forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

fehmi_koru_medyakritikHabertürk TV’de, Ahmet Tezcan ve Do?an Satm??’?n birlikte haz?rlad??? Medyakritik program?na kat?lan Fehmi Koru, Oktay Ek?i’nin istifas?n? de?erlendirdi. Fehmi Koru, “Siz Hürriyet’e ba?yazar olur musunuz?” sorusuna ?u yan?t? verdi:

“Böyle bir ?ey söz konusu de?il, daha önce de bunu defalarca söyledim. Beni tan?yanlar,  bu tür ?eyleri kabul etmeyece?imi bilir.”

Koru'nun konu?mas?ndan sat?r ba?lar?...

--?nsanlar ya?lan?nca daha çekilmez ve huysuz oluyor, etrafa daha karamsar bak?yorlar. Belli bir ya?tan sonra günlük politika yazmamalar? laz?m. Geçmi? dönemde çok etkin görevlerde bulunanlar bugün kenara çekilmi? durumda.

--Çiller, Y?lmaz gibi. Bunu ayn? sürecin medyaya yans?mas? olarak alg?lamam?z laz?m.

--Yakla??k 7-8 y?l önce Oktay Ek?i meslekteki 50. y?l?n? kutlad?. Daha o zaman geri çekilmesi gerekiyordu. Benim ya??mdan daha fazla y?ld?r gazetecilik yapan bir insan. Bu kadar uzun y?llard?r içinde olunca hiçbir ?ekilde geri çekilmeyecek gibi bir izlenim verdi.

--Bir patron bize o kö?eyi veriyor buray? yaz diye. Yazd???n?z yaz?larla olan biteni do?ru yorumlayam?yorsan?z...

--Türkiyede kemikle?mi? bir iktidar var, anayasaya bürokrasiye ve bas?na hakim. 60'tan sonra böyleydi. Öncü diye bir gazete ç?kard?lar. Kimler yaz?yordu kimler haber müdürüydü bir bak?n. Onlar?n bugün eski etkin konumlar?n? kaybetmelerinden daha do?al bir ?ey olamaz.

--Oktay Ek?i, bu ya?a kadar yazmakta ?srar etmemeliydi.. Ancak istifas? dü?ündürücü oldu.. Yine de ba?yazarl?ktan istifa edip, yazar olarak kalmas?n? isterdim..

GERÇEK YANDA? GAZETE HÜRR?YET...

Fehmi Koru, Oktay Ek?i'nin gidi?ini de?erlendirdi?i bölümde Hürriyet’in gerçek bir yanda? gazete oldu?unu söyledi.

"Yanda? medya nedir, as?l yanda? medya her dönem iktidar?n yan?nda olan gazetedir. Hürriyet 20 y?l boyunca merkez iktidarlar?n yan?ndayd?.. Anavatan iktidarda iken yan?nda duran, onun eski genel yay?n yönetmeninin soyad?na bir "?" harfi eklenerek "Özkö?k" yaz?lan gazete her dönem yanda? gazetedir.. "

KORU'YU KIZDIRAN SORU...

Koru Do?an Satm??'?n, “Gazetelere yans?d??? gibi ayda 105 bin TL’yi gerçekten kazan?yor musunuz?” sorusuna, yaz?lanlar?n abart?l? ve art niyetli oldu?unu da söyledi ve ?u yan?t? verdi: “Para sorular?n? sormak do?ru de?il. Ben size soruyor muyum?”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri