forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgclogoDKM- Geçti?imiz hafta Habertürk TV'deki Medyakritik program?nda Do?an Satm??, TGC'ye üyelik için ba?vuran ba?örtülü gazetecinin ba?vurusunun Balotaj kurulu taraf?ndan geri çevrildi?ini aç?klam??t?. Satm??'?n da üyesi oldu?u TGC Yönetim Kurulu topland? ve oybirli?iyle, ilk kez ba?örtülü bir gazetecinin üyeli?ini kabul etti...Böylece Nail Güreli'nin ba??nda bulundu?u Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu'nun yasakç? anlay??? TGC Yönetim Kurulu taraf?ndan ortadan kald?r?ld?...

TGC'ye üyeli?i kabul edilen ilk ba?örtülü gazeteci ise Zaman Gazetesi muhabiri Gülizar Baki oldu...

TEZCAN: TGC'YE ÜYE OLACA?IM

Medyakritik program?n?n sunuculard?n biri olan Ahmet Tezcan, 30 y?ld?r Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmad??? gelen teklifleri de geri çevirdi?ini belirtti. Tezcan TGC'nin bu karar?ndan sonra TGC üyeli?ine ba?vuraca??n? belirtti...

DO?AN SATMI?'IN AÇIKLAMASI...

ANKARA GAZETEC?LER CEM?YET? NE YAPACAK?

TGC'nin ba?örtülü gazetecilere uygulad??? yasa?? kald?rmas?ndan sonra gözler di?er illerdeki gazeteciler cemiyetlerine çevrildi. Nazmi Bilgin'in ba?kanl???n? yapt??? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin de ba?örtülü gazetecileri üyeli?e kabul etmedi?i biliniyor. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin de bu yönde karar alabilece?i belirtiliyor...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri