forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_ve_siddet?nternet ortam?ndaki sosyal a?lar, avantajlar?n?n yan? s?ra nefret gruplar?n?n do?mas?na ve yay?lmas?na da yol  açt?. ?nsanlar internet ortam?nda kimliklerini gizleyerek, nefret ve ?iddet söylemini s?n?rs?zca kullan?yor. ??te bu duruma önlem almak için akademisyenler bir araya geliyor ve bir 'anti-nefret' e?itimi düzenliyor.

Nefret söylemi yeni medya ortam?n?n bu özelliklerinden dolay? çok daha kolay bir ?ekilde s?radanla??yor, do?alla??yor, yayg?nla??yor. Bu süreç elbette tehlikeli, çünkü sonuçta ayr?mc? ve d??lay?c? söylem ve davran??lar birey ve gruplar? etkileyebiliyor, k?skaçlar?na alabiiyor. Biriken bu nefretin gelebilece?i nokta da fiziksel nefret suçlar?n?n zemin kazanmas? ve yayg?nla?mas?.

??te yeni medyada nefret söyleminin tehlikeleri konusudna dü?ünen ve yazan bir grup akademisyen bir araya gelerek bir e?itim program? haz?rlad?. ntvmsnbc.com'un haberine göre grup, düzenlenen e?itim ve uygulama atelyesini ?öyle duyuruyor:

"Nefret söyleminin egemen oldu?u ve fikirlerin özgürce ifade edilemedi?i bir ortamda birlikte ya?aman?n söz konusu olamayaca??n? dü?ündü?ümüzden, ayr?mc?l??a kar?? yurtta? e?itiminin bir parças? olarak gördü?ümüz bir e?itim izle?i geli?tirdik. Bu söyleme kar?? sizlerle birlikte dü?ünüp, mücadele stratejileri geli?tirmeyi amaçl?yoruz. Yeni medya ortam?n? daha demokratik k?l?p, ayn? zamanda da nefret söyleminden nas?l ar?nd?rabiliriz sorular?n?n yan?tlar?n? birlikte tart??mak istiyoruz. Bu amaçla Yeni Medyada Nefret Söylemi Çal??ma Grubu olarak, ?stanbul ?ehir Üniversitesi ev sahipli?inde, öncelikle bu yönde fark?ndal?k kazanmay? ve kazand?rmay? hedefleyen çevrimiçi haber editörlerine yönelik bir e?itim ve uygulama atölyesinde siz duyarl? netda?lar? aram?zda görmekten memnuniyet duyar?z. "

?stanbul ?ehir Üniversitesi Altunizade kampüsünde 4 Aral?k 2010 cumartesi günü düzenlenecek olan e?itim program?na kat?lmak ve katk? sa?lamak isteyenler, ayr?nt?l? program ve bilgiyi bu adresten edinebilirler.

Kay?t için son tarih ise 27 Kas?m 2010...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri