forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kayseri_cocuk_cinayetiTürkiye, son günlerde Kayseri’de katledilen çocuklar?n cinayetini konu?uyor. Medya ise cinayeti en ince ayr?nt?s?na kadar ve dramatize ederek anlat?yor. Uzmanlar bu noktada hem medyay? hem emniyeti uyar?yor...

 

 

Uzmanlar, gazete ve televizyonlarda yer alan cinayet detaylar?n?n hem yeni travmalar?n olu?mas?na hem de yeni cinayetlerin i?lenmesine kap? araland??? görü?ünde. Psikologlar, emniyetin, olayla ilgili abart?ya kaçan aç?klama yapmas?n? da ele?tiriyor.

Türkiye, son günlerde Kayseri’de hunharca katledilen çocuklar?n cinayetini konu?uyor. Medya ise cinayetin en ince ayr?nt?s?na kadar anlat?yor. Ç?kan her haber, yay?nlanan her görüntü hem evlatlar?n? yitiren aileleri hem de toplumu ?iddete itiyor. Uzmanlar gazetelerde yer alan, “Cinayet sonras? ba??nda dua okudum”, ‘B?çak da k?r?ld?, di?erlerini bu yüzden bo?dum”, ‘ cinayetten sonra gömdü?üm yerde piknik yapt?m” haberlerinin yeni cinayetlere kap? aralayacak ?ekilde verilmesinin yanl??l???na dikkat çekiyor. Ac?yla yanan ailelerin her gün yeni bir cinayet bilgisiyle tekrar tekrar y?k?ld???na dikkat çeken psikologlar, medyan?n bilgi verme amac?ndan çok reyting ve tiraj kayg?s?yla hareket etti?ini savunuyor. Bu tür olaylar?n toplumun haber alma özgürlü?ü ile savunulamayaca??n? kaydeden yetkililer, bu haberi izleyenlerin i?lenen cinayet kar??s?nda ?iddet talep etti?ini an?msat?yor.

Türkiye Psikiyatri Derne?i Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, olay?n çok boyutlu olarak ele al?nmas? gerekti?ine i?aret ediyor. Doç. Dr. Kaya, ya?anan olay?n çok ac? verici oldu?unu alt?n? çiziyor. Bas?n?n haberleri veri? ?eklini ele?tiren Burhanettin Kaya, cinayeti çözen ekibin ba?ar?s?nda Cumhurba?kan? faktörünün unutulmamas? gerekti?ini hat?rlat?yor.

MEDYA REYT?NG VE T?RAJ KAYGISIYLA HAREKET ED?YOR

Gazi Üniversitesi Ö?retim Üyesi Kaya, bas?nda cinayetin verili? biçiminin, en ince detay?na kadar anlat?lmas?n?n ba?ka cinayet ve vah?etlere kap? aralayaca??n? dile getiriyor. Bu tür haberlerin bas?n taraf?ndan çok önemsendi?ini aktaran Burhanettin Kaya, “Habercilik, bir olay?n nedenlerini kaynaklar?n? aktarmal?. Olaylar? dramatize etmeden vermelidir. Habercilik cinayette kan?n nereye bula?t???, b?ça??n nas?l k?r?ld???n? yazmak olmamal?. Bu ?iddet sürecinin nas?l önlenebilirli?ine yer verilmeli. ?nsanlar ne gibi önlemler almal?. Aileye ve kamuya dü?en sorumluluklar? tart??abiliriz. Haberci kamuyu do?ru bilgilendirmeyi ve bu ?iddet olaylar?n?n önüne geçmeyi dü?ünmeli. Oysa burada temel kayg? do?ru habercilikten ziyade reytingi kayg?s?. Habercilik anlay???n?n bozulmas?na neden oluyor böyle bir yakla??m. Bu tür görüntülerin ve sözcüklerin seçilmesi tiraj? ve reyting art?rmaya yöneliktir. Bu hiç etik bir durum de?il.”

HABERLER ACILI A?LELER? L?NÇ KÜLTÜRÜNE ?T?YOR

Uzman psikolog, cinayetlerin detaylar?n?n medyada en ufak detay?na kadar anlat?lmas?n?n ailelerin ac?lar?na ac? katt???n?n alt?n? çizdi. Ailelerin bir süre sonra ?iddet talep eder hale geldi?inin gözlendi?ini aktaran Kaya, “Katili bize verin diyor aileler. Linç kültürü cinayet kadar kötüdür. Bir cinayetin yerini linç kültürünün almas? kötüdür. Burada as?l olan bu tür olaylar? h?zla çözülmesi ve adaletin tecellisidir. Ça?da? hukuk anlay??? içinde gereken cezan?n verilmesidir.“ diye konu?tu.

'GÜNLERCE C?NAYET?N DETAYLARINI VERMEK YEN? C?NAYETLERE KAPI ARALIYOR'

Türkiye Psikiyatri Derne?i Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya, bu tür görsel olaylar?n yeniden anlat?lmas? özendirici özelli?ine vurgu yap?yor. Bir cinayetin nas?l i?lendi?inin sayfalarda ve televizyonlarda en ince ayr?nt?s?na kadar verilmesinin ba?kas?na örnek olarak sunuldu?unu savunan Kaya, Münevver Karabulut cinayetine dikkat çekiyor. Cinayete kullan?lan testere televizyonlar taraf?nda gösterilme yar???na dönü?türüldü?ünü belirten Genel Sekreter Kaya, “Bu testerenin olay?n anla??lmas?yla, failinin bulunmas? ve kaynaklar?n?n çözülmesiyle nas?l bir ba?lant?s? yok. Bu tür ?iddet haberleri çocuklar? yönlendirir. Çocuklar bu tür ?iddet içerikli olaylar? yapmak isteyebilirler. Onlar? travmatize eder. Rüyalar?na girer, b?ça?? her gördü?ünde akl?na cinayetler gelir. Günlük hayatta kullanamaz hale gelir. Bu aç?dan bak?ld???nda bu tür haberlerin verilmesi etik ve do?ru de?il.” ?eklinde konu?uyor.

'TELEV?ZYONLARDAK? HER DÖRT GÖRSELDEN ÜÇÜ ??DDET ?ÇER?KL?' 

Bilimsel bir ara?t?rman?n sonuçlar?n? hat?rlatan ö?retim üyesi, televizyonlardaki olumsuz nitelikteki karelerin boyutlar?n?n çok yüksek oldu?unu ortaya koydu?unu kaydetti. Burhanettin Kaya, aç?klamalar?n? ?öyle sürdürdü- “Bak?yorsunuz dört görselden üç tanesi ?iddet içeriyor. Genel olarak televizyonlarda olumsuz sahneler çok fazla. Bir filimde binlerce insan ölüyor. Binlerce parçalanm?? beden var. Bu tür yap?mlar çocuklar?n dünyaya olumlu bakmas?n? engelliyor. Dünyan?n ne kadar kötü ve ya?an?lmaz bir yer oldu?u dü?üncesinin olu?mas?na katk?da bulunuyor. Kesinlikle habercilerin ticari kayg?lardan uzak durmalar?, verdikleri ?iddet içerikli görsellerin bir rol model olabilece?ini ak?llar?nda tutmalar? gerekiyor.”

'C?NAYETE CUMHURBA?KANI MÜDAH?L OLMASAYDI ÇÖZÜLÜR MÜYDÜ?'

Gazi Üniversitesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya, cinayeti çözen polis ekiplerinin çok ba?ar?l? bir çal??maya imza atmakla birlikte medyada bu kadar yer almalar?n?n do?ru olmad???n? kaydetti.

Olay?n çözülmesinde devletin imkânlar?n?n sonuna kadar kullan?lmas?n?n ve en önemlisinin de Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün bizzat devreye girmesinin yatt???n?n gözden kaç?r?lmamas? gerekti?ini söyleyen Kaya, “Polisler takdire ?ayan i?ler ç?kard?lar. Ancak unutulmamal? ki Say?n Cumhurba?kan? rica etti?i için bu kadar çal??t?lar. Cumhurba?kan? devreye girmese bu olmayacak belki de. Birileri devreye girerek, Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün Kayserili olmas?ndan kaynaklanan de?il tüm olaylarda ayn? hassasiyet gösterilmeli. O zaman insanlar?n hem ?iddeti üretenler bundan korkar hem de insanlar kendilerini güvende hisseder. Sokaktaki çocuklar?n güvenli?ini sa?lamak ailenin temel görevi oldu?u kadar devletin de görevidir. ?nsanlar güvenle gezebilmeli. Biz de çocuklar?m?z? iyi yeti?tirip, iyi e?itip, kendi s?n?rlar?n? bilmesini anlatmal?y?z. Durumu ayd?nlatmak için kamuoyunu do?ru bilmek sorumluluklar?d?r. Ama bu ayr? bir reklam unsuruna dönü?türüyorlar ise bu ayr? bir sorun. Medya bunu öne ç?kart?p buradan bir ?eyler ç?kartma çabas? içerisinde olmamas? laz?m” C?HAN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri