forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_model23 Kas?m 2002 tarihli Hürriyet gazetesinin man?eti ?öyleydi: "Onlar aç?ld? biz kapand?k" Konu, halk? müslüman olan ülkelerin diktatör e?lerinin ne kadar ??k giyindi?i ve modern olduklar?yla ilgiliydi. Gazete her f?rsatta diktatör e?lerini imrenerek anlatmaktan geri durmam??t?. Tunus ve M?s?r'da ya?anan halk ayaklanmas? sonras? ise diktatör e?lerinin lüks ya?am?n?n halk? isyan ettirdi?i yorumlar? yap?l?yordu... AK Parti 3 Kas?m 2002 seçimlerinde iktidara gelmi? ve bakanlar kurulu yeni aç?klanm??t?.

Hürriyet Gazetesi'nin ise bak?n neyle u?ra??yordu... 

“Müslüman ülkelerin ba?? aç?k ‘first lady’leri ve kad?n liderleri ön plana ç?karken, ?slam dünyas?ndaki tek laik ülke olan Türkiye’de tam tersi bir durum ya?an?yor. AKP hükümetinde yer alan 24 bakandan 15’inin e?i türban tak?yor.”

Haberde en dikkat çeken ?u cümleydi: “Arap ve Müslüman ülkelerin pek ço?unda lider e?leri, aç?k saçlar? ile dünya kamuoyunun gündemine giriyor.”

Hürriyet Gazetesi M?s?r'?n eski devlet ba?kan? Hüsnü Mübarek'in e?ini ?öyle tan?t?yordu.  

Devlet Ba?kan? Hüsnü Mübarek’in e?i Suzan Mübarek, zevkli tak?lar? ve modern giyimiyle Arap dünyas?n?n genç first lady’leriyle yar???yor. Arap Kad?n Organizasyonu’nun kurulmas?nda eme?i geçen Suzan Mübarek, “Kad?nlar karar mekanizmalar?na kat?lmad?kça gelece?imiz olamaz” diyor.


HÜRR?YET'TE 23 ARALIK 2002 TAR?H?NDE YAYINLANAN HABER

Onlar aç?ld? biz kapand?k

Müslüman ülkelerin ba?? aç?k ‘first lady’leri ve kad?n liderleri ön plana ç?karken, ?slam dünyas?ndaki tek laik ülke olan Türkiye'de tam tersi bir durum ya?an?yor. AKP hükümetinde yer alan 24 bakandan 15'inin e?i türban tak?yor.

3 Kas?m genel seçimlerinin ard?ndan olu?an Türkiye'nin yeni üst düzey yönetiminde, türbanl? e?ler a??r bas?yor. Ba?ta AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an olmak üzere, protokolde ikinci s?rada bulunan TBMM Ba?kan? Bülent Ar?nç ve Ba?bakan Abdullah Gül'ün e?leri de türbanl?. Kabinedeki 24 bakandan 15'inin e?i türban tak?yor. Buna kar??l?k, Arap ve Müslüman ülkelerin pek ço?unda lider e?leri, aç?k saçlar? ile dünya kamuoyunun gündemine giriyor.

?slam dünyas?n?n önde gelen ülkelerinde sadece lider e?leri de?il, kad?n liderler de ço?unlukla ba?? aç?k ve modern giysiler içinde görünüyor. Endonezya Devlet Ba?kan? Megawati ve Banglade? Ba?bakan? Begüm Halide Ziya bunun en tipik örnekleri. Arap dünyas? d???ndaki ?slam ülkelerinde de lider e?lerinin örtündü?üne pek rastlanm?yor. Pakistan ve Malezya'da lider e?leri kesinlikle türban takm?yor.
Habercilerin gözdesi olan first lady'ler aras?nda, ‘‘Dünyan?n en ??k kad?n?’’ diye an?lan Ürdün Kraliçesi Rania, Suriye Firt Lady'si Esma Esad ve M?s?r Devlet Ba?kan? Hüsnü Mübarek'in e?i de var. Türkiye'nin en tepesindeki türbanl? e?ler dengesini, Cumhurba?kan? Sezer'in e?i Semra Sezer sa?l?yor. Semra Han?m'?n yan?s?ra, Kabine'deki tek kad?n bakan Güldal Ak?it de aç?k ba??yla, üst düzey yönetimdeki dengeyi sa?layan ikinci ki?i. Kabine'deki 9 bakan?n e?leri de aç?k ba?l?.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/ 

TUFAN TÜRENÇ'?N YAZISI

Foto?raftaki ac? gerçekler ve di?erleri...
Hürriyet, 19 Mart 2004


Ürdün Kral? Abdullah'?n e?i Kraliçe Rania ile Emine Erdo?an'?n yan yana foto?raflar?n? görünce içimi derin bir hüzün kaplad?.
Foto?rafa bakarken bir an kendi kendime, ‘‘Bu han?mefendilerden hangisi laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?'n?n e?i, hangisi bir Arap ülkesi olan Ürdün'ün kraliçesi’’ diye sormadan edemedim.
Kraliçe Rania, foto?rafta tam Bat?l? bir kad?n gibi çok ??k ve modern giysiler içinde gülümsüyordu.
Emine Han?mefendi ise Arap geleneklerine uygun bir tesettür içindeydi. O da gülümsüyordu. (Nezaketsizlik yapmamak için k?yafetini de?erlendirmiyorum.)
San?r?m bir yabanc?ya bu foto?raf? gösterseniz ve ‘‘Kim kimdir?’’ diye sorsan?z, do?ru yan?t? mümkün de?il veremez.
Bilmiyorum, bu foto?raf kar??s?nda AKP'liler ne dü?ünüyor?


EM?N ÇÖLA?AN'IN YAZISI

Onlar Müslüman de?il!
Hürriyet, 19 mart 2004


Yurtd???na ç?kmaya, oralarda görmeye gerek yok. Pek çok ?slam ülkesinin en üst düzey yöneticileri, e?leriyle birlikte ülkemize geliyor. Onlar? medyadan izliyoruz.
Pakistan Devlet Ba?kan?. Endonezya Devlet Ba?kan?. (Han?m). Suriye Cumhurba?kan?.Banglade? Ba?bakan?. (Han?m). Son olarak Ürdün Kral?. 
Kendileri -ya da e?lerinin- ba?lar? aç?k!
Bir bölümünü ülkemizde görmedi?imiz M?s?r, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika'n?n Müslüman ülkeleri...
Belki bir veya iki istisna ile e?lerinin ba?lar? aç?k... Ve hiçbirinden Atatürk gibi bir devlet adam? geçmemi?, devrimler yap?lmam??.
Türban takm?yorlar. Niçin?
Onlar Müslüman de?il ki!..

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri