forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mahinur_ozdemirBelika'da pazar gn yap?lan seimlerde Blge Parlamentosu'na giren Trk as?ll? Mahinur zdemir, bir anda medyan?n ilgi oda?? oldu. zdemir, Trk ve Belika bas?n?n?n yakla??m fark?n? ?yle zetliyor: "Belika medyas? en gen vekil olmamla, Trk medyas? ise ba?rtl vekil olmamla ilgileniyor."
ZAMAN GAZETES?'NDE YAYINLANAN SYLE??:

Brksel Blge Parlamentosu'na seildiniz. Neler hissediyorsunuz?

ok mutluyum. Ayn? zamanda ok ?a?k?n?m, nk yo?un bir seim sreci ya?ad?m. Hibir aday?n d?nemeyece?i kadar bir bask?ya maruz kald?m. Ama Allah'a ?kr seildim. Halk?n da takdir etti?i gibi gen nesil siyasetileri de temsil etti?im iin ayr?ca mutluyum.
Ne gibi bask?lar grdnz seim srecinde?

ncelikle bas?nda beni ok abartarak nyarg?lardan kaynaklanan baz? yorumlarda bulundular. Bunu Belika bas?n? enine boyuna yaz?p izdi. Sonra parti iinde grafik yani 'photoshop'lu olay oldu. Bu da benim aleyhimde di?er partiler taraf?ndan kullan?ld?. "Bu k?z, partisi taraf?ndan kullan?l?yor." denildi. Herkes o ba?rtsnn alt?nda bir insan?n oldu?unu unuttu. Ba?rtsnn alt?nda yetenekli, e?itimli ve belediye meclis yeli?ine daha nceden seilmi? ve ba?ar?l? ?ekilde bu i?ini yrten birisinin oldu?unu herkes unuttu. Dolay?s?yla hem projelerimi anlatamad?m, hem kendimi anlatamad?m. Sadece ba?rtmle gndeme getirilerek kendimi ifade etmek zorunda kald?m. Ba??m?z?n stnden ok projelerimizden bahsedilse, bu tr nyarg?lar da yava? yava? ortadan kalkm?? olur. Toplumda yzlerce ba?rtl gen k?z var. Onlar da d?? grn?lerinden ok yapt?klar? ve beyinlerinin iindekilerle gndeme gelmek istiyorlar. Bizim parti genel ba?kan?m?z?n da mesaj? bu i?te; ben bu k?z?n yetenekleriyle ilgileniyorum. Ba??n?n stndeki ile de?il, iindekilerle ilgileniyorum. Dolay?s?yla parti ierisinde verilen mesaj da bu oldu.

Medyan?n yo?un ilgisi ile kar??la?t?n?z. Bekliyor muydunuz?

Hay?r. Di?er adaylar gibi normal bir sreten geece?imi d?nyordum. nk 2006'da da benzer ?ekilde, bu kadar yo?un olmasa da bas?n?n ilgisini ekmi?tim. Ancak bu sefer Belika medyas? Brksel Blge Parlamentosu'nun en gen yesi olmamla ilgilenirken, Trk medyas? daha ok ba?rtl milletvekili seilmeme ilgi gsterdi.

Birka gn iinde hayat?n?zda ne de?i?ti?

Dn ilk kez partinin Merkez Karar Ynetim Kurulu'na ye olarak girdim. Eskiden not almak iin giriyordum.

Trkiye'de bir Merve Kavak? hadisesi ya?and?. Seildi fakat yemin treninde birtak?m naho? olaylar ya?and?. Siz de byle bir gerginlik bekliyor musunuz?

Hay?r, beklemiyorum. nk 3 y?l nce belediye meclisine seildi?imde de benzer polemikler retildi. Sonuta halk beni seti. yle bir s?k?nt? ya?anmayacak. Belika'da yasal olarak buna mani bir k?l?k k?yafet dzenlemesi yok. Hatta, Ye?iller bu konuda partimize a?k desteklerini sundular.


Aileniz ba?ar?n?z? nas?l kar??lad??

ok duyguland?lar. Asl?nda son anda baya?? bir mitsizli?e kap?ld?lar. Daha do?rusu 'herhalde olmayacak' duygusuna kap?ld?lar. Seilince de ok mutlu oldular. ok al??t?lar gerekten. Yan?mda olmalar? ok nemliydi.

Trkiye'ye ynelik bir mesaj?n?z var m??

Do?rudan bir mesaj?m yok. Sonuta ben Belika'da seilmi? bir milletvekiliyim. Trkiye ile manevi bir ba??m var. nc ku?ak olarak, burada do?dum ve e?itimimi burada tamamlad?m. Buradaki insanlara din, ?rk, kken ay?rmadan herkese e?it hizmetler sunup var olan nyarg?lar? bu ?ekilde k?rmak istiyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri