forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmethakan_mehmetbarlasSabah Gazetesi ba?yazar? Mehmet Barlas dün Ahmet Hakan'la ilgili bir yaz? kaleme alarak, 'Sentetik Beyaz Türk' tan?m? yapm?? ve Ahmet Hakan'a sert ele?tiriler yöneltmi?ti. Ahmet Hakan ise bugünkü yaz?s?nda hem Mehmet Barlas'a cevap vermi?, hem de 12 Eylül hat?rlatmas? yapm??... ??te ikili aras?nda ya?anan polemik...
AHMET HAKAN'IN HÜRR?YET'TEK? YAZISI Ben bir çakma Ni?anta??l?y?m

B?R yönetmenin filmini be?enmiyorum, yönetmen hemen at?l?yor: “Seni gidi çakma Ni?anta??l? seni...”

Bir ?ark?c?n?n son albümüne laf ediyorum, ?ark?c? hemen tepki koyuyor: “Seni sonradan görme seni...”


Bir ?slamc? yazar?n bir tezini ele?tiriyorum, ?slamc? yazar hemen patl?yor: “Seni gidi dönek seni...”

Bir laikçiye “Gitti?in yol, yol de?ildir” falan diyorum, laikçi hemen sall?yor: “Zaten senin ne oldu?un belli de?il...”

Bir profesöre gözünün üstünde ka??n var diyorum, profesör hemen defteri aç?yor: “Ama sen de beyaz Türk olmaya çal???yorsun...”

* * *

Bu kervana en son Mehmet Barlas da kat?ld?.

“12 Eylül zulmü”ne dair edebiyat?n al?p ba??n? gitti?i, “Kenan Evren yarg?lans?n” ç??l?klar?n?n at?ld???, “haks?z yere idam edilenler” dosyalar?n?n aç?ld??? ?u günlerde...

Özgürlük ?ampiyonlu?unu kimselere b?rakmayan Mehmet Barlas’a sordum:

“12 Eylül’de Kenan Evren, askeri zodyakla sizin eve misafirli?e gelmiyor muydu?”

Cevap ?öyle geldi:

“Sentetik Türk...”

“Çakma Ni?anta??l?...”

“O televizyondan bu televizyona geçmek senin için en büyük a?ama...”

* * *

??te buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Evet, ben bir çakma Ni?anta??l?y?m.

Evet, ben bir sentetik Türk’üm.

Evet, i? de?i?tirmek hayat?mdaki en büyük a?amad?r.

Evet, ben bir döne?im.

Evet, ben bir sonradan görmeyim.

Söylenenler ba?tan sona do?rudur ve hatta az biledir.

Tamam m? Mehmet Barlas?

Anla?t?k m??

* * *

O zaman ?imdi gel buraya...

Ve cevap ver:

12 Eylül’ün zulüm günlerinde sen Kenan Evren’i evinde a??rlad?n m?, a??rlamad?n m?? Kenan Evren’e methiyeler düzdün mü, düzmedin mi? Askere selam durdun mu, durmad?n m??

Bu soruya do?ru dürüst bir cevap vermek bu kadar m? zor?

Neden ç?k?p da...

“Çok pi?man?m çok” demiyorsun.

Pi?man de?ilsen neden “Kenan Pa?a alt?n kalpli bir adamd?” demeyi tercih etmiyorsun?

Hadi diyelim ki ikisini de diyemiyorsun, “Ben her devrin adam?y?m karde?im” deme cesaretini de mi gösteremezsin?

 

 

MEHMET BARLAS'IN DÜN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI

Sentetik beyaz Türklerin dayan?lmaz hafifli?i


Bir dönemin merkez-kitle gazetesi olan Hürriyet'in geldi?i noktaya bak?n. Bir kö?ede "Ba?bakan Erdo?an müthi? adam. Yunanl?lar bile 'Neden bizim de bir Erdo?an?m?z yok' diye yak?n?yorlar" denilecek.
Ba?ka kö?ede de "AK Parti'nin taban? berbat... Demokratikle?me at?l?m?n? destekleyen liberaller de berbat" denilecek.
Buna "Ustaca siyaset etmek" denilmez mi?
Cumhuriyet'in ilk y?ldönümünde Ankara'daki Fresko gazinosunda Ba?bakan ?smet Pa?a, Rus sefirinin ?i?man e?i ile dans etmektedir.
Orgeneral Fahrettin Altay "Pa?a, dans m? yap?yorsun" diye oturdu?u yerden laf atar.
?smet Pa?a da dans pistinden "Hay?r, siyaset ediyorum" diye cevap verir.
Ni?anta?? lokantalar?n?n kap?lar?nda görünerek "Beyaz Türk" oluveren biri de ayn? gazetede "Kenan Evren ve arkada?lar?n?n yarg?lanma ihtimalinden söz edilirken neden Mehmet Barlas'?n da yarg?lanma ihtimali gündeme getirilmiyor acaba" diye yazm??t? dün.

?çeriden ve d??ar?dan
Ayd?n Do?an'?n sofras?nda kendisini kimin adam etti?i konulu tart??malar? dinlerken, 12 Eylül dönemi Milliyet'in öyküsünü de Ayd?n Do?an'dan sorsayd?, mütecaviz cahilli?ine bir y?ld?z daha takmazd?.
1980 y?l?, bir bas?n patronu ailenin (Karacanlar) Bab-? Ali'den ç?k???n?n da tarihiydi.
Okurlar gazeteleri, gazete patronlar?n? ve gazetecileri, hem güncel konumlar?, hem de izledikleri zaman süresi boyutunda, d??ar?dan de?erlendirirler.
Gazeteciler ise, içinde bulunduklar? mesle?i izlemezler, onunla ya?arlar.
Örne?in bir büyük gazetenin patronun mal?na mülküne ve televizyonuna gazetesine el koyulup kendisi de cezaevine gönderilirken, onunla ba?tan beri her ad?m? birlikte atm?? yay?n yönetmeni hem zengin hem de gazete patronu olmu?sa, bu okur için ilgi çekici bir haberler sürecidir.
Ama olaylar? içinde ya?ayan bir gazeteci için bu, mesle?in traji-komik bir serüvenidir.
Ya da ku?aklar boyu bir büyük gazetenin sahibi olan aileye o gazeteyi satt?r?p, yeni patronu ilahla?t?ran yay?n yönetmenlerini içeriden izler mesle?in mensuplar?.
Çünkü onlar?n sonunda daha yeni patronlar arayacaklar? tahmin edilebilir.

Onlara da s?ra gelir

Ama çakma Ni?anta?l? sentetik Beyaz Türkler için bütün bunlar önemli de?il.
Kanal 7'den CNN Türk'e geçmek, onlar için hayattaki en büyük a?ama.
Ama zavall?l?klar? ortada.
Türkiye'nin kendi tarihiyle hesapla?mas?na ve yar?na dönük ufuklar?na böyle bak?yorlar.
Hasis adam o?lunu dü?üne götürmü?.
Yemeklerin s?raland??? büfenin ba??nda "O?lum bol bol ye... Yar?n için de ye, öbür gün için de ye" demi?.
O?lan babas?na itiraz etmi?, - Dur baba... Önce dün ve önceki gün için yiyeyim de, sonra s?ra yar?na öbür güne gelir!
Bu f?kray? bugüne de getirebilirsiniz.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri