forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mustafabalbay_tuncayozkanCHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Süheyl Batum'un aç?klamalar? Balbay ve Özkan ba?ta olmak üzere baz? Ergenekon san?klar?n?n Haziran ay?ndaki genel seçimlerde milletvekili yap?larak hapisten ç?kar?lma plan?n? ortaya ç?kard?. 

Batum Cuma günü Silivri'deki duru?ma öncesinde "Balbay ve Özkan'? milletvekili yap?n" sloganlar?na "Mesaj? al?yorum" diye cevap vermi?ti. Batum, önceki gün de ?zmir'de benzer aç?klamalarda bulundu.    

Ergenekon'un baz? tutuklu san?klar?n?n CHP'den milletvekili aday? gösterilece?i iddialar? ilk gündeme geldi?inde Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu, "Böyle bir çal??mam?z yok" demi?, ancak 'Allah kerim' sözleriyle de aç?k kap? b?rakm??t?.

CHP Genel Ba?kan? Süheyl Batum'un son aç?klamalar? da bu iddialar? destekler nitelikte. Batum'un önce Cuma günü Silivri'deki Ergenekon duru?mas?n? izlemeden önce, ard?ndan da önceki gün U?ur Mumcu'yu anma etkinliklerinde yapt??? aç?klamalar, özellikle tutuklu gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a adayl?k sinyali gibi yorumland?.

BATUM ÇOK ?ST?YOR... 

Batum önceki gece de ?zmir'de Bayrakl? Belediyesi taraf?ndan U?ur Mumcu an?s?na düzenlenen panelde konu?tu. Hükümetin hukukun genleriyle oynad???n? söyleyen Batum'un buradaki sözleri de adeta adayl?k sinyaliydi:

"AKP adaletinde, hukuk da??tmaya çal??an adalet mensuplar?, 'Görmedim, duymad?m, bilmiyorum' diyor. Eskiden ayd?nlar? ya öldürüyorlard? ya da i?kencelerden geçiriyorlard?. ?imdi yöntem de?i?ti, Silivri'ye at?p sonradan belge bularak bunlar? suçluyorlar. Biz 50 bin ki?iyle Silivri'ye gitseydik 'gelenler aç?kta duracaklar, içeri kadar giremeyecekler' diye karar almaya cesaret edemezlerdi. 50 bin ki?i, bunu kuraca??z ?imdi. Biliyorum ki sizler bunu örgütlersiniz, korkmazs?n?z da. AKP'nin bilerek ve isteyerek Atatürkçü ayd?nlar? içeri t?kmak suretiyle kendi iktidar?n? hiçbir engel olmadan kurmak istedi?ini dü?ünüyoruz. Buna kesinlikle izin vermeyece?iz. Amac?m?z ?u, oradaki ayd?nlar? partiye alarak veya ba?ka bir yöntemle, iktidara bask? kurarak olabilir. Bunlar?n hepsini uygulayaca??z..."


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri