forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yeni_medya_duzeni_konferansiDo?u? Grubu'nun organize etti?i Yeni Medya Düzeni konferans? ba?lad?. Konferansta konu?an Do?u? Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ferit ?ahenk, yeni medya düzeninin herkese daha ?effaf bir dünya vaat etti?ini söyledi. Wired dergisinin editörü Chris Anderson ise; "Haberlerin ço?unun dijital ortamlarda amatörlerce üretildi?i bu dönemde, 'haber' ve 'gazetecilik' sözcükleri anlam?n? yitirdi" dedi.


Aç?l?? konu?mas?n? Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n'?n yapt??? konferansta Ferit ?ahenk, uzun bir sunum yapt?.

?ahenk'in yapt??? konu?man?n önemli bölümleri:

"Teknoloji, ileti?im, medya, hepimizin nereye gitti?ini merak etti?imiz alanlar. Ben bir ay?b?m? söyleyece?im, bundan ancak 5 gün evvel Facebook'a girdim. Senelerdir bir araya gelemedi?im, senelerdir konu?amad???m görü?emedi?im arkada?lar?mla son üç gündür bombard?man ?eklinde bir araya geliyoruz. 10-15 y?l evvel Türkiye'de böyle bir konferans?n yap?laca??n? söyleseler inanmazd?m. Ne güzel ki böyle önemli insanlarla bir araday?z.

Yeni medya düzeni dedi?imiz zaman, basit bir konudan bahsetmiyoruz. Küresel çapta bakmak gerekiyor. Milyonlara de?il milyarlara hitap eden, sürekli geli?en, h?z? artan, de?i?imi ile biraz da karmakar???k bir sistemi ele al?yoruz. Bu çerçevede 'Yeni medya olgusuna nas?l yakla?mak gerekiyor?' sorusunu hep kendime soruyorum.

Yeni medya düzeni üzerinde üç ana unsur var. Birincisi geli?me ve yay?lma h?z? artan bilgi-ileti?im teknolojisi, hepimiz bunu ya?amaktay?z. ?kincisi hizmet alanlar, bizler, yani tüketiciler. Üçüncüsü hizmet sunanlar, bu konuda yine ben de var?m veya hizmet sunmak isteyenler. Hizmet sunmak isteyenler diyorum, çünkü geldi?imiz noktada medya sektöründe hizmet sunmak bir taraftan her isteyenin kolayca ba?ar?l? bir ?ekilde yapabilece?i bir i? olmaktan ç?kt?. Di?er taraftan da genç bir üniversite ö?rencisi -?u an içimizde birçok ö?renci var- birkaç y?l içinde dolar milyarderi olabiliyor, bu sektörde.

?imdi bu üç temel unsurun birbiriyle etkile?imini irdelemeden yeni medya düzenini anlamak çok zor. Hangisi di?erini ne derece ve ne kadar etkiliyor? Bili?im teknolojisi ?üphesiz yeni medya düzeninin en kritik belirleyicisi konumunda. Genç ve parlak giri?imcilerin sektöre giri?ini te?vik eden de bence o. Sektörde geleneksel bak?? aç?lar?n? sürdürmek isteyenlere maalesef bu de?i?en dünya kap?y? gösteriyor. Teknoloji küresel anlamda medya sektörüne dinanizm, hareketlilik ve yenilenme ivmesi kazand?r?yor. Bu bir vaka de?il art?k, bu bir veri olarak kabul etmemiz gereken günümüz dünyas?nda gerçek.

Peki teknoloji sadece arz taraf?nda m? belirleyici? Bence hay?r. Bilakis ben talep taraf?ndaki etkisinin çok daha kapsaml? oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü teknoloji tüketicinin fark?ndal???n? önemli ölçüde art?r?yor ve art?rm??t?r. Bili?im teknolojisi tüketici için do?al ve h?zland?r?lm?? ö?renme süreci yaratm??t?r. Tüketici art?k çok daha donan?ml? ve güçlüdür. K?s?tl? say?da kanaldan verilenlerle yetinmiyor, yetinmiyoruz. Art?k tercihlerini net bir ?ekilde ortaya koyabilen bir mü?teri profilinden ve büyük bir kitleden söz ediyoruz. Bu  durum sektörde faaliyet gösterenler için büyük bir f?rsat ama ayn? zamanda da büyük bir risk. ?u anda aram?zda bulunan üniversite ö?rencisi genç arkada?lar?m?n önündeki f?rsat burada.

Yeni tüketici yarat?c? giri?imcilerin yan? s?ra medya sektöründe mevcut faaliyet gösterenler aras?ndan, yeniliklere aç?k olanlara, do?ru ve dürüst hareket edenlere, özenli ve çok çal??anlara bence hakk?n? cömertçe veriyor. Fakat yeni tüketici hata affetmiyor, yanl???n?z?n bedelini çok a??r ödüyorsunuz.

Peki bu yeni tüketicinin ba?ta medya sektörü olmak üzere teknolojik geli?menin ve yeniliklerin h?zlanmas?nda rolü yok mu? Bence gittikçe daha donan?ml? ve güçlü olan tüketici, ayn? zamanda teknolojik geli?medeki süreklili?i de kendili?inden sa?l?yor. Dolay?s?yla yeni medya düzeninin üç temel bile?eninin her birinin birbiriyle etkile?im halinde oldu?u, geli?meyi sürekli k?lan, faydal? bir basit daireden söz ediyoruz.

Netice itibariyle bu temel unsurlar?n üzerinde in?a edilen yeni medya düzeninden orta ve uzun vadede kârl? ç?kan kimdir diye bakt???m?zda tereddütsüz bir ?ekilde hizmet alanlar?n, yani tüketicilerin, yani bizlerin, yani küresel toplumun, yani hepimizin kazançl? ç?kt???n? görüyoruz. Burada kastetti?im maddi ya da ticari bir kazanç de?il, elbette genç arkada?lar?m?z?n önündeki bu potansiyel büyük ticari kazançlara da neden olacakt?r.

Ama benim kastetti?im kazanç daha soyut, daha manevi anlamdad?r. Bu yeni düzen herkese daha özgür, daha kat?l?mc?, daha ?effaf bir dünya vaadediyor. Bu ba?l? ba??na son derece memnuniyet veren bir gerçek. Yeni medya düzeni sayesinde tarihin gerçekten de h?zland??? bir dönemde oldu?umuzu görüyoruz. Özgürle?me, ?effafla?ma, daha fazla kat?l?m bugünden yar?na gerçekle?ebilen ?eyler de?il ?üphesiz. Ama burada hep mukayeseli bakmak gerekir diye dü?ünüyorum. Geldi?imiz noktay?, 10 y?l öncesiyle, 20 y?l öncesiyle k?yaslamak gerekiyor.

Benim ya??mdakiler 1990'lardan 2000'lere ya?anan ve alg?lanan de?i?imle, 2000'den 2010'a kadar olan de?i?imi k?yaslad???nda de?i?imin h?z?n? kolayca görebilirler. ?imdiki genç üniversiteli arkada?lar?m ayn? k?yaslamay? 2000 ile 2010 aras?nda yapabilirler. Son 10 y?lda bile de?i?imin artan ivmesini hepimiz görüyoruz.

Nihai tahlilde, yeni medya düzeni evrensel de?erler bak?m?ndan ülkeler aras?ndaki yak?nsama sürecini de h?zland?rm??t?r. Bunun ba?l? ba??na çok önemli ve çok de?erli bir geli?me oldu?unu da dü?ünüyorum. Beni dinledi?iniz için hepinize te?ekkür ediyorum."

HABERC?L?K ?? DE??L HOB? OLACAK!

Wired dergisinin editörü Chris Anderson Yeni Medya Konferans?nda "haberlerin ço?unun dijital ortamlarda amatörlerce üretildi?i bu dönemde, 'haber' ve 'gazetecilik' sözcükleri anlam?n? yitirdi" dedi.

Anderson, geçen y?l yay?mlad??? Free (Bedava) ba?l?kl? kitapta, internet ortam?nda üretilen içeri?in niteli?ini ve vazgeçilmez olarak ücretsiz sa?lanmas? gereken bu içerikten hangi yollarla para kazan?labilece?ini tart???yordu.

Kitab?n ç?k???ndan k?sa süre sonra kendisini ziyaret eden Alman Der Spiegel muhabiri Frank Hornig’e yeni medyay?, habercili?i ve internet ekonomisini de?erlendirdi.

"Gazetecilik, medya ve haber sözcü?ünü kullanm?yorum" diyen Chris Anderson "Bu sözcüklerin bir anlam?n?n kald???n? da dü?ünmüyorum. Bunlar, 20. yüzy?ldaki yay?nc?l??? tan?mlayan sözcükler. Bugünse birer engelden ba?ka ?ey de?il. (Otomobilin ilk icat edildi?i y?llarda) ilk üretilen otomobillere ‘ats?z araba’ denilmesi gibi." diyor.

Günlük gazete okumad???n? da sözlerine ekleyen Anderson, "Haberler bana farkl? yollarla geliyor zaten; Twitter'a, e-posta kutuma, RSS okuyucuya, sohbet yoluyla... Haberlere ula?mak için u?ra?m?yorum." diyor.

Anderson'a göre "Haber ve bilgiye eri?im için ticari kanallara gitmenize gerek yok, bunu herkes sa?layabiliyor. Bizim yapt???m?z habercilik yararl?, ama di?er insanlar?n yapt?klar? da e?it derecede yararl?. Bilgi derleme konusunda en önemli veya tek kanal biziz diyemeyiz art?k. Bu yüzden tuhaf bir süreç ya??yoruz i?te. Ne yapt???m?z? tam olarak anlayabilmek için 10 belki de 20 y?l?n geçmesi gerekecek."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri