forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

cocuk_ve_medyaGazetecilerin çocuklarla ilgili haberler yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çocuklarla ilgili yap?lan haberlerde "kamu yarar?"n?n s?n?rlar? nereye kadard?r? Medyan?n çocuk haberlerinde uymas? gereken etik ilkeler nelerdir?

Bianet, Uluslararas? Gazeteciler Federasyonu, BBC, Çocuk Haklar? Bilgi A??'n?n (CRIN) çocuk habercili?iyle ilgili etik rehber ilkeleri ile Save The Children'in haz?rlad??? "Çocuklarla Mülakat için Rehber" ve MediaWise Trust'?n haz?rlad??? "Sava? ve Afet Zamanlar?nda Çocuklarla Mülakat Yapan Muhabirler ?çin Rehber ?lkeler"ini bir araya getirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çocuklarla ilgili haberlerde uyulmas? gereken etik düzenlemesini de bu rehberde bulacaks?n?z.

Çocuk Haklar? nedir?

"Çocuk Haklar?", 18 ya? alt?ndaki bireylerin haklar?d?r. 1989'da benimsenen Birle?mi? Milletler Çocuk Haklar? Sözle?mesi (ÇHS) 18 ya??n alt?ndaki herkesi çocuk olarak tan?ml?yor; sözle?mede çocuklar?n tüm insan haklar?na sahip oldu?unu teyit ediliyor.

Sözle?meye göre 18 ya??n alt?ndaki insanlar ?rk, din veya yetenek fark? gözetmeksizin, dü?ünceleri veya söyledikleri her ne olursa olsun ve nas?l bir aileden gelirlerse gelsinler bu haklara sahiptir. Sözle?mede çocuk haklar?yla ilgili maddeler üç genel kategoride toplan?yor:

*Koruma, çocuklar?n güvenli?ini garanti alt?na al?r. ?stismar, ihmal ve sömürü gibi özel konularda çocu?un korunmas? yönünde ?arlar getirir.

*Sa?lama, çocuklar?n e?itim ve sa?l?kl? bak?m gibi temel ihtiyaçlar?n?n sa?lanmas? konular? ele al?n?r.

*Kat?l?m, çocuklar?n geli?im halindeki yeteneklerini, olgunla?ma dönemine do?ru karar verme ve topluma kat?lma durumunu sa?layaca??n? öngörür.

Neden etik ilkeler?

Gazetecilik etik ilkeleri dürüstlük, do?ruluk, nesnellik, tarafs?zl?k, hakkaniyet, kamuoyuna hesap verme ve haber de?eri olan bilgiye eri?mek için kullan?lan anonim kaynaklar?n korunmas?n? kapsar.

Ba?ka pek çok etik sistemde oldu?u gibi, gazetecilik etik ilkeleri de "zarar?n s?n?rland?r?lmas?" prensibine dayan?r. Bu ilke, özellikle çocuklar sözkonusu oldu?unda gereksiz bilgilerin habere girmemesi; örne?in tecavüz gibi suçlarda ma?durunun kimli?inin gizli tutulmas?, insanlar?n itibar?n? zedeleyecek bilgilerin yay?nlanmamas? veya intihar edenlerin intihar yönteminin aç?klanmamas? gibi kurallar önerir.
Uluslararas? Gazeteciler Federasyonu'nun çocuk habercili?iyle ilgili rehber ilkeleri:

Gazeteciler ve medya kurulu?lar?, çocuklarla ilgili olaylar? aktar?rken en yüksek etik davran?? standartlar?n? korumak ve a?a??daki kurallara uymak için çaba göstermelidir:

1. Çocuklarla ilgili konular? haber yaparken do?ruluk ve hassasiyet aç?s?ndan mükemmeli hedeflemelidir.

2. Program ve yay?nlarda çocuklar için zararl? görüntülerin çocuklar?n medya alan?na girmesini engellemelidir.

3. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinde stereotiplerin ve sansasyonel sunumlar?n kullan?lmas?ndan kaç?n?lmal?d?r.

4. Çocuklarla ilgili her türlü materyalin yay?nlanmas?n?n do?uraca?? sonuçlar? dikkatlice de?erlendirmeli ve çocuklara verilebilecek zarar en aza indirilmelidir.

5. Bariz bir ?ekilde kamu yarar? olmad??? sürece çocuklar?n görsel olarak ya da ba?ka bir ?ekilde kimliklerinin ortaya ç?kmas?n? engellemelidir.

6. Mümkün oldu?u yerlerde, herhangi bir bask? olmadan kendi görü?lerini ifade edebilmeleri için çocuklara medyaya eri?im hakk? vermelidir.

7. Çocuklar taraf?ndan verilen bilgileri ba??ms?z bir ?ekilde do?rulamal? ve bu do?rulamay? yaparken ihbarda bulunan çocuklar riske at?lmamal?d?r.

8. Çocuklar? cinsellikle ili?kilendiren görüntüleri kullanmaktan kaç?nmal?d?r.

9. Çocuklar?n foto?raflar?n? çekmek için adil, aç?k ve dürüst yöntemler kullanmal? ve mümkün oldu?unda bu foto?raflar? çocu?un veya ondan sorumlu bir yeti?kinin, velinin veya vasinin r?zas?n? alarak elde etmelidir.

10. Çocuklar ad?na konu?an veya çocuklar?n menfaatini temsil etti?ini söyleyen her türlü kurulu?un sicili teyit edilmelidir.

11. Aç?kça çocu?un yarar?na olmad??? sürece, çocuklar?n refah?n? ilgilendiren materyaller için çocuklara, ebeveynlere veya velilere ödeme yap?lmamal?d?r.
BBC çocuk habercili?iyle ilgili rehber ilkeleri:

1. Her çocu?un onurlu bir ya?am sürme ve her ko?ulda kendisine sayg? gösterilmesi hakk? vard?r.

2. Çocuklarla mülakat yaparken ve çocuklarla ilgili haber yaparken her çocu?un özel hayat ve mahremiyet hakk?nda, görü?lerini ifade etme hakk?na, kendilerini ilgilendiren konularda kat?l?mda bulunma hakk?na ve potansiyel de olsa, zarardan ve cezadan korunma hakk?na özel özen gösterilmelidir.

3. Her çocu?un yüksek yarar?, çocuk haklar? konusunda savunuculuk ve çocuk haklar?n?n tan?t?lmas? da dâhil olmak üzere, her ?eyin üzerinde korunacakt?r.

4. Çocu?un yüksek yarar?n? belirlemeye çal???rken, çocuklar?n kendi görü?lerinin dikkate al?nmas? hakk?na çocu?un ya?? ve olgunlu?u dikkate al?narak a??rl?k verilecektir.

5. Çocu?un durumuna en yak?n ve onu en iyi de?erlendirebilecek ki?ilere herhangi bir haberin siyasi, sosyal veya kültürel yans?malar? konusunda dan???lacakt?r.

6. ?simler de?i?tirilmi?, gizlenmi? ve hatta kullan?lmam?? olsa bile, çocu?u, karde?lerini veya akranlar?n? riske atacak görüntüleri veya haberleri yay?mlamay?n.
Çocuk Haklar? Bilgi A?? (CRIN) çocuklarla ilgili haber yaparken ba?vurulacak etik ilkeler:

1.?simler de?i?tirilmi?, gizlenmi? ve hatta kullan?lmam?? olsa bile, çocu?u, karde?lerini veya akranlar?n? riske atacak görüntüleri veya haberleri yay?mlamay?n.

2. Hiçbir çocu?a zarar vermeyin; yarg?lay?c?, kültürel de?erlere duyars?z, çocu?u tehlikeye atan veya küçük dü?üren ya da çocu?un travmatik olaylara ili?kin ac? ve üzüntüsünü tekrar canland?racak soru, tav?r ve yorumlardan kaç?n?n.

3. Mülakat yap?lacak çocuklar? seçerken cinsiyet, ?rk, ya?, din, statü, e?itim geçmi?i veya fiziksel yetenekleri nedeniyle ayr?mc?l?k yapmay?n.

4. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinin reklam?n? yapmak için stereotipleri kullanmaktan ve sansasyonel sunum yapmaktan kaç?n?n. 5. Sahneye koymay?n: çocuklardan, kendi geçmi?lerinin bir parças? olmayan bir öyküyü anlatmalar?n? veya bir harekette bulunmalar?n? istemeyin.

6. Çocuk ya da velinin bir gazeteciyle konu?tu?unu bildi?inden emin olun. Mülakat?n amac?n? ve nerede kullan?laca??n? aç?klay?n.

7. Her türlü mülakat, video çekimi ve mümkün oldu?unda belgesel foto?raf için çocuktan ve velisinden izin al?n. Mümkün ve uygun oldu?unda, bu iznin yaz?l? olarak verilmesi gerekmektedir. Çocuk ve velinin her hangi bir ?ekilde zorlanmadan izinlerinin al?nmas? gerekmektedir ve yerel veya küresel olarak yay?labilecek bir haberde yer ald?klar?n? anlamalar? sa?lanmal?d?r. Bu genellikle izin çocu?un kendi dilinde al?n?rsa ve karar çocu?un güvendi?i bir yeti?kinle birlikte verildi?inde sa?lanabilmektedir.

8. Mülakat yapanlar?n ve foto?rafç?lar?n say?s?n? s?n?rl? tutun. Çocuklar?n rahat oldu?undan ve öykülerini bask? olmaks?z?n anlatabildiklerinden emin olun.

9. Çocuklar?n öyküsünün veya görüntüsünün yer ald??? konuya daima uygun bir ba?lam sunun.

10. A?a??daki durumlarda çocu?un ad?n? de?i?tirin veya görüntüsünü gizleyin:

a. Çocuk cinsel istismar veya sömürü ma?duruysa,

b. Çocuk fiziksel veya cinsel istismar?n failiyse,

c. Çocu?un kendisi, anne babas? veya velisi tam bilgilendirilmi? olarak r?za vermedi?i taktirde, çocu?un HIV-pozitif ya da AIDS oldu?u durumlarda,

d. Çocuk bir suçla suçlan?yor veya hüküm giymi? ise.

10. Ba?ka çocuklarla veya bir yeti?kinle, tercihen her ikisiyle birlikte, çocu?un söyleyece?i ?eyin do?rulu?unu teyit edin.

11. Bir çocu?un risk alt?nda olup olmad??? konusunda emin de?ilseniz, haber de?eri ne kadar yüksek olursa olsun tek bir çocukla ilgili haber yapmak yerine çocuklar?n genel olarak durumlar?yla ilgili haber yap?n.
Save The Children - çocuklarla mülakat için rehber ilkeler:

Haz?rl?k

*Çocuklara kar?? kendi tav?rlar?n?z?n fark?nda olun. Onlara büyüklük taslamay?n ya da onlardan daha çok ?ey bildi?inizi ima etmeyin. Kendinizi onlar?n yerine koyun ve onlara sayg?yla yakla??n.

*Ayr?nt?l? bir ?ekilde ne yapt???n?z? ve onlarla neden konu?mak istedi?inizi anlat?n. Ba?ka çocuklar?n görü?lerinin sunuldu?u ba?ka yay?nlar gösterin. Bu malzemeyi ne için kullanaca??n?z? anlat?n ve onlardan izin isteyin. Yapt???n?z i? konusunda dürüst olun ve beklentileri yükseltmeyin (örne?in; para, i?, t?bbi yard?m).

*E?er bir çevirmene ihtiyac?n?z varsa, çocuklarla iyi anla?an, onlar? ürkütmeyecek, mülakat?n amac?n? anlayan birini tercih edin. Çevirmenden her ?eyi çevirmesini isteyin, çocu?un en kötü kelimelerini bile aktarmas?n?, özet geçmemesini söyleyin.

*Bir kay?t cihaz? kullan?n (mükemmel not tutmuyorsan?z). Aksi takdirde çocu?un dilinin orijinalli?i ve ifadesi kaybolabilir.

*Sessiz olan ve çocu?un kendini rahat hissetti?i uygun bir yer bulun (içeride veya d??ar?da). Bu yeri çocu?un seçmesine izin verin.

*Yeti?kinlerin ortal?kta olmad???ndan emin olun - çevirmen ve belki bir proje çal??an?, ö?retmen ve çocu?un bildi?i ve güvendi?i bir yeti?kin d???nda. ?ki ila be? ki?i aras?nda küçük gruplardan olu?an çocuklarla mülakat yapmak daha kolay olabilir. Böylece, birbirilerinden fikir ve destek al?rlar. Ancak kimin ne söyledi?ini kar??t?rmay?n.

*Rahat bir ortam yaratmaya çal???n. Sohbet edin, oyun oynay?n, kendilerini kay?t cihaz?nda dinlemelerine izin verin. Onlar?n seviyesine inin. Örne?in yerde onlarla beraber oturun.

*Yan?n?zda ki?isel bir ?ey getirin, örne?in gördüklerinde bir tart??ma ba?latabilecekleri bir foto?raf gibi.

Mülakat

*Yeri onlar?n seçmelerine ve hikâyeyi kendi sürelerinde anlatmalar?na izin verin.

*Kullanmaktan ho?land?klar? ya da kulland?klar? etiketleri kullanmaktan kaç?n?n (örne?in; "seks çal??an?" yerine "hayat kad?n?").

*Önce kolay sorular? sorun - örne?in; isimleri, ya??, nerede ya?ad?klar?. Onlara hitap ederken isimlerini sürekli kullan?n.

*Aç?k uçlu sorular sorun. "Evet" ya da "Hay?r" cevab? verebilecekleri çok fazla kapal? uçlu soru sormaktan kaç?n?n. ?htiyac?n?z olan bilgiye ula?ana kadar sorular? bir kaç farkl? ?ekilde sorman?z gerekebilir. Nazikçe ?srar etmek, bir konunun etraf?ndan dolanmak ve hatta sordu?unuz sorularla ilgili dü?ünmesi için çocuklar? zorlaman?z önemlidir.

*Çocu?un rahats?z oldu?u durumlar?n fark?nda olun ve hassas konularda onlar? çok fazla zorlamay?n. Üzülürlerse mülakat? bitirmeye veya daha az hassas bir konuya geçmeye haz?rl?kl? olun.

MediaWise Trust: Sava? ve afet zamanlar?nda çocuklarla mülakat yapan muhabirler için rehber ilkeler:

Çocu?un yüksek yarar?n? her ?eyden üstün tutun. Haberlerinizin beklenmedik sonuçlar? olabilir, dolay?s?yla sizi güdüleyen ?eyin ne oldu?unu, haberin sunulaca?? ?ekli, çocu?a bu haberin etkisinin ne olaca??n? dü?ünün. Önemli konulardan bir tanesi çocuklar?n kimli?idir. Örne?in, medyayla konu?an (eski) bir "çocuk asker", yeti?kinlerin suçlanmas?na sebep olabilecek bilgiler veriyorsa kendisini kontrol edenler taraf?ndan öldürülme riski ta??r. Ayn? ?ekilde deh?ete tan?k olmu? çocuklardan mülteci kamplar?nda bile intikam al?nabilir.

Mümkün oldu?unda izin al?n. Çocuklar sorumlu yeti?kinlerin vesayetindeyse, onlarla konu?madan önce durumlar? hakk?nda daha fazla bilgi al?n. A??r derecede travma geçiren çocuklarla mülakat yapmak kesinlikle uygun de?ildir ve çocuk ne kadar stres alt?ndaysa onu tan?yan bir yeti?kinin e?li?inde kendisiyle mülakat yapmak o kadar önemlidir. Daima kimliklerini tam olarak vermenin uygun olup olmayaca??n? kontrol edin (isim veya foto?rafla).

Tam kimlik vermenin iyi ve kötü yanlar?n? dü?ünün. Bir çocu?un ki?isel kimlik bilgilerinin al?nmas?, sayg? gösterilmesi ve özgüven olu?mas? bak?m?ndan önemlidir, ancak bu bilginin kamuoyuna eksiksiz bir ?ekilde duyurulmas? uygun olmayabilir. Bu konuda çocu?un her hangi bir itiraz? olmayabilir, ancak sorumluluk sahibi yeti?kinler olarak bunun sonuçlar?n? dü?ünmek zorundas?n?z. Aileleriyle temas? kopan çocuklarla mülakat yaparken bile tam kimliklerinin if?a edilmesi konusunda çekimser olun. Gerçek bir aile üyesinin onu tan?mas?na yetecek ipuçlar? verin, ancak onlar? ilave risk alt?na atmamak için tam kimlik bilgisi vermeyin. Medyan?n tamam? art?k küreseldir. Dolay?s?yla o çocuklarla temasa geçmek için daha farkl? nedenleri olan, ba?ka yerlerde bulunan ki?iler de haberinizi görebilir. ?üphe duydu?unuz durumlarda, çocu?un tan?d??? yeti?kinlerden öneri al?n. O foto?raf? koymak gerçekten gerekli mi?

Daima aç?klama yap?n. Çocuklar?n ne yapt???n?z? bildi?inden emin olmaya çal???n. Sizi dost olarak m?, yoksa dü?man olarak m? gördüklerinden emin olamazs?n?z. Bu yüzden kim oldu?unuzu, neden onlarla konu?mak istedi?inizi ve ald???n?z bilgilerle ne yapaca??n?z?, izleyicilerin veya okurun kimler olabilece?ini anlatarak i?e ba?lay?n. Onlara kimli?inizi ve cihazlar?n?z?n nas?l çal??t???n? gösterin.

Çocuklara zaman tan?y?n. Gündeminiz çok s?k? bir teslim tarihine ba?l? olabilir, ancak bu travma geçiren çocuklar için hiçbir anlam ta??maz. Mümkün oldu?u durumlarda, birkaç günlü?üne bile olsa onlar?n sizi tan?mas?n? sa?lay?n. Onlara zaman verebiliyor olmal?s?n?z, e?er veremiyorsan?z, onlarla görü?me konusunda bir kez daha dü?ünün. Onlar sizin için orada bulunmuyorlar; sizin bir yeti?kin olarak onlar için orada oldu?unuzu dü?ünüyorlar. Onlar?n refah? ve hayatlar? "hikayelerinden" daha önemli. Ve size daha a?ina hale geldikçe size aç?lma ihtimalleri daha yüksek. Her ?eyden öte, "al?nt? yap?labilecek" sözlerin pe?ine dü?mek yerine ne söylediklerini gerçekten dinleyin. En iyi zamanlarda dahi, çocuklar bir grubu veya bir "tipi" temsil ediyormu? muamelesi görmekten ho?lanmazlar. Bir kaç çocukla konu?tuktan sonra bir genelleme yapabilirsiniz, ancak kriz durumundaki çocuklarla ilgili görüntü ve hikâyelerle "kli?e" birtak?m mesajlar aramak yerine onlar?n kendilerine özgü deneyimlerini anlamaya çal???n.

Mümkün olan her yerde iki kez kontrol edin. Çocuklar çok ilginç ve cazip tan?klar olabilirler, ancak deneyim ve kelime eksiklikleri kafa kar???kl???na yol açabilir. Sizi memnun etmek için gerçekten bildikleri ?eyler yerine sizin duymak istedi?iniz ?eyleri anlatabilirler. Travma geçiren çocuklar taraf?ndan anlat?lan hikâyeler onlar?n gerçekli?ini oldu?u kadar duygu ve korkular?n? da anlatabilir. Ba?ka tan?klarla veya çocuklar?n hikâyesini daha iyi bilen insanlarla kontrol etmeden onlara "somut deliller" gözüyle bakmay?n.

Yanl?? beklentilere yol açmay?n. Travma geçiren bir çocuk, bir yabanc? kendisiyle özellikle ilgilendi?inde yanl?? beklentiler, korkular içinde olabilir. Asla çocuklara rü?vet verip onlar? kand?rmay?n ve ne kadar sempati ve anlay?? göstermek isterseniz isteyin asla yalan vaatlerde bulunmay?n. Medya ilgisini kaybettikten çok sonra da çocuklar kriz durumunda kalmaya devam etmektedir. Dolay?s?yla, yerine getirilmeyen sözler onlar?n yeti?kinlere güven duyma yetilerini daha da zedelemektedir. Belli çocuk ve ailelere farkl? muamelede bulunmak siz gittikten sonra sorunlara neden olabilir. E?er yard?m etmek istiyorsan?z, kaynaklar?n?z? daha geni? bir grupla payla?ma konusunda meslekta?lar?n?zla bir yol bulun - belki güvenilir bir yerel kurulu? arac?l???yla bu yap?labilir.

Temaslar kurun. E?er bir çocu?un hikâyesini anlat?yorsan?z, örne?in, bir yard?m kurulu?undaki ad?n? verdi?iniz bir ki?i arac?l???yla mümkün oldu?unca çocukla yeniden irtibat kurman?n yollar?n? aray?n. Bu, sadece haberi takip aç?s?ndan de?il, ayn? zamanda haberinizin çocuk için önemli olacak baz? tepkilere yol açmas? durumunda önemlidir (örne?in, ülke d???ndaki akrabalar?ndan).

Olumlu olana odaklan?n. Çocu?un tan?k oldu?u deprem/sava?/yolculuktan aç?kça bahsetmekten çekinmeyin ama özel hayatlar?na çok fazla girmemeye çal???n. Konudan kaçmaya çal??t???n?z? anlayacaklard?r. Umutsuzluk yerine umut getiren hikâyeler bulmaya çal???n -ki?isel direnç ve kahramanl?k hikâyeleri. En kötü ko?ullarda bile, ortak insanl???m?z? vurgulayan sevinç ve kahkaha anlar? olabilir. Çocuklar?n ola?anüstü bir dayanma kapasiteleri vard?r ve sadece olumlu hikâyeler anlatmak bile her ?eyin kötü gözüktü?ü bir ortamda rahatlat?c? olabilir.

Hareket yerine konu?mak için alan ay?r?n. Çocuklar en iyi akranlar? aras?nda rahat etmektedirler. Dolay?s?yla, onlar? te?vik etmenin en iyi yolu gruba dâhil olmakt?r. Oyunlar?na kat?l?p kat?lamayaca??n?z? sorun. Oyunun ne oldu?unu size anlatmalar?n? isteyin, siz ilgi gösterdikten sonra belki de birbirleri hakk?nda bilgi vermek için sizin etraf?n?z? saracaklard?r. Kelimenin tam anlam?yla daima onlar?n seviyesinde olmayan çal???n, tepelerinde dikilmeyin veya uzakta kalmay?n. E?er yerde oturuyorlarsa onlara kat?l?n. E?er kay?t cihazlar?n?za ilgi gösteriyorlarsa incelemelerine izin verin, dokunsunlar hatta kullans?nlar. En önemlisi, onlar?n yeniden bir travma ya?amamas? için sizin de bir sorumlulu?unuz var. Onlar hikâyelerini anlatt?klar? zaman, e?er isteksizlerse ayr?nt? almak için ?srar etmeyin. Anlat? ne kadar yava? olursa olsun, duygusal istismar riskine girmektense b?rak?n. Bir çocuk kendi içine kapand???nda, strese girdi?inde veya a??r? heyecanland???nda sayg? gösterin ve geri çekilin; kendisinden sorumlu yeti?kini olup bitenden haberdar edin.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çocuklarla ilgili haberlerde uyulmas? gereken etik düzenlemesi:

"Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel sald?r?larda san?k, tan?k ya da ma?dur (maktul) olsun, 18 ya??ndan küçüklerin aç?k isimleri ve foto?raflar? yay?nlanmamal?d?r. Çocu?un ki?ili?ini ve davran??lar?n? etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyü?ünün veya çocuktan sorumlu bir ba?kas?n?n izni olmaks?z?n çocukla röportaj yapmamal? veya görüntüsünü almaya çal??mamal?d?r."

Daha fazla bilgi için: Birle?mi? Milletler Uluslararas? Çocuk E?itim Fonu (UNICEF), "Çocuk Haklar? ve Gazetecilik: Hak Temelli Perspektif" sayfas?na t?klay?n?z.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri