forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim_karagulAmerika'n?n eksi Ankara Büyükelçisi Eric Edelman taraf?ndan hedef seçilen Yeni ?afak gazetesi yazar? ?brahim Karagül, önceki gün o günlerde ya?ad?klar?n? kaleme ald?. Yeni ?afak'?n medyada baz? ki?iler taraf?ndan ablukaya al?nd???n? da belirten Karagül, muhafazakar medyadan da Edelman'? destek verildi?ini savundu...  

 


Karagül, NTV'deki Yaz? ??leri Program?na konuk oldu ve Sal? günkü yaz?s?nda bahsetti?i konularla ilgili sorular? yan?tlad?. 

Karagül, kendisinin kovulmas? için Edelman ve ekibinin bütün kanallar? kulland???n? ama ba?ar?l? olamad???n? söyledi.  Karagül o dönemde üzerindeki bask?ya dayanamad???n? ve istifa etmeyi dü?ündü?ünü ama gazetesinin kendi arkas?nda durdu?unu da ekledi...

KARAGÜL PROGRAMDA ?UNLARI SÖYLED?



?brahim Karagül, 7 Aral?k Sal? günkü yaz?s?nda ?unlar? yazm??t?... 

Edelman benim de kellemi istemi?ti

Madem Wikileaks'in Türkiye ile ilgili bilgilerinin ço?u ABD'nin o dönem Ankara Büyükelçisi Eric Edelman kaynakl?. Madem Türkiye'nin iç siyasete, medya mensuplar?n?n büyükelçilik çal??anlar?na dönü?mesine ili?kin tart???labilir notlar ortaya ç?k?yor...

Madem ABD'nin da??tt??? iddia edilen yüklü miktarda paran?n Türkiye'de kimlere gitti?i sorgulan?yor.. Ve madem; Edelman'?n talimatlar?na pirim vermedi?i için, i?gal politikas?n? yerden yere vurdu?u için, kirli sava?la ilgili ?ok edici gerçekleri ortaya serdi?i için kelleleri istenen gazeteciler var.. O zaman bir not da bize dü?üyor. Çünkü kellesi istenenlerin ba??nda biz vard?k.. Ben ve Yeni ?afak'tan birkaç ki?i daha... Bugünlerde Edelman dönemini sorgulay?p yerden yere vuranlar, Vikileaks belgelerinde Türk medyas?n?n yüz k?zart?c? ili?kilerine dair bilgi s?zd?r?l?r korkusuna kap?lanlar artt?kça, Edelman dönemiyle ilgili bütün detaylar daha bir önemli hale geliyor.

Gazeteciler.com'da yay?nlanan Cenk Aç?k imzal? yaz?daki, "Edelman hangi gazetecilerin kellesini istemi?ti" sorusunu görünce o günler tekrar belirdi zihnimde..

??gal bütün ?iddetiyle devam ediyordu. Her gün Irak'tan ak?lalmaz haberler, sars?c? bilgiler al?yorduk. Canl? tan?klar a?layarak telefonda bilgi veriyordu. ??kenceler, tecavüzler, katliamlar, yerle?im birimlerini haritadan silmeler, cami bombard?manlar? ve daha bir çok ?ey..

Bir gün bunlar? yay?nlad?k. Irak'taki o me?hur i?kence ve insanl?k suçlar?yla ilgili en ciddi iddiayd? ve dünyada ilk kez yay?nlan?yordu. K?yamet koptu. ABD Büyükelçili?i, Eric Edelman müthi? bir öfkeyle kar?? sald?r?ya geçti. ?ddia Amerikan bas?n?nda da yank?lanm??t?. Bizi aray?p bilgi istediler. Hiç birine cevap vermedik.

Edelman'dan önce medya aya?a kalkt?. Kö?e yazarlar? bize çok a??r suçlamalarda bulundu. Hurriyet gazetesi üç gün, bu iddiay? örtbas etmek için Edelman üzerinden haber yay?nlad?. Bir muhafazakar gazetenin yay?n yönetmeni ayn? günlerde Edelman'la yapt??? söyle?iyi birkaç gün yay?nlad?. Tam bir kamuflaj operasyonu yap?l?yordu.

Yeni ?afak yönetimine müthi? bask?lar yap?l?yordu. Günlerce bu bask?larla mücadele ettik. Kendi gazetemizde aleyhimize yaz?lar yay?nlan?yordu. Edelman'la görü?enler solu?u gazetede al?yor, bizzat bana sert tepkiler gösteriyordu. Biz, gazeteyi iki paral?k etmi?tik, ABD ile ili?kileri bozmak gibi çok büyük bir günah i?lemi?tik. Gazete yönetimi ve sahipleri de?il yazarlar? bu bask?y? yap?yordu.

?ahs?ma kar?? ac?mas?z bir itibars?zla?t?rma, de?ersizle?tirme, etkisizle?tirme, yaln?zla?t?rma kampanyas? yürütüldü. Bu kampanyada kimlerin ne yapt???n? hiçbir zaman payla?mad?m. Ya?anan stresi kimseye söylemedim. Sadece ?u sözü verdim kendime: Hiç kimseye k?zma, kinlenme... Ancak bunu unutma. Sadece günü gelince hat?rlat...

Hayal k?r?kl??? çok ?iddetliydi. Susturulmam?z isteniyordu. Yaz?lar?m?za son verilmeliydi. Ve bu apaç?k yap?l?yor, bu yönde talepler iletiliyordu. "bu adam ABD ile ili?kilerimizi bozacak, yaz?lar?na son verilmeli" deniliyordu.

Birileri, Edelman ad?na linç kampanyas? yürütüyordu.

Sadece gazeteciler mi? Ad? bizde sakl? baz? siyasilerin bu konuda neler yapt???n? biliyorduk. ABD'ye giden, etkili çevrelerle görü?en bir siyasetçi (ad? bizde mahfuz) eline tutu?turulan bir mektuplar solu?u gazete binas?nda al?yor, kelle avc?l??? yap?yordu. Bu operasyonda kimlerin ne yapt??? bilgisine elbette sahibiz.. Ama isimler üzerinden hiçbir zaman konu?mad?k, konu?mayaca??z...

Bütün bunlar 2005 y?l?nda oluyordu. Vikileaks notlar?n?n yaz?ld??? günlerde.

Edelman, baz? gazetecilere talimatlar ya?d?r?yor o gazeteciler de ayn? öfkeyi bize yöneltiyordu. Nas?l olurdu da, ABD'ye, ABD ordusuna böyle ?eyler yak??t?rabilirdik. Sadece Türkiye'nin ABD ile ili?kilerini de?il, gazetemizin ili?kilerini de riske at?yorduk. Y?llar sonra, o günlerde bizi ha?layanlardan birinin, Edelman'la ilgili bir yaz?da, o haberi ilk bizim gazete verdi diye övünmesi ne ibretlik bir durumdu.

Y?llar geçti, o haber do?ruland?. Çok daha beter ?eylerin oldu?unu ö?rendi dünya. Ama o zamanlar Edelman'?n talimat?yla terör estirenler, bu kötülükleri gizlemeye çal??anlar her ?eyi unutmu? gibi yapt? ve Edelman'?n kötülüklerinden söz eder oldu.

Medya, adeta ABD Büyükelçili?i'nden yönetiliyordu. Çok az say?da insan, sava?a, i?gali ve deh?et verici geli?melere kar?? sesini yükseltiyordu. Onlar?n da kelleleri isteniyordu. Yeni ?afak'ta kellesi istenenlerin ba??ndayd?m.. Çünkü o haber ilk kez bizde yay?nland? ve dünyay? kar??t?rd?.

Herkes kendi vicdan?yla hesapla?mal? ?imdi. O günlerde, haftalarda, aylarda ya?ananlar?, ya?at?lanlar? unutmam mümkün de?il. Gazeteden istifa karar?m? vermi?tim. Ama bugünleri görebilenler beni korudu. O günün öfkesiyle, tela??yla k?yameti koparanlar bugün hiçbir ?ey olmam?? gibi davran?yor. Elbette bu beceri i?i. Böyle yapanlar her devirde hakl?d?r, biliyorduk bunu. Ama yine de öyle olmamaya karar verdik.

Ne oldu? Kellelerimiz al?namad?. Bütün pislikler bizlerin dedi?i gibi ortaya ç?kt?. Herkes yalanlar?yla ba? ba?a kald?. ?imdi Edelman'?n palavra notlar?yla yüzle?iyor Türkiye. Bu ki?iler de Edelman'? kötüleme yar???na girdiler.

Gerçekten de, o günlerde ABD'nin yüklü miktarda para da??tt??? tart???l?yordu. Umar?z bir sonraki Wikileaks belgelerinde bu isimler de s?zar. Daha bitmedi. As?l ?ok edici gerçe?i o zaman görece?iz.. Bizim kellelerimiz hâlâ yerinde duruyor. Ba??m?z öne e?ilmedi, e?ilmeyecek de...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri