair Sözle?me'ye ve CEDAW'a (Kad?na Kar?? Her Türlü Ayr?mc?l???n Yok Edilmesi Sözle?mesi) taraf olan bir ülke olarak neden hâlâ ?iddeti önleyemedi?imizi ve ?iddetin faillerinin neden cezaland?r?lmad???n? konu?mal?y?z. Ne yaz?k ki medya çözüm üretmeye ve bilgilendirmeye dönük habercili?i de?il, çok satt?rmaya dönük popüler, sabun köpü?ü gibi uçucu ve geçici bir habercili?i seçiyor.

Medyan?n ?hmali Kurban Çocuklar?n Kimli?ini Aç?klamak

Galatasaray Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi
Prof. Dr. Yasemin ?nceo?lu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin 'Çocuk, cinsel sald?r?lar, sars?c? durumlar ve suçlu yak?nlar?' bölümlerinde belirtilen hususlar?n, Kayseri'de öldürülen çocuklar?n haberle?tirilmesinde medya taraf?ndan ihlal edildi?ini görüyoruz. Hatta baz? etik ilkeler (Çocuk Haklar? Bilgi A??'nda oldu?u gibi) cinsel istismar veya sömürü söz konusu oldu?unda çocu?un ad?n?n de?i?tirilmesi ve görüntünün gizlenmesini öneriyor.

Burada medyan?n en büyük ihmali; çocuklarla ilgili haber yaparken kurban çocuklar?n kimli?ini aç?klayarak tüm ayr?nt?lar? anasayfadan, iri puntolarla canland?rarak anlatmas?, popülizm ve görselli?e yenik dü?erek cinayetleri magazinsel boyutuyla ele almas?. Böylelikle cinayetler s?radanla?t?r?l?p normalle?tiriliyor.

Elbette halk?n bilme hakk?n? ihlal edemezsiniz ancak çocuk haklar? ve çocu?un korunmas? gibi hususlar? ihlal ederek gazetecilik de yapamazs?n?z. Sorun, gazetecilerin e?itiminden kaynaklan?yor, Çocuk haklar? odakl? habercilik e?itiminin yaln?z yerel de?il, ulusal medya çal??anlar?na da verilmesi gerekiyor.

Çocuklar bu tart??mada unutuluyor

Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ö?retim Üyesi
Prof. Dr. Serdar M. De?irmencio?lu

Çocuk görüntülerinin çok ilgi çekece?i bilindi?i için medya bunu kötüye kullan?yor. ?ster kaza, ister kapkaç, ister bomba haberi olsun, kan ve vah?et neredeyse onun üzerine gidiliyor. Ayn? inek sa?ar gibi haber sa??yorlar, saatlerce televizyonlarda haber amac? ta??mayan ayn? görüntüler veriliyor. Burada motivasyon, insanlar? ekran?n kar??s?nda tutup bundan kâr etmek.

Bu görüntülerden anne-babalar çok kötü etkilenebiliyor. 'Annem-babam beni d??ar? b?rakmaz oldu' diyen ilkokul ö?rencileriyle çok kar??la?t?m. Zaten oyundan, soka?a ç?kmaktan, kendi ba??na zaman geçirmekten mahrum çocuklar?n daha da k?s?tlanmas?na yol aç?yor bu yay?nc?l?k anlay???. ?nsanlar bu tür programlar? izledikçe topluma olan güvenlerini kaybediyor ve giderek d?? dünyaya kapat?yorlar kendilerini. Bunlar?n sonucunda da medyadan daha fazla etkilenir hale geliyorlar.

Bu tür tart??malarda çocuklar unutuluyor. Televizyonda veya gazetede gördüklerini anlayabilecek 3 ya??ndan büyük çocuklar bu ?iddet görüntülerinden zarar görüyor. Yo?un korku, kabus görme, uyuyamama gibi sorunlar ya?ayabiliyorlar. Alg?lar? daha yüksek oldu?u için 6-11 ya? aras? çocuklar?nsa ayr?nt?lar?n pe?inden gitmeleri ve sars?lmalar? muhtemel.

Bu tip vah?etler ortaya ç?kt??? zaman ortaya ç?kan linç giri?imleri toplumdaki ?iddeti besliyor. ?nsanlar? asarak keserek toplumun çocuklar?m?z için daha güvenli olmas?n? sa?layamay?z. Medyadaki bu ç?lg?n sald?r?n?n frenlenmesi gerek.

http://www.radikal.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri