forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

REFERANDUM'DA PART?LER?N ?LET???M KAMPANYALARI NASIL?

Aktif .

  Marketing Türkiye, son say?s?nda referandumda siyasi partilerin ileti?im stratejilerini masaya yat?rd?. Derginin haz?rlad??? kapsaml? dosyaya Siyasal ?leti?im Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan da konuyla ilgili görü?lerini anlatt?. Özkan'a göre en iyi kampanyay? Ak Parti yap?yor...

Derginin haber müdürü Ferruh Altun’un sordu?u sorulara, Özkan'?n verdi?i cevaplar ?öyle:

-Anayasa de?i?ikli?i paketiyle ilgili olarak AKP’nin yürüttü?ü ileti?im stratejisini nas?l de?erlendiriyorsunuz? AKP’nin referanduma ili?kin yürüttü?ü siyasal ileti?imin güçlü ve zay?f yanlar? nelerdir sizce? Bir iktidar partisi olarak AKP’nin yürüttü?ü ileti?imin ikna edici oldu?unu dü?ünüyor musunuz?

-Toplumun siyasal iktidardan beklentisi sivil ve özgür niteli?i a??r basan yeni bir anayasa yapmas?yd?. Bu toplumsal talep pek çok kez dile getirildi. Siyasal iktidar bu talepler do?rultusunda yeni bir anayasa tasla?? haz?rlatt? ama nedense bunu toplumun görü?üne sunmad?, kamuoyunda tart???lmad?. K?sa süre sonra da zaten taslak rafa kalkt?…

Sonra birden bire bugün referanduma sunulan “anayasa de?i?iklik paketi” gündeme geldi. CHP, MHP ve BDP bu k?smi anayasa de?i?ikli?ine Meclis görü?meleri s?ras?nda destek vermedi. Toplumsal bir sözle?me niteli?i ta??yan, toplumun tüm görü?lerinin kendisine yer bulabilmesi gereken anayasa, ülkemizde deyim yerindeyse toplumsal bir gerginli?in, kutupla?man?n nedeni oldu. Türkiye 12 Eylül Anayasa referandumuna böyle bir atmosferde gidiyor. Siyasal iktidar ile muhalefet aras?nda ya?anan gerginlik, referandumu “genel seçim” havas?na sokuyor.

Özellikle Adalet ve Kalk?nma Partisi referanduma genel seçim stratejisi ile haz?rlan?yor. AKP Genel Ba?kan? ve Ba?bakan Erdo?an yapt??? mitinglerde öncelikle hükümetinin icraatlar?n? geni? geni? anlatmay? tercih ediyor, halk?n do?rudan etkilendi?i sa?l?k, e?itim, ekonomi gibi konulara a??rl?k veriyor. AKP, hükümetin halk?n gündelik hayat?n? etkileyen olumlu icraatlar? ile birlikte Ba?bakan Erdo?an’?n ki?isel karizmas?n?, kitlelerin ilgisini ve sevgisini, referandumda ikna stratejilerinin önemli bir unsuru olarak kullan?yor. Referandumda iktidar?n haz?rlad??? anayasa de?i?iklik paketine “evet” oyu verilirse, hükümetin olumlu icraatlar?n?n sürece?i mesaj? verilmek isteniyor. AKP, iktidar?n gücünü referanduma do?rudan yans?t?yor.

Hakk?n? teslim etmek gerekir ki; AKP Türkiye’de siyasal ileti?im teknik ve uygulamalar?n? en iyi hayata geçiren parti konumunda… Referandumda kulland???; “Sevdam millet, karar?m evet”, “Her evet demokrasiye evet, özgürlü?e davet” ve “Söz sende, en güzeli karar sende” sloganlar? ba?ar?l?. Siyasal ileti?imde verilen mesaj?n hedef kitleyi ikna edebilmesi çok önemli; AKP’nin 26 maddelik anayasa de?i?ikli?ini 26 ayr? insan öyküsüyle anlatma çabas?, ikna e?i?ini yükseltecektir. Ayr?ca söylemlerde adalet, özgürlük, demokrasi, insan haklar? gibi toplumsal talebi seslendiren ifadelerin kullan?lmas?n? da ikna edici mesaj stratejileri aç?s?ndan önemli buluyorum. Müzik ve karikatürü de AKP bu referandum kampanyas?nda yo?un olarak kullan?yor. Fark?ndal?k olu?turulmas?nda bunlar?n olumlu etkisi olacakt?r.

Bir de 12 Eylül döneminde ülkemizde ya?anan ac?lar?n yeniden gündeme getirilmesi, öyle gözüküyor ki, AKP’nin referandum kampanyas?nda önemli bir yer i?gal edecek. Ba?bakan Erdo?an’?n Meclis’deki parti grup toplant?s?nda 12 Eylül döneminde idam edilen ki?ilerin ailelerine yazd??? mektuplar? okurken a?lamas? ve bu tablonun kamuoyunda yank? bulmas?, duygusal temalar?n referandum kampanyas?nda daha geni? yer bulaca??n?n i?areti say?labilir. AKP, referandumu 12 Eylül süreciyle bir hesapla?ma imkan? olarak da topluma sunuyor.

Böylece 12 Eylül’den ma?dur olmu? kim varsa, hangi partiden olursa olsun, anayasa de?i?ikli?ine evet demelerini istiyor. AKP’nin referanduma yönelik siyasal ileti?im çal??malar? teknik ve yöntem olarak ba?ar?l? olsa da, bu sürecin bir genel seçim havas?na dönü?türülmesini yanl?? buluyorum. AKP’nin halk?n oyuna sunulan anayasa de?i?ikli?inden daha çok kendi hükümetinin icraatlar?n? gündeme getirmesini, demokratik de?erlerle ba?da?t?ram?yorum. Çünkü halk?n özgür iradesine bask? yap?ld??? izlenimi ediniyorum. Referandum kampanyas? sürecinde halk sadece bilgilendirilmeli ama asla yönlendirilmemelidir.

-D??ar?dan bakt???n?zda ana muhalefet partisi CHP’nin nas?l bir ileti?im stratejisi izledi?ini gözlemliyorsunuz? Kulland?klar? sloganlar söylemler yeteri ölçüde ikna edici mi?

- CHP’nin Kemal K?l?çdaro?lu ile bir ivme kazand??? gerçek… K?l?çdaro?lu’nu halka daha yak?n buluyorum. Malatya’da kay?s? bahçesindeki i?çilerin sofras?na ba?da? kurup oturmas?, bulgur pilav?na ka??k sallamas? ve bunlar? yaparken de hiçbir yapayl??a, sahtecili?e prim vermemesi art? puan.

Ama CHP’nin referandum kampanyas? sürecinde iktidar partisi AKP’nin genel seçim havas?n? yans?tan söylemlerinden çok etkilendi?ini gözlemliyorum. Çünkü CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu parti mitinglerinde “Recep Bey”in hükümetinin yapt??? olumsuz icraatlara fazlas?yla odaklan?yor; anayasa de?i?ikli?ine niçin kar?? ç?kt?klar?n?, halk?n niçin “hay?r” demesi gerekti?ini yeterince anlatm?yor.

Siyasal ?leti?im teknik ve uygulamalar? aç?s?ndan CHP’nin referanduma yönelik fazlaca bir haz?rl?k yapt??? söylenemez. “Hay?r da hay?r vard?r” slogan? ile meydanlara inen CHP’nin önümüzdeki günlerde sanal ortamda bir atak yapmas?n? bekliyorum.

-En sert tutumu sergiledi?i gözlenen MHP’nin söylemlerini bir ileti?imci olarak nas?l de?erlendiriyorsunuz? MHP’nin ileti?im çal??malar?nda hangi noktalar öne ç?k?yor? ?kna edicili?i ne düzeyde?

- MHP’nin seçimlerde oldu?u gibi referandum sürecinde de kampanyas?n?n oda??nda genel ba?kan Devlet Bahçeli var. Bahçeli’nin öfkeli konu?mas?, sert söylemleri ve kavgac? üslubu, belki parti taban?n?n ho?una gidebilir ama böyle bir modelin partili olmayan seçmenler üzerinde etkisi olmaz.

MHP referandum kampanya sürecinde do?rudan iktidar? hedef al?yor, ülkeyi kötü yönettikleri için bu anayasa de?i?ikli?ine hay?r denmesi gerekti?i mesaj?n? veriyor. Ortaya somut proje, çözüm önerisi ve alternatif bak??aç?s? koymuyor. “Ülke için bir hay?r yeter” slogan?n? kullanan MHP, toplumun farkl? kesimlerini ikna etme hedefinden daha çok kendi taban?na yönelik mesajlar vermeyi tercih ediyor.

-Yürüttü?ü ileti?im stratejisine bakt???n?zda BDP’yi referandum tart??mas?n?n neresine konumluyorsunuz?

-BDP bu referandumda ne “evet” ne de “hay?r” diyor, “boykot” ça?r?s? yap?yor. Bu niteli?iyle di?er partilerden ayr?l?yor. Sand??a gitmeyen seçmenlerin oran?n? kendi ba?ar?s? olarak göstermeye haz?rlan?yor. Ba?ka partilerden bile olsa referandumda oy kullanmak için sand??a gitmemi? tüm kitleyi kendine mal etmeyi hedefliyor. BDP referandum sürecinde sand??a gitmeyen ki?ilerin say?s?n? art?rmak için etnik kimlik üzerinden mesaj vermeyi amaçl?yor. Daha çok halkla bire bir temas? önemsiyor, sivil toplum örgütleri ve yerel medyay? ikna stratejilerinin önemli bir parças? olarak görüyor.

-Sonuç olarak Referandum sürecinde hangi partinin siyasal ileti?imini daha ikna edici ve ba?ar?l? buluyorsunuz?

-Siyasal ileti?im kavram?yla partilerimiz daha yeni yeni tan???yorlar. Eskiden reklamc?lar?n yapt??? siyasal kampanyalarda art?k siyasal ileti?im uzmanlar? da yava? yava? söz sahibi olmaya ba?l?yor. Bu sevindirici bir geli?me; çünkü Milli iradenin tesis edilmesinde, demokrasi kültürünün yerle?mesinde, halk?n karar vermesini kolayla?t?racak siyasal bilgiyi edinmesinde, karar?n? özgürce olu?turabilmesinde siyasal ileti?im çok önemli bir role sahip…

Ülkemizde siyasal ileti?imin gücünü ve etkisini en erken ke?feden parti AKP. Bunun yarar?n? da ald??? seçim sonuçlar?nda görüyor. Bu referandum sürecinde de AKP, siyasal ileti?im yönetimini en iyi uygulayan parti olarak öne ç?k?yor. Ama ben bütün siyasi partilerimizin, siyasal ileti?imi ke?fetmelerini demokrasimiz ve ülkemizin gelece?i aç?s?ndan önemli buluyorum.

Siyasal ileti?imin, Türkiye’nin sorunlar?n?n çözümünde ve gelece?inin in?a edilmesinde söyleyecek çok fazla sözünün oldu?una inan?yorum.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri