forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz_ozdilBas?n Konseyi ve mahkemenin Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinde yay?mlanan “Yumru?unu 'adaletin tokma??' yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu..” ?eklindeki ifadesini aklam?? ve ele?tiri s?n?rlar? içinde kabul etmi?ti. Oysa Hürriyet'in Okur Temsilcisi yaz?yla ilgili '?iddete onay var' de?erlendirmesi yapm??t?.

 

Y?lmaz Özdil tatilden döner dönmez yazd??? ve 'Akland???' yaz?yla ilgili kinci 'Yumruk' yaz?s?n? Hürriyet'in Okur Temsilcisine hitaben yazd?. Özdil'in bugün yay?nlanan yaz?s?nda ilgili bölüm ?öyle:

Savc?lar henüz karar?n? vermeden, yani, herkesin adaletin verece?i karar? beklemesi gereken günlerde... Gazetem Hürriyet’in okur temsilcisi olan arkada?, oturdu, “benim yaz?m?n bas?n ahlak?na uymad???n?” yazd?... Onun görü?üdür, itiraz?m olmaz, sayg? duyar?m. Ama... Gazetecilik ahlak?ndan bahseden ki?inin, gazetecili?in temel kural?na, yani, taraflar?n görü?lerine ba?vurmas? gerekirdi. Beni hiç aramad?. Benimle konu?madan yazd?. Ve, yazd???n?n hukuken yanl?? oldu?u ortaya ç?kt?... Özür beklemiyorum. Bu ay?pla ya?as?n.

(Okur temsilcisinin yorumu, e?er dava aç?lsayd?, aleyhime delil olarak kullan?lacakt?. Yani, beni savunacak olan Hürriyet avukatlar?n?n önüne, Hürriyet okur temsilcisinin yorumu konacakt?... Bu nedenle, Hürriyet’i küçük dü?ürmemek için, Hürriyet’in hukuk bürosuna te?ekkür ettim ve bir ba?ka özel avukattan beni savunmas?n? rica ettim. Ki, gerek kalmad?.)

HÜRR?YET OKUR TEMS?LC?S?, YAZI HAKKINDA '??DDETE ONAY VAR' DEM??T?

Hürriyet'in Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Y?lmaz Özdil'in yazd??? ve büyük tepki çeken 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s?n? gündemine alm??t?. Yaz?ya gelen ele?tirilere ve okur yorumlar?na de?inen Bildirici Özdil'e Do?an Grubu Yay?n ?lkelerini hat?rlatm??t?...

Yaz?ya ili?kin okur görü?lerini aktaran Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici, “... Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.” diye yazd?m??t?... Yaz?n?n devam? ?öyleydi:

Okuyucular hakl? olarak sorabilir. Peki, yazarlar?n yazd?klar? da okur temsilcisinin ilgi alan?na girer mi? Yan?tlayay?m, elbette yazarlar dü?üncelerini özgürce yazmal?d?r. Ancak gazetecilik meslek ilkeleri yazarlar? da ba?lar. T?pk? haberlerde oldu?u gibi yazarlar da hakaret, a?a??lama, ayr?mc?l?k ve ?iddeti özendirme gibi unsurlara yaz?lar?nda yer vermemelidir.

Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan’da ç?kan “Yumruk” ba?l?kl? yaz?s? bu çerçevede geni? bir tart??ma yaratt?. Baz? gazetelerde yank? bulan yaz?ya okurlardan da ele?tiriler geldi. Can Y?lmaz “k?nad???n?” ifade ederken, Ahmet Bilge de yaz?y? ele?tirip, uyard?; “?nsanlar?m?z? ?iddetten uzak tutmak, farkl? fikirlerle bir arada ya?ama kültürünü beslemek hepimizin görevidir.”

Özdil’in yaz?s?ndaki ana fikir, “Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n? o haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu.” cümlelerinde özetleniyordu. Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.

Hat?rlatay?m, Do?an Medya Grubu Yay?n ?lkeleri’nin 17.maddesi, özetle ?öyle: “?iddet ve zorbal??? özendirici veya k??k?rt?c?, bireyler, topluluklar ve uluslararas?nda nefret ve dü?manl??? körükleyici yay?n yapmaktan kaç?n?l?r.” Hürriyet / 19 Nisan 2010

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri