forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

EKRANLARIN HANIMA?ASI SONUNDA BUNU DA YAPTI...

Aktif .

aysenur_arslanCNNTürk'te Medya Mahallesi program?n? sunan Ay?enur Arslan, Ahmet Altan'?n yaz?s?n? be?enmeyince, "?imdi tam silah? çekme zaman?..." dedi. Arslan, bu ifadeyi kulland?ktan sonra program konu?u Altan Öymen'le birlikte Yalç?nkaya'y? savunan derin bir analiz yapt?...

Be?enmedi?i yaz?lara verdi?i benzer tepkilerle dikkat çeken Ay?enur Arslan, Ahmet Altan'?n Taraf'ta yay?nlanan ve Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya'n?n Ba?örtüsü düzenlemesiyle ilgili yapt??? aç?klamay? ele?tirdi?i yaz?s?n? ekrana getirdikten sonra ?u ifadeyi kulland?: ?imdi tam silah? çekme zaman?...

 


MEDYAJANS.COM

AHMET ALTAN NE YAZDI?

Ba?savc?

?nsan bu ülkede kendisini bir tramvay biletçisi gibi hissediyor.

Hep hareket halindesin ama gitti?in bir yer yok.

Yol ayn?, durak ayn?, git dön, git dön.

Yarg?tay Ba?savc?s? dün ba?örtüsüyle ilgili be? sayfal?k bir aç?klama yap?nca san?r?m birçok insan gibi ben de “e, art?k yeter” dedim içimden.

Hukuku bilmeyen hukukçular?n “temcit pilav?” gibi tekrarlad?klar? tuhaf laflar, asl?nda sahip olmad?klar? bir güce sahip olduklar?n? sanmalar?, ayn? as?k suratla gayr? ciddi aç?klamalar yapmalar? b?kt?r?yor insan?.

Ba?savc?’n?n hukuktan ne kadar anlad???n? gösteren k?sac?k bir cümle aktaray?m onun be? sayfal?k “muht?ras?ndan” izninizle.


“Yasama ve yürütme, yarg? kararlar?na uymak zorundad?r”
diyor.

Yürütmeyi anlad?m da “yasama” yarg? kararlar?na neden uymak zorunda?

Yasama dedi?iniz parlamento.

Yarg?n?n kurallar?n? belirleyen “yasalar?” parlamento yap?yor.

Yapt??? yasalar?, hayat?n ve toplumun de?i?mesine göre sürekli de?i?tirmek zorunda, zaten onun için bir parlamento var, “yasalar” ve “yarg? kararlar?” hiç de?i?meyecek olsayd? neden bir parlamento olacakt??

Yasalar bir kere yap?l?r sonra da parlamento da??l?rd?.

Asl?nda Ba?savc?’n?n zihnindeki “devlet düzeni” böyle bir ?ey, 1923’teki kararlar aynen devam edecek san?yor.

Parlamentonun bütün o yasalar? de?i?tirme yetkisine sahip oldu?unun fark?nda de?il.

Yarg? kararlar?, “yasalar?n” nas?l olaca??n? hangi hakla belirleyecek?

Yasalar? yarg? belirleyecekse, yasama ne i?e yarayacak?

Ba?savc?, mahkemeyi parlamento san?yor.

Parlamento isterse bütün yasalar?, anayasa da dâhil olmak üzere de?i?tirir, bunu engelleyecek hiçbir yasal yetki yoktur.

Parlamentonun bu hakk?n? “darbe anayasas?” bile korumu? ve Anayasa Mahkemesi’nin, anayasa de?i?ikliklerine ancak “usul” yönünden bakabilece?ine karar vermi?.

Parlamentoyu, anayasan?n özünü de?i?tirmek konusunda özgür b?rakm??.

Olmas? gereken de bu.

?imdi, Ba?savc?’n?n bu anlams?z cümlesini hakl? gösterecek tek bir yasa, tek bir hukuk kural? var m??

Yok.

...

YAZININ DEVAMI ?Ç?N...


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri